Определение на председателя на Съда от 2 август 2018 г.

Европейска комисия срещу Република Словения

Дело C-594/17


Нагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Определение
ECLI:EU:C:2018:729
02/08/2018 Комисия/Словения
Текст EUR-Lex Двуезичен текст EUR-Lex
Искова молба / Жалба (ОВ)
17/11/2017 Комисия/Словения
Вж. pdf документи
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

Няма информация

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Няма информация

Диспозитив

Няма информация

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

  • 13/10/2017

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

02/08/2018


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Заличаване: ОВ C 399 05.11.2018 г., стр.30

Искане: ОВ C 412 04.12.2017 г., стр.21

Име/наименование на страните

Комисия/Словения

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Няма информация

Област

  • Финансови разпоредби
  • - Собствени ресурси

Посочени разпоредби на националното право

Няма информация

Посочени разпоредби на международното право

Няма информация

Производство и изход

  • Иск за установяване на неизпълнение на задължения

Съдебен състав

président de la Cour (Cour)

Съдия докладчик

Bay Larsen

Генерален адвокат

Танчев

Език/ци на производството

  • словенски

Език/ци на заключението

    Няма информация