Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 maja 2013 r.

Janina Wencel przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Artykuł 45 TFUE – Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 – Artykuł 10 – Świadczenia emerytalne – Zwykłe miejsce zamieszkania w dwóch różnych państwach członkowskich – Korzystanie z renty rodzinnej w jednym, a z emerytury w drugim z tych państw – Odebranie jednego z tych świadczeń – Żądanie zwrotu rzekomo nienależnych świadczeń

Sprawa C-589/10


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Wyrok (Dz.U.)
18/07/2013 Wencel
Zobacz dokumenty pdf
Wyrok
ECLI:EU:C:2013:303
16/05/2013 Wencel
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Wyrok (Streszczenie)
ECLI:EU:C:2013:303
16/05/2013 Wencel
Opinia
ECLI:EU:C:2012:304
24/05/2012 Wencel
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Skarga (Dz.U.)
19/03/2011 Wencel
Zobacz dokumenty pdf
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

opublikowany (- ne) w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń (Zbiór Orzeczeń - część ogólna)

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Sąd Apelacyjny–Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Wykładnia art. 20 ust. 2 i art. 21 TFUE oraz art. 10 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 roku w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 149, str. 2) - Świadczenia pieniężne z tytułu starości – Uchylenie klauzul miejsca zamieszkania – Zakaz zniesienia świadczenia z tego powodu, że uprawniony zamieszkuje na terytorium innego państwa członkowskiego aniżeli to, w którym znajduje się instytucja zobowiązana do wypłaty świadczenia – Obywatel Unii Europejskiej zamieszkujący jednocześnie w dwóch państwach członkowskich, który nie dokonał wyboru jedynego miejsca zamieszkania i który otrzymuje rentę wdowią w jednym państwie członkowskim i emeryturę w drugim państwie członkowskim – Uregulowanie krajowe dopuszczające w takim przypadku ponowne rozpoznanie w przedmiocie powstania prawa do emerytury i zwrot emerytury wypłaconej w okresie trzech ostatnich lat

Plan klasyfikacji systematycznej

1.
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.04 Swobodny przepływ osób i usług
    4.04.05 Zabezpieczenie społeczne
      4.04.05.004
04 null
  04.05 null
    04.05.01 null
      04.05.01.044
04 null
  04.05 null
    04.05.01 null
      04.05.01.074
04 null
  04.05 null
    04.05.01 null
      04.05.01.07
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.04 Swobodny przepływ osób i usług
    4.04.05 Zabezpieczenie społeczne
      4.04.05.01 Przepisy spólne dotyczące różnych kategorii świadczeń
        4.04.05.01.084
04 null
  04.05 null
    04.05.01 null
      04.05.01.08


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Sentencja

Opinia


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 14/12/2010

Data opinii

 • 24/05/2012

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

16/05/2013


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wniosek: Dz.U. C 89 od 19.03.2011, str.5

Wyrok: Dz.U. C 225 od 03.08.2013, str.3

Oznaczenia stron

Wencel

Komentarze doktryny

 1. Berlin, Dominique: On peut cumuler des retraites (dans une certaine mesure), mais pas des résidences, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 655 p.1117 (FR)
 2. Driguez, Laetitia: Notion de résidence habituelle et mise en oeuvre d'une règle nationale anti-cumul. Le règlement de coordination n'admet pas l'hypothèse de résidences multiples et concomitantes. Ce n'est qu'à de strictes conditions qu'une pension de retraite acquise dans un État peut être réduite en raison de la pension de survie servie dans un autre État, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.44-45 (FR)
 3. Schuler, Rolf: Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.462-465 (DE)
 4. Lhernould, Jean-Philippe: L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Unicité du lieu de résidence pour l'application des règlements de coordination, Revue de jurisprudence sociale 2013 p.657-658 (FR)
 5. Carlier, Jean-Yves: La libre circulation des personnes. dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2014 nº 208 p.167-179 (FR)
 6. Roßbach, Gundula ; Skowron-Kadayer, Magdalena: Wohnortbegründung nach Art. 11 VO (EG) Nr. 987/2009 in der Auslegung nationaler Gerichte und des Europäischen Gerichtshofes : Rs. C-589/10 (Wencel), Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2022 p. 267-272 (DE)Analityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Sąd Apelacyjny w Białymstoku (Cour d'appel de Białystok) - Polska

Dziedzina

 • Obywatelstwo Unii
 • Swobodny przepływ pracowników
 • Zabezpieczenie społeczne

Relewantne przepisy prawa krajowego

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ust. 1, art. 138, ust. 1 i 2

Relewantne przepisy prawa międzynarodowego

Informacja niedostępna

Procedura i wynik

 • Odesłanie prejudycjalne

Skład orzekający

première chambre (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Kasel

Rzecznik generalny

Cruz Villalón

Język(i) postępowania

 • polski

Język(i) opinii

 • hiszpański