Domstolens dom (femte avdelningen) den 12 mars 2015

eVigilo Ltd mot Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Begäran om förhandsavgörande från Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Begäran om förhandsavgörande – Offentlig upphandling – Direktiv 89/665/EEG och 2004/18/EG – Principerna om likabehandling och öppenhet – Anknytning mellan den anbudsgivare som tilldelats kontraktet och experterna hos den upphandlande myndigheten – Skyldighet att beakta denna anknytning – Bevisbörda för att en expert är partisk – Sådan partiskhet har inte påverkat slutresultatet – Tidsfrist för väckande av talan – Bestridande av abstrakta tilldelningskriterier – Klargörande av dessa kriterier sedan uttömmande skäl till kontraktstilldelningen lämnats – Anbudens grad av överensstämmelse med de tekniska specifikationerna som utvärderingkriterium

Mål C-538/13


Gå till toppen av sidan Dokument i målet
Dokument Datum Parternas namn Ämnesområde Curia EUR-Lex
Dom (EUT)
17/04/2015 eVigilo
Visa texten i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2015:166
12/03/2015 eVigilo
Visa texten i EUR-Lex Visa texten i EUR-Lex på två språk
Dom i mål (Sammanfattning)
ECLI:EU:C:2015:166
12/03/2015 eVigilo
Ansökan (EUT)
13/12/2013 eVigilo
Visa texten i pdf-format
Gå till toppen av sidan Rättslig analys av avgörandet eller av målet

Rättsfallssamlingen

publicerat i den elektroniska rättsfallssamlingen (Rättsfallssamlingens allmänna del)

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Tolkning av artikel 1.1 tredje stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling (EUT L 335, s. 31) samt av artiklarna 2, 44.1 och 53.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, s. 114) – Principerna om likabehandling av anbudsgivare och öppenhet – Den anbudsgivare som valts befann sig i en påstått privilegierad situation på grund av sin anknytning till den upphandlande myndighetens experter – Skyldighet för den upphandlande myndigheten att beakta de omständigheter som åberopats – Bevisbördan för att experterna var partiska åvilar den anbudsgivare vars anbud förkastats – Det förhållandet att experterna var partiska har inte påverkat det slutliga resultatet av utvärderingen – Tidsfrister för väckande av talan – Bestridande av de abstrakta kriterierna för att kontraktet ska tilldelas den anbudsgivare som avgett det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet – Klargörande av kriterierna först efter tillkännagivande av de uttömande skälen till att kontraktet tilldelats den vinnande anbudsgivaren – Resultatet av utvärderingen av anbuden är direkt beroende av hur utförligt anbudsgivarna har redogjort för deras anbuds förenlighet med de tekniska specifikationerna.

Systematisk klassificeringsindelning

1.
4 Europeiska unionens inrikespolitik
  4.11 Tillnärmning av lagstiftning
    4.11.02 Offentlig upphandling
      4.11.02.02 Allmänna bestämmelser om offentlig upphandling
        4.11.02.02.02 Genomförande av upphandlingsförfaranden
          4.11.02.02.02.04 Val av deltagare
            4.11.02.02.02.04.04 Intressekonflikter
4 Europeiska unionens inrikespolitik
  4.11 Tillnärmning av lagstiftning
    4.11.02 Offentlig upphandling
      4.11.02.06 Överklagandeförfaranden
        4.11.02.06.04 Talan om ogiltigförklaring
          4.11.02.06.04.00 Allmänt
4 Europeiska unionens inrikespolitik
  4.11 Tillnärmning av lagstiftning
    4.11.02 Offentlig upphandling
      4.11.02.06 Överklagandeförfaranden
        4.11.02.06.02 Processuella bestämmelser
          4.11.02.06.02.04 Frister
4 Europeiska unionens inrikespolitik
  4.11 Tillnärmning av lagstiftning
    4.11.02 Offentlig upphandling
      4.11.02.02 Allmänna bestämmelser om offentlig upphandling
        4.11.02.02.02 Genomförande av upphandlingsförfaranden
          4.11.02.02.02.05 Tilldelning av kontrakt
            4.11.02.02.02.05.00 Allmänt


Hänvisningar till rättspraxis och lagstiftning

I domskälen hänvisas till

Domslut

Förslag till avgörande

Uppgift saknas


Datum

Dag då ansökan ingavs

 • 14/10/2013

Dag för förslag till avgörande

Uppgift saknas

Dag för förhandlingen

Uppgift saknas

Dag för meddelande av avgörandet

12/03/2015


Hänvisningar

Offentliggörande i EUT

Dom: EUT C 146, 04.05.2015, s.3.

Ansökan: EUT C 9, 11.01.2014, s.18.

Parternas namn

eVigilo

Kommentarer i doktrinen

 1. Vorwalter, Sebastian: Vergaberecht: Parteilichkeit eines Sachverständigen – Nachprüfungsfristen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.394-396 (DE)
 2. Smith, Susie: C-538/13 eVigilo: dealing with bias and conflicts of interest, time limits for making a claim and acceptability of allegedly abstract award criteria, Public Procurement Law Review 2015 p.NA104-NA108 (EN)
 3. Daniel, Élise: Conditions d'attribution, Europe 2015 Mai Comm. nº 5 p.19-20 (FR)Analytiska upplysningar om förfarandet

Begäran om förhandsavgörande kommer från

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie) - Litauen

Ämnesområde

 • Etableringsfrihet
 • Frihet att tillhandahålla tjänster
 • Tillnärming av lagstiftning

Nationella bestämmelser som avses

Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1S-174 "Dėl perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų patvirtinimo", 2011, Nr. 155-7382)

Internationella bestämmelser som avses

Uppgift saknas

Förfarande och resultat

 • Begäran om förhandsavgörande

Dömande sammansättning

cinquième chambre (Cour)

Referent

Juhász

Generaladvokat

Jääskinen

Rättegångsspråk

 • litauiska

Språk som förslaget till avgörande är avfattat på

  Uppgift saknas