Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 13. februar 2014

Maks Pen EOOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« Sofia

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Sofia-grad

Afgifter – det fælles merværdiafgiftssystem – direktiv 2006/112/EF – fradrag for indgående afgift – leverede ydelser – kontrol – leverandør, som ikke råder over de nødvendige midler – begrebet afgiftssvig – forpligtelse til ex officio at fastslå, om der foreligger afgiftssvig – krav om faktisk levering af tjenesteydelsen – forpligtelse til at føre regnskaber, der er tilstrækkeligt detaljerede – retssager – forbud mod, at retten kvalificerer svigen strafferetligt og forværrer sagsøgerens situation

Sag C-18/13


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
14/03/2014 Maks Pen
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2014:69
13/02/2014 Maks Pen
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2014:69
13/02/2014 Maks Pen
Anmodning (EUT/EFT)
01/03/2013 Maks Pen
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Præjudiciel – Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) – fortolkning af artikel 63, artikel 178, stk. 1, litra a), artikel 226, stk. 1, nr. 6) samt af artikel 242 og 273 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – begrebet »afgiftsunddragelse« – angivelse på fakturaen udstedt af en virksomhed, der ikke råder over det personale, de anlæg og de aktiver, der er nødvendige for at levere ydelsen – mangel på regnskabsmæssigt bevis – udarbejdelse af falske dokumenter for at begrunde gennemførelsen af ydelsen – den nationale rets forpligtelse til ex officio at fastslå afgiftsunddragelse – fradragsretten betinget af faktisk erlæggelse af en ydelse – krav om overholdelse af internationale regnskabsnormer for at opfylde behovet for en regnskabsførelse, der er tilstrækkelig detaljeret til at gøre det muligt at kontrollere fradragsretten – nødvendigheden af eventuelt at påføre fakturaerne oplysninger om den faktiske erlæggelse af tjenesteydelsen – national lovgivning, hvorefter tjenesteydelsen anses for erlagt på tidspunktet for opfyldelsen af de nødvendige betingelser for anerkendelse af indtægten fra nævnte ydelse i overensstemmelse med den relevante lovgivning

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.08 Fradag og tilbagebetaling
          4.10.02.01.08.01 Fradragsrettens indtræden og omfang
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.08 Fradag og tilbagebetaling
          4.10.02.01.08.04 Betingelser for udøvelse af fradragsretten
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.09 Afgiftspligtige personers og visse ikke–afgiftspligtige personers forpligtelser
          4.10.02.01.09.02 Fakturering
1 Den Europæiske Unions retsorden
  1.05 EU-ret og national ret
    1.05.02 gennemførelse af EU-retten i den interne retsorden
      1.05.02.00 Alment
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.08 Fradag og tilbagebetaling
          4.10.02.01.08.01 Fradragsrettens indtræden og omfang
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.09 Afgiftspligtige personers og visse ikke–afgiftspligtige personers forpligtelser
          4.10.02.01.09.03 Regnskaber
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.09 Afgiftspligtige personers og visse ikke–afgiftspligtige personers forpligtelser
          4.10.02.01.09.04 Andre forpligtelser


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 14/01/2013

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

13/02/2014


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 79 fra 16.03.2013, s.10

Dom: EUT C 93 fra 29.03.2014, s.16

Sagens parter

Maks Pen

Retsvidenskabelige kommentarer

  1. Lohse, W. Christian: Kein Licht im Rechtsprechungsdunkel zur Rückwirkung von Rechnungsberichtigungen unter gleichzeitiger Abgrenzung vom EuGH-Urteil Maks Pen, Betriebs-Berater 2014 p.860-862 (DE)
  2. Hummel, David: Der Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers kann nicht von der über den Erhalt einer ordnungsgemäßen Rechnung hinausgehenden Beachtung oder Nichtbeachtung buchführungsrechtlicher Erfordernisse des Leistenden abhängen, Betriebs-Berater 2014 p.868 (DE)
  3. Bouveresse, Aude: La fraude fiscale et le relevé d'office, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.35-36 (FR)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Administrativen sad Sofia-grad (Tribunal administratif de Sofia) - Bulgarien

Emne

  • Fiskale bestemmelser
  • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

  • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

septième chambre (Cour)

Refererende dommer

Bonichot

Generaladvokat

Kokott

Processprog

  • bulgarsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

    Oplysningen er ikke tilgængelig