Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 5 mei 2022

R. en R. tegen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het College van Beroep voor het bedrijfsleven om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) – Verordening (EU) nr. 1306/2013 – Bijlage II – Uit de regelgeving voortvloeiende beheerseis 10 – Verordening (EU) nr. 1107/2009 – Artikel 55, eerste alinea, en tweede alinea, eerste zin – Regelingen inzake rechtstreekse steunverlening – Gemeenschappelijke voorschriften – Gehele of gedeeltelijke verlaging of uitsluiting van de in het kader van het GLB ontvangen steun – Niet-naleving van de voorschriften inzake de randvoorwaarden – Gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat in de betrokken lidstaat niet of niet langer is toegelaten en waarvan, in dit laatste geval, de opgebruiktermijn is verstreken

Zaak C-189/21


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
17/06/2022 R. en R. (Utilisation agricole d’un produit non autorisé)
Arrest
ECLI:EU:C:2022:360
05/05/2022 R. en R. (Utilisation agricole d’un produit non autorisé)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
28/05/2021 R. en R. (Utilisation agricole d’un produit non autorisé)
Verzoek om een prejudiciële beslissing - Corrigendum
19/04/2021 R. en R. (Utilisation agricole d’un produit non autorisé)
Verzoek om een prejudiciële beslissing
26/03/2021 R. en R. (Utilisation agricole d’un produit non autorisé)
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.03 Landbouw en visserij
    4.03.05 Structuurbeleid


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 26/03/2021

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

05/05/2022


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

R. en R. (Utilisation agricole d’un produit non autorisé)

Rechtsgeleerde noten

  1. Arentz, Bart: Randvoorwaardenkorting bij gebruik niet-toegelaten bestrijdingsmiddel : C-189/21 : R. en R. : noot, Milieu en recht 2022 p. 404 (NL)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

College van Beroep voor het bedrijfsleven - Nederland

Onderwerp

  • Landbouw en visserij
  • - Landbouwstructuren

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

dixième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Csehi

Advocaat-generaal

Pikamäe

Procestaal/Procestalen

  • Nederlands

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar