Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 lipca 2020 r.

VQ przeciwko Land Hessen

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Wiesbaden

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 267 TFUE – Pojęcie „sądu” – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Zakres stosowania – Artykuł 2 ust. 2 lit. a) – Pojęcie „działalności nieobjętej zakresem prawa Unii” – Artykuł 4 pkt 7 – Pojęcie „administratora danych” – Komisja ds. petycji parlamentu kraju związkowego państwa członkowskiego – Artykuł 15 – Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Sprawa C-272/19


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Wyrok (Dz.U.)
14/08/2020 Land Hessen
Wyrok
ECLI:EU:C:2020:535
09/07/2020 Land Hessen
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Skarga (Dz.U.)
17/05/2019 Land Hessen
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
01/04/2019 Land Hessen
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

dotychczas nieopublikowany (-ne) (Zbiór - część ogólna)

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

1.
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.01 Ochrona danych osobowych
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.01 Ochrona danych osobowych
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.01 Ochrona danych osobowych


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Sentencja

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 01/04/2019

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

09/07/2020


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Informacja niedostępna

Oznaczenia stron

Land Hessen

Komentarze doktryny

 1. Rigaux, Anne: Renvoi préjudiciel - Recevabilité, Europe 2020, n° 10 Octobre, Comm. 293 (FR)
 2. Leloup, Mathieu: Het arrest Land Hessen: opnieuw over het onafhankelijkheidsbegrip in de Europese rechtsorde, zaak C-272/19, Land Hessen, S.E.W. : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2021 p. 71-75 (NL)Analityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Verwaltungsgericht Wiesbaden - Niemcy

Dziedzina

 • Zasady, cele i zadania określone w traktatach
 • Ochrona danych
 • Prawa podstawowe
 • - Karta praw podstawowych

Relewantne przepisy prawa krajowego

Informacja niedostępna

Relewantne przepisy prawa międzynarodowego

Informacja niedostępna

Procedura i wynik

 • Odesłanie prejudycjalne

Skład orzekający

troisième chambre (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Rossi

Rzecznik generalny

Szpunar

Język(i) postępowania

 • niemiecki

Język(i) opinii

  Informacja niedostępna