Tiesas spriedums (virspalāta), 2018. gada 6. marts

Slowakische Republik pret Achmea BV

Bundesgerichtshof lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Divpusējs ieguldījumu līgums, kas 1991. gadā noslēgts starp Nīderlandes Karalisti un Čehijas un Slovākijas Federatīvo Republiku un joprojām ir piemērojams starp Nīderlandes Karalisti un Slovākijas Republiku – Tiesību norma, kas vienas līgumslēdzējas puses ieguldītājam ļauj vērsties šķīrējtiesā strīda gadījumā ar otru līgumslēdzēju pusi – Saderība ar LESD 18., 267. un 344. pantu – “Tiesas” jēdziens – Savienības tiesību autonomija

Lieta C-284/16


Lappuses augšējā daļa Lietas dokumenti
Dokuments Datums Lietas dalībnieku vārds/nosaukums Priekšmets Curia EUR-Lex
Spriedums (OV)
20/04/2018 Achmea
Skatīt dokumentus pdf formātā
(Tiesas) spriedums
ECLI:EU:C:2018:158
06/03/2018 Achmea
Eur-Lex teksts Eur-Lex teksts divās valodās
Spriedums (kopsavilkums)
ECLI:EU:C:2018:158
06/03/2018 Achmea
Secinājumi
ECLI:EU:C:2017:699
19/09/2017 Achmea
Eur-Lex teksts Eur-Lex teksts divās valodās
Pieteikums (OV)
29/07/2016 Achmea
Skatīt dokumentus pdf formātā
Lappuses augšējā daļa Lēmuma vai lietas juridiskais izvērtējums

Judikatūras Krājums

publicēts elektroniskajā Krājumā (Vispārējais Krājums)

Priekšmets

Informācija nav pieejama

Sistēmiskās klasifikācijas plāns

1.
6 Ārpolitika
  6.07 Starptautiskie nolīgumi ; Starptautiskie līgumi
    6.07.02 Sarunas un noslēgšana
3 Tiesvedība
  3.04 Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu
    3.04.01 Vēršanās Tiesā
      3.04.01.01 Valsts tiesas jēdziens
6 Ārpolitika
  6.07 Starptautiskie nolīgumi ; Starptautiskie līgumi
    6.07.04 Iedarbība, piemērojamība un ierobežojumi
6 Ārpolitika
  6.07 Starptautiskie nolīgumi ; Starptautiskie līgumi
    6.07.05 Dalībvalstu iepriekš noslēgtu starptautisku nolīgumu ievērošana
      6.07.05.00 Vispārīgi


Citāti no judikatūras vai tiesību aktiem

Motīvu daļā norādītie citāti

Rezolutīvā daļa

Secinājumi


Datumi

Dokumenta, uz kura pamata ierosināta lieta, iesniegšanas datums

 • 23/05/2016

Secinājumu datums

 • 19/09/2017

Tiesas sēdes datums

Informācija nav pieejama

Pasludināšanas datums

06/03/2018


Atsauces

Publikācija Oficiālajā Vēstnesī

Spriedums: OV C 161, 07.05.2018, 7 lpp.

Lūgums: OV C 296, 16.08.2016, 19 lpp.

Lietas dalībnieku vārds/nosaukums

Achmea

Piezīmes no doktrīnas

 1. konrad, Christain W.: Quo vadis, intra-EU BIT?, Ecolex 2018 p.140-142 (DE)
 2. Klages, Roland: Autonomie sticht Schiedsklausel, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2018 p.217-218 (DE)
 3. Scholtka, Boris: Investitionsschutzrecht: Schiedsklausel in unionsinternem Investitionsschutzabkommen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2018 p.243-244 (DE)
 4. Nourissat, Cyril: La clause d'arbitrage contenue dans un traité bilatéral d'investissement n'est pas compatible avec le droit de l'Union européene, Procédures 2018 nº 5 p.18 (FR)
 5. Simon, Denys: L'arbitrage en matière d'investissement remis en cause par la Cour de justice?, Europe 2018 mai nº 5 p.5-9 (FR)
 6. Classen, Claus Dieter: Autonomie des Unionsrechts als Festungsring? – Anmerkung zum Urteil des EuGH (GK) v. 6.3.2018, Rs. C-284/16 (Slowakische Republik / Achmea BV), Europarecht 2018 p.361-370 (DE)
 7. Lahouazi, Mehdi: Arrêt "Slowakische Republik c. Achmea BV" L' arrêt "Achmea" ou les dissonances entre l'arbitrage d'investissement et le droit de l'Union européenne, Revue du droit de l'Union européenne 2018 nº 2 p.217-224 (FR)
 8. Müller, Matthias: Unzulässige Schiedsklausel in bilateralem Investitionsschutzabkommen zwischen EU-Staaten, Recht der internationalen Wirtschaft 2018 n° 04 p.204-206 (DE)
 9. Gundel, Jörg: Unwirksame Schiedsklausel in unionsinternem Investitionsschutzabkommen, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2018 p.727-728 (DE)
 10. Lentner, Gabriel M.: Investitionsschiedsgericht als "Gericht eines Mitgliedstaats" ?, Ecolex 2018 p.381-384 (DE)
 11. Wernicke, Stephan: Autonomie und Häresie – Investitionsschiedsgerichte in der Rechtsunion, Neue juristische Wochenschrift 2018 p.1644-1647 (DE)
 12. Gundel, Jörg: Investitionsschutz-Schiedsgerichtsbarkeit und Unionsrecht nach dem Achmea-Urteil des EuGH, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2018 n°03 p.124-131 (DE)
 13. Miller, Robin Dominik: Autonomie des Unionsrechts versus Schiedsgerichtsbarkeit, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2018 p.357-363 (DE)
 14. Nacimiento, Patricia ; Bauer, Sascha: Das Achmea-Urteil des EuGH – und nun ?, Betriebs-Berater 2018 p.1347-1349 (DE)
 15. Lübke, Julia: Unionsrechtliche Grenzen von Investitionsschiedsklauseln - Anmerkung zu EuGH, Urt. v. 6.3.2018 - Rs. C-284/16 - Slowakische Republik / Achmea BV, Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union - GPR 2018 p.149-153 (DE)
 16. Basener, Nico: Schiedsklauseln in Intra-EU Investitionsschutzabkommen unzulässig, Deutsches Verwaltungsblatt 2018 p.576-579 (DE)
 17. Slot, P.J.: Achmea, Ars aequi 2018 p.530-532 (NL)
 18. Ciliberto, Julia: Intra-EU BITs' Arbitration Clause and EU Law: the Countdown for the CJEU's Final Say, Diritto del commercio internazionale 2018 p.217-238 (EN, IT)
 19. Wilske, Stephan ; Bräuning, Laura: Signifikante Einschränkung des Investorenrechtsschutzes in der EU - Urteil vom 6.3.2018 - C-284/16 - Slowakische Republik / Achmea BV, IWRZ – Zeitschrift für internationales Wirtschaftsrecht 2018 p.126-128 (DE)
 20. Skubic, Zoran: Kdaj je arbitražna klavzula v sporazumih BIT a priori v nasprotju s pravom EU, Pravna praksa 2018 nº 12-13 p.40-41 (SL)
 21. Hojnik, Janja: Arbitražne klavzule v dvostranskih investicijskih sporazumih med državami članicami EU, Davčno-finančna praksa : davki, finance, zavarovalnistvo 2018 n° 3 p.22-26 (SL)
 22. Hallberg, Jonas ; Östlund , Allison: Början på slutet för skiljeförfaranden i intemationella investeringsskyddsavtal? EU-domstolens avgörande i Achmea, Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet 2017-2018 nº 4 p.841-854 (SV)
 23. Nouvel, Yves: Traité bilatéral d'investissement. - Droit de l'Union européenne. - Autonomie du droit de l'Union. - Compatibilité des TBI intra-européen au droit de l'Union., Journal du droit international 2018 N°3 p.907-922 (FR)
 24. Melchionda, Lorenzo: The European Court of Justice ruling in Achmea v. Slovak Republic: more questions than answers, Diritto del commercio internazionale 2018 p.337-359 (EN)
 25. Quardt, Gabriele: "Achmea" und das Ende der Paralleljustiz?, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2018 p.95-100 (DE)
 26. Hartkamp, A.S.: Gevolgen van het Achmea-arrest voor de praktijk van de investeringsarbitrage binnen de EU, Ars aequi 2018 p.732-738 (NL)
 27. Wuschka, Sebastian: Investment protection and the EU after Achmea, Zeitschrift für Europarechtliche Studien - ZEuS 2018 p.25-46 (EN)
 28. Krommendijk, Jasper: Uw rechtsstaat is de onze wél. Nationale rechters als beschermers van rechtsstatelijkheid in andere lidstaten, Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten ; NJCM bulletin 2018 p.481-492 (NL)
 29. Glinski, Carola: Achmea and its implications for investor dispute settlement, Zeitschrift für Europarechtliche Studien - ZEuS 2018 p.47-68 (EN)
 30. Drijber, B.J.: Ondernemingsrecht 2018/89, HvJ EU 6 maart 2018, C-284/16, Slowaakse Republiek / Achmea B.V. - Commentaar, Ondernemingsrecht 2018 p.516-519 (NL)
 31. De Brabandere, E.: De Achmea-zaak voor het Europees Hof van Justitie. Het einde van intra-EU-investeringsverdragen?, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2018 p.98-107 (NL)
 32. Brauneck, Jens: Multilateraler Gerichtshof und EuGH-Achmea-Urteil : das Ende aller EU-mitgliedstaatlich vereinbarten Schiedsgerichte?, Europarecht 2018 Heft 4, p.429-455 (DE)
 33. Särkänne, Katariina: Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa Slovakian tasavalta v Achmea BV (C-284/16): Lopullinen ratkaisu EU:n jäsenmaiden välisten investointisuojasopimusten kohtalolle - vai sittenkin lisää kysymyksiä?, Defensor Legis 2018 nº 5 p.857-865 (FI)
 34. Von Goldbeck, Andreas: The Enforcement of EU Law in Arbitration, Europarättslig tidskrift 2018 nº 3 p.435-451 (EN)
 35. Olsthoorn, K.P.: More foes than friends: het Hof van Justitie van de Europese Unie en geschillenbeslechting tussen investeerders en staten op grond van bilaterale investeringsverdragen tussen EU-lidstaten, S.E.W. : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2018 p.377-381 (NL)
 36. Lang, Andrej: Die Autonomie des Unionsrechts und die Zukunft der Investor-Staat-Streitbeilegung in Europa nach Achmea. Zugleich ein Beitrag zur Dogmatik des Art. 351 AEUV, Europarecht 2018 p.525-560 (DE)
 37. Lanotte, Esther: Arrêt "Achmea" : une décision de principe ?, Journal de droit européen 2018 nº 251 p.266-269 (FR)
 38. Cazala, Julien: L'incompatibilité avec le droit de l'Union européenne du système d'arbitrage investisseur-État contenu dans un traité bilatéral d'investissement intra-UE, Revue trimestrielle de droit européen 2018 N°3 p.597-616 (FR)
 39. Wildemeersch, Jonathan: L’arrêt Achmea, la rigueur des principes au risque d’un certain isolationnisme juridictionnel ?, L'Observateur de Bruxelles 2018 p.40 (FR)
 40. Stella, Marcello: Cala il sipario sull'arbitrato degli investimenti "intra-UE": la Corte UE esige che le liti tra investitori e Stati membri siano decise da giudici togati, Giurisprudenza italiana 2018 p.1969-1975 (IT)
 41. Consolo, Claudio: La foglia di fico del (negato, ma per gli arbitri ICSID ancor più insostenibilmente) rinvio pregiudiziale. Da Denuit ad Achmea, Giurisprudenza italiana 2018 p.1975-1977 (IT)
 42. Ciampi, Annalisa: Perché il diritto europeo rimanga com'è, la nozione autonoma di "giurisdizione nazionale" deve cambiare, Giurisprudenza italiana 2018 p.1977-1978 (IT)
 43. Behrens, Peter: Die Zukunft des EU-internen Investititionsschutzes nach dem EuGH-Urteil in der Rs. Achmea, Recht der internationalen Wirtschaft 2018 p.701-712 (DE)
 44. Gaillard, Emmanuel: L'affaire Achmea ou les conflits de logiques, Revue critique de droit international privé 2018 nº 3 p.616 - 630 (FR)
 45. Bischoff, Jan Asmus: Ein Sturm im Wasserglas? Zur Zukunft der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit nach Achmea v. Slovakia, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2018 n°6 p.588-591 (DE)
 46. Thieffry, Vanessa: L'arrêt Achmea : une étape supplémentaire dans la construction d'un ensemble de mécanismes de resolution des litiges internationaux ? Une analyse à la lumière du droit français de l'arbitrage, Revue de droit des affaires internationales 2018 N° 3 p.201-2016 (EN, FR)
 47. Bodenheimer, F. ; Eller, Klaas Hendrik: Unionsrechtszentrismus und ISDS, Recht der internationalen Wirtschaft 2018 n°12 p.786-792 (DE)
 48. Słok-Wódkowska, Magdalena ; Wiącek, Michał: Zgodność dwustronnych umów inwestycyjnych pomiędzy państwami członkowskimi z prawem UE – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.03.2018 r., C-284/16, Slowakische Republik przeciwko Achmea BV, Europejski Przegląd Sądowy 2018 Vol. 11 p.32-40 (PL)
 49. Katona, János ; Kende, Tamás: Több kérdés, mint válasz: számvetés az Európai Bíróság Achmea döntése után, Európai jog 2018 4. szám p.27-35 (HU)
 50. Briguglio, Antonio: Achmea and the Day after Achmea, Rivista dell'arbitrato 2018 p.504-516 (IT)
 51. Barausova, Victoria: Slovak Republic v. Achmea from a Public International Law Perspective : Is State Consent to Arbitrate Under Intra-EU BITs Still Valid ?, European Investment Law and Arbitration Review (Queen Mary Universtity of London and EFILA - Loukas Mistelis, Nikos Lavranos) 2018 Vol.3 p.129 -153 (EN)
 52. Rao, Giammarco: The Withdrawal of a European State from the ECT in Light of the Achmea Case, European Investment Law and Arbitration Review (Queen Mary Universtity of London and EFILA - Loukas Mistelis, Nikos Lavranos) 2018 Vol.3 p.154 - 182 (EN)
 53. Verburg, Cees ; Lavranos, Nikos: Recent Awards in Spanish Renewable Energy Cases and the Potential Consequences of the Achmea Judgment for Intra-EU ECT Arbitrations, European Investment Law and Arbitration Review (Queen Mary Universtity of London and EFILA - Loukas Mistelis, Nikos Lavranos) 2018 Vol.3 p.197 - 222 (EN)
 54. Cavedon, Antonia ; Weber, Simon: Digging Deeper : Summary of the Hearing before the CJEU in the Achmea Case, European Investment Law and Arbitration Review (Queen Mary Universtity of London and EFILA - Loukas Mistelis, Nikos Lavranos) 2018 Vol.3 p.225-241 (EN)
 55. Overduin, Dorieke: Turning Tides : The Landmark Decision in the Achmea Case - The Ecosystem of EU Law Means the End of Intra-EU BITs, European Investment Law and Arbitration Review (Queen Mary Universtity of London and EFILA - Loukas Mistelis, Nikos Lavranos) 2018 Vol.3 p.242-260 (EN)
 56. Bilanová, Anna ; Kudrna, Jaroslav: Achmea : The End of Investment Arbitration as We Know It ?, European Investment Law and Arbitration Review (Queen Mary Universtity of London and EFILA - Loukas Mistelis, Nikos Lavranos) 2018 Vol.3 p.261-281 (EN)
 57. Gourgourinis, Anastasios: After Achmea : Maintaining the EU Law Compatibility of Intra-EU BITs Through Treaty Interpretation, European Investment Law and Arbitration Review (Queen Mary Universtity of London and EFILA - Loukas Mistelis, Nikos Lavranos) 2018 Vol.3 p.282-315 (EN)
 58. Hillebrand Pohl, Jens: Intra-EU investment arbitration after the Achmea case : Legal autonomy bounded by mutual trust ?, European Constitutional Law Review 2018 Vol.14, Issue 4 p.767-791 (EN)
 59. Von Goldbeck, Andreas: Achmea - The afternmath, Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet 2018-19 nº 4 p.929-936 (EN)
 60. Pantaleo, Luca: La mancata esecuzione del lodo arbitrale nel casoAchmea: quale futuro per le controversie in materia di investimento intra-UE?, Il diritto dell'Unione Europea 2018 p.689-714 (IT)
 61. Lasa López, Ainhoa: Autonomía del Derecho Constitucional de la Unión y mecanismo de resolución de controversias entre Inversores y Estados ¿maridaje o disonancia?: Reflexiones sobre el Asunto C-284/16 Slowakische Republik y Achmea BV, Revista Aranzadi de Unión Europea 2018 nº 11 p.67-80 (ES)
 62. Fernández Pons, Xavier: La incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea del arbitraje inversor-Estado previsto en tratados bilaterales de inversión entre Estados miembros. Comentario a la sentencia del TJUE sobre el asunto Achmea, su contexto y sus implicaciones, Revista General de Derecho Europeo 2018, nº 46, p. 316-364 (ES)
 63. Drijber, Berend Jan: Nous d'abord: investeringsarbitrage na 'Achmea', Nederlands juristenblad 2019 p.588-595 (NL)
 64. Madner, Verena ; Mayr, Stefan: Die Zukunft der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit im europäischen Mehrebenensystem, Österreichische Juristenzeitung 2019 N°5 p.207-216 (DE)
 65. konrad, Christain W.: Achmea : Auswirkungen auf den Investitionsschutz in Europa, Ecolex 2019 N°3 p.227-230 (DE)
 66. Segoin, Daniel: Les accords de protection des investissements conclus entre États membres saisis par le droit de l'Union. Achmea, C-284/16, Revue du droit de l'Union européenne 2019 nº 1 p.225-238 (FR)
 67. Hindelang, Steffen: Conceptualisation and application of the principle of autonomy of EU law : the CJEU's judgment in Achmea put in perspective, European Law Review 2019 Vol.44 N°3 p.383-400 (EN)
 68. Szabados, Tamás: Az Európai Unió Bíróságának Achmea-döntése, Jogesetek Magyarázata 2019 nº 1 p.29-36 (HU)
 69. Blüher, Max: The final decision of the Bundesgerichtshof in the Achmea-saga, Rivista dell'arbitrato 2019 N°1 p.131-135 (EN)
 70. Andolfi, Anna: L'arbitrato in materia di investimenti alla prova dell'effettività del diritto dell'Unione, Rivista dell'arbitrato 2019 N°1 p.136-159 (IT)
 71. Fanou, Maria: Intra-European Union investor-State arbitration post-Achmea: RIP ?, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2019 Vol.26 N°2 p.316-340 (EN)
 72. Candelmo, Claudia: La sentenza Achmea, un anno dopo: l'impatto sull'ordinamento europeo e il futuro degli intra-EU BITs, Studi sull'integrazione europea 2019 Nº2 p.447-462 (IT)
 73. Cappiello, Benedetta: Il mantenimento in vigore dei BITs intra europei e la legittimità della clausola compromissoria negli accordi bilaterali e multilaterali di investimento alla luce della sentenza Achmea., Giurisprudenza commerciale 2019 46.2 p.258-275 (IT)
 74. Żmij, Grzegorz: Investitionsstreitigkeiten zwischen Deutschland und Polen aus der europaïschen Perspektive. Anmerkung zum Achmea-Urteil und seinen Folgen, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2019 N°3 p.535-553 (DE)
 75. Luděk, Lisse: Sportovní arbitráž CAS v rozporu s judikaturou SDEU ?, Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví 2019 p.407-410 (CS)
 76. Snijders, H.J.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2019 nº41 p.5733-5739 (NL)
 77. Cellerino, Chiara: More on the constitutional justification of the Achmea ruling and "less" on ... its impact on the Investment Court System, The European Legal Forum 2019 p.85-92 (EN)
 78. Sadeleer, Nicolas: Le contentieux du droit des investissements dans tous ses états - De la disparition des tribunaux d'investissement intra-UE à l'avènement d'une Cour multilatérale d'investissement, Revue de droit commercial belge 2019 p.742-769 (FR)
 79. Coutron, Laurent: Observations à l'arrêt du 6 mars 2018, Slowakische Republik contre Achmea BV, affaire C-284/16, Jurisprudence de la CJUE 2018. Décisions et commentaires 2019, p.158-165 (FR)
 80. Pigeon, Nicolas: Autonomie de l'ordre juridique de l'Union européenne : confiance mutuelle entre États membres et arbitrage d'investissement : commentaire de l'arrêt de la Cour de justice du 6 mars 2018, Achmea, aff. C-284/16, Annuaire français de droit international LXIV/2018 (2019), p. 471-481 (FR)
 81. Coutron, Laurent: Contentieux de l'UE - Haro sur les tribunaux arbitraux établis par un traité bilatéral d'investissement conclu entre États membres de l'Union? (CJUE, gr. ch., 6 mars 2018, aff. C-284/16, Slovaquie / Achmea), Revue trimestrielle de droit européen 2019, n° 2, p. 464-468 (FR)
 82. Fermeglia, Matteo ; Mistura, Alessandra: The Fate of EU Environmental and Investment Law after the Achmea Decision, Journal for European Environmental & Planning Law 2020 Vol. 17 p.29-46 (EN)
 83. Tattersall, Luke: Challenges to international investment law within the European Union, European yearbook of international economic law 2019 p. 315-338 (EN)
 84. Basedow, Robert J.: The Achmea Judgment and the Applicability of the Energy Charter Treaty in Intra-EU Investment Arbitration, Journal of International Economic Law 2020 Vol. 23/1 p. 271-292 (EN)
 85. Kodek, Georg: Commercial Arbitration after Achmea: Business as Usual?, Privatizing dispute resolution : trends and limits 2020 p. 187-208 (EN)
 86. Trittmann, Rolf ; Tsolakidis, Nikolaos: Looking into the Crystal Ball: The Future of Commercial Arbitration and European Union Law, National, international, transnational : harmonischer Dreiklang im Recht : Festschrift für Herbert Kronke zum 70. Geburtstag am 24. Juli 2020 2020 p. 00 (EN)
 87. A., I.: AZ UNIÓS JOG MINDENEKELŐTT? : AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA NAGYTANÁCSÁNAK A C-284/16. SZ. SZLOVÁK KÖZTÁRASÁG KONTRA ACHMEA BV ÜGYBEN 2018. MÁRCIUS 6-ÁN HOZOTT ÍTÉLETE, Európai jog 2020 3. szám p. 35-39 (HU)
 88. Cazala, Julien: Fin de partie pour les traités bilatéraux d’investissement intra-européens ? : À propos de l’accord du 5 mai 2020, Journal du droit international 2020 p. 855-873 (FR)
 89. Bartlett Castellá, Enric R.: Intra EU investor-state arbitration. The Achmea judgment: another interpretation is possible, International Trade Law & Regulation 2020, n° 3, p. 1-16 (EN)
 90. Dashwood, Alan: Article 26 ECT and intra-EU disputes - the case against an expansive reading of Achmea, European Law Review 2021, vol. 46, n. 4, p. 415-434 (EN)
 91. Maxian-Rusche, Tim: Abwehr rechtsmissbräuchlicher innereuropäischer Investoren-Staaten-Schiedsverfahren durch Verfahren vor deutschen Gerichten : C-284/16, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2021 p. 494-502 (DE)
 92. Georgiades, Agis Chr.: Energy dispute settlement after Achmea and opinion 1/17, Energy arbitration and judicial dispute settlement 2021 p. 81-93 (EN)
 93. Mohr, Jochen ; Bourazeri, Konstantina: The impact of Achmea and CETA on investment arbitration, Energy arbitration and judicial dispute settlement 2021 p. 15-30 (EN)
 94. Beck, Maximilian van der: Das intra-unionale Investitionsschutzrecht in den Händen des Bundesverfassungsgerichts : die Achmea-Entscheidung des EuGH im Licht deutschen Verfassungsrechts, IWRZ – Zeitschrift für internationales Wirtschaftsrecht 2021 p. 249-254 (DE)
 95. Steinbrück, Ben ; Krahé, Justin Friedrich: Declaratory relief against post-Achmea ICSID arbitration? : German arbitral law’s international reach : Achmea [C-284/16], Republic of Moldova [C-741/19], Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2022 p. 357-365 (EN)
 96. Langenfeld, Charlotte: Unionsrechtswidrige Umgehung der Achmea-Rechtsprechung durch den Rückgriff auf eine ad hoc-Schiedsvereinbarung : Anmerkung zum Urteil des EuGH v. 26.10.2021, Rs. C-109/20 (PL Holdings), Europarecht 2022 p. 399-407 (DE)
 97. Wolfrum, Rüdiger: Achmea : neglecting of international public law : some afterthoughts : [C-284/16], Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2022 p. 321-326 (EN)
 98. Steinbrück, Ben ; Krahé, Justin Friedrich: § 1032 Abs. 2 ZPO, das ICSID-Übereinkommen und Achmea : eine Kollision oder zwei Kollisionen? : Rs. C-284/16, Slowakische Republik ./. Achmea BV, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2023 p. 36-42 (DE)Analītiskās ziņas par procesu

Prejudiciālā jautājuma izcelsme

Bundesgerichtshof - Vācija

Priekšmets

 • nediskriminācija
 • - Nediskriminācija pilsonības dēļ
 • Noteikumi par iestādēm
 • Vispārīgi un nobeiguma noteikumi

Aplūkotās valsts tiesību normas

Zivilprozessordnung (ZPO), Paragraph 1059 Absatz 2 Nr. 1 lit. a

Aplūkotās starptautisko tiesību normas

Accord relatif à l'encouragement et à la protection réciproque des investissements entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale tchèque et slovaque (29/04/1991), Article 8, section 1 and 2

Tiesvedība un iznākums

 • Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu
 • Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu : tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesas sastāvs

grande chambre (Cour)

Tiesnesis referents

A. Ticano [A. Tizzano]

Ģenerāladvokāts

M. Vatelē [M. Wathelet]

Tiesvedības valoda(s)

 • vācu

Secinājumu valoda(s)

 • franču