Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 17ης Ιουλίου 2014

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού AE (ΔΕΗ)

Αίτηση αναιρέσεως — Ανταγωνισμός — Άρθρο 86, παράγραφος 3, ΕΚ — Διατήρηση των προνομιακών δικαιωμάτων αναζητήσεως και εκμεταλλεύσεως των κοιτασμάτων λιγνίτη που χορήγησε η Ελληνική Δημοκρατία υπέρ δημόσιας επιχειρήσεως — Παράβαση — Απόφαση — Μη συμβατότητα με το δίκαιο της Ένωσης — Μεταγενέστερη απόφαση — Εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων — Διόρθωση των αντίθετων προς τον ανταγωνισμό συνεπειών της παραβάσεως — Προσφυγή ακυρώσεως

Υπόθεση C‑554/12 PΠάνω μέρος σελίδας Έγγραφα της υποθέσεως
Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
Απόφαση (ΕΕ)
29/08/2014 Επιτροπή κατά DEI
Βλ. έγγραφα pdf
Απόφαση
ECLI:EU:C:2014:2085
17/07/2014 Επιτροπή κατά DEI
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Απόφαση (Ενημέρωση)
ECLI:EU:C:2014:2085
17/07/2014 Επιτροπή κατά DEI
Προσφυγή (ΕΕ)
18/01/2013 Επιτροπή κατά DEI
Βλ. έγγραφα pdf
Πάνω μέρος σελίδας Νομική ανάλυση της αποφάσεως ή της υποθέσεως

Συλλογή της Νομολογίας

έχει δημοσιευθεί στην ψηφιακή Συλλογή (Γενική Συλλογή - μέρος: "Πληροφορίες σχετικά με τις μη δημοσιευόμενες αποφάσεις και διατάξεις")

Αντικείμενο

Αναίρεση κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 20ης Σεπτεμβρίου 2012, T-421/09, ΔΕΗ κατά Επιτροπής, με την οποία το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής C (2009) 6244 τελικό, της 4ης Αυγούστου 2009, για τον καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων για τη διόρθωση των δυσμενών για τον ανταγωνισμό συνεπειών της παραβάσεως που διαπιστώθηκε στην απόφαση της Επιτροπής C (2008) 824 τελικό, της 5ης Μαρτίου 2008 η οποία έκρινε αντίθετη προς το άρθρο 86, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 82 της Συνθήκης ΕΚ, τη διατήρηση υπέρ της δημόσιας επιχειρήσεως με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. προνομιακών δικαιωμάτων όσον αφορά την έρευνα και την εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιγνίτη (Υπόθεση COMP/B-1/38.700)

Σχέδιο συστηματικής κατατάξεως

1.
3 Δικαστικές διαφορές
  3.10 Αναίρεση
    3.10.07 Διαφορά ώριμη προς εκδίκαση


Παραπομπές στη νομολογία ή τη νομοθεσία

Σκέψεις που παραθέτουν

Διατακτικό

Προτάσεις

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Ημερομηνίες

Ημερομηνία καταθέσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

 • 30/11/2012

Ημερομηνία των προτάσεων

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία της επ’ακροατηρίου συζητήσεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία δημοσιεύσεως

17/07/2014


Παραπομπές

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση: ΕΕ C 315 από 15.09.2014, σ.7

Εισαγωγή της υποθέσεως: ΕΕ C 32 από 02.02.2013, σ.11

Ονόματα των διαδίκων

Επιτροπή κατά DEI

Επιστημονικός σχολιασμός

 1. Alexiadis, Peter ; Georgiopoulos, Ilias: The Greek Lignite case - Article 106 TFEU rebooted against firms with special or exclusive rights, Competition Law Insight 2014 Vol. 13 Issue 10 p.16-17 (EN)
 2. Idot, Laurence: Abus de position dominante et entreprise publique, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.40 (FR)
 3. Roset, Sébastien: Distribution d'électricité, Europe 2017 décembre nº 12 p.42 (FR)Αναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας

Δικαστήριο που υποβάλλει το προδικαστικό ερώτημα

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Θεματική κατηγορία

 • Ανταγωνισμός
 • - Συμπράξεις
 • - Δεσπόζουσα θέση

Σχετικές διατάξεις εθνικού δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχετικές διατάξεις διεθνούς δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Διαδικασία και αποτέλεσμα

 • Προσφυγή ακυρώσεως
 • Αναίρεση : αποδοχή του αιτήματος

Δικαστικός σχηματισμός

troisième chambre (Cour)

Εισηγητής δικαστής

Ilešič

Γενικός Εισαγγελέας

Wathelet

Γλώσσα(ες) διαδικασίας

 • ελληνική

Γλώσσα(ες) των προτάσεων

  Πληροφορία μη διαθέσιμη