Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. juli 2013

Directeur général des douanes et droits indirects og Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières mod Harry Winston SARL

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af cour de cassation (Frankrig)

EF-toldkodeks – forordning (EØF) nr. 2913/92 – artikel 206 – toldskylds opståen – tyveri af varer under toldoplagsproceduren – begrebet »varen er gået uigenkaldeligt tabt som følge af force majeure« – direktiv 2006/11/EF – artikel 71 – merværdiafgift – afgiftspligtens indtræden – afgiftens forfald

Sag C-273/12


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
09/08/2013 Harry Winston
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2013:466
11/07/2013 Harry Winston
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2013:466
11/07/2013 Harry Winston
Anmodning (EUT/EFT)
20/07/2012 Harry Winston
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Præjudiciel – Cour de cassation (Frankrig) – fortolkning af artikel 206 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks og artikel 71 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – varer, der er henført under toldoplagsproceduren – tyveri af varer – begrebet »varen er gået uigenkaldeligt tabt« – force majeure – opståen af toldskyld ved indførsel – afgiftpligtens indtræden og afgiftens forfald

Systematisk oversigt

1.
3 Domstolskontrollen
  3.04 Præjudicielle sager
    3.04.02 Domstolens kompetence
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.02 Frie varebevægelser
    4.02.04 toldunion
      4.02.04.09 Fremgangsmåder ved import og eksport
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.04 Afgiftspligtens indtræden, afgiftens forfald og inddrivelse


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 04/06/2012

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

11/07/2013


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 235 fra 04.08.2012, s.9

Dom: EUT C 252 fra 31.08.2013, s.13

Sagens parter

Harry Winston

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Gazin, Fabienne: Entrepôt douanier et vol de marchandises. Les dettes douanière et fiscale naissent dès lors que les marchandises concernées sont soustraites du régime de l'entrepôt douanier, Europe 2013 Octobre Comm. nº 10 p.22 (FR)
 2. Baldassarre, Alessia: Il furto di merci dal deposito doganale: "oltre al danno... dazi e iva!", Diritto e pratica tributaria 2013 5 p.852-866 (IT)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Cour de cassation - Frankrig

Emne

 • Frie varebevægelser
 • - Toldunion
 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

deuxième chambre (Cour)

Refererende dommer

Arestis

Generaladvokat

Wahl

Processprog

 • fransk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig