Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 juli 2014

Impresa Pizzarotti & C. Spa tegen Comune di Bari e.a.

Verzoek van de Consiglio di Stato om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Overheidsopdrachten voor uitvoering van werken – Richtlijn 93/37/EEG – ‚Voorovereenkomst tot verhuur’ van nog te bouwen gebouwen – Nationale rechterlijke beslissing die in gezag van gewijsde is gegaan – Draagwijdte van het beginsel van gezag van gewijsde in een met het Unierecht onverenigbare situatie

Zaak C‑213/13


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
29/08/2014 Impresa Pizzarotti
Zie pdf-documenten
Arrest
ECLI:EU:C:2014:2067
10/07/2014 Impresa Pizzarotti
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2014:2067
10/07/2014 Impresa Pizzarotti
Conclusie
ECLI:EU:C:2014:335
15/05/2014 Impresa Pizzarotti
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
05/07/2013 Impresa Pizzarotti
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Consiglio di Stato – Uitlegging van artikel 16 van richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB L 134, blz. 114) – Specifieke uitsluitingen – Begrip overheidsopdracht voor werken – Overeenkomst voor huur van een op te trekken onroerend goed, te sluiten in de vorm van een voorovereenkomst tot verhuur van dit onroerende goed – Mogelijkheid voor de nationale rechter om een in kracht van gewijsde gegaan vonnis dat onverenigbaar is met het recht van de Europese Unie niet uit te voeren

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.02 Overheidsopdrachten
      4.11.02.02 Algemene regeling inzake overheidopdrachten
        4.11.02.02.02 Verloop van de plaatsingsprocedures
          4.11.02.02.02.013
04 null
  04.024
11 null
  11.02 null
    11.02.02 null
      11.02.02.01 null
        11.02.02.01.011
03 null
  03.03


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 23/04/2013

Datum van de conclusie

 • 15/05/2014

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

10/07/2014


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Arrest: PB C 315 van 15.09.2014, blz.14

Verzoek: PB C 207 van 20.07.2013, blz.11

Naam van de partijen

Impresa Pizzarotti

Rechtsgeleerde noten

 1. Krönke, Christoph: Vergaberecht: Ausschreibungspflicht von Mietverträgen mit Bauverpflichtung – Rechtskraft nationaler Entscheidungen trotz Unvereinbarkeit mit Unionsrecht, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.794-795 (DE)
 2. Elsner, Bernt ; Kos, Molly: Innerstaatliche Möglichkeit zur Korrektur einer rechtskräftigen, unionsrechtswidrigen Entscheidung muss genutzt werden, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2014 p.445 (DE)
 3. Smith, Susie: Impresa Pizzarotti v Comune di Bari (Case C-213/13): Is a Contract for the Leasing of a Building which has not yet been Built a Works Contract, and must a National Court Revisit a Ruling which has led to a Situation which is Incompatible with EU Procurement Legislation?, Public Procurement Law Review 2014 p.NA171-175 (EN)
 4. Simon, Denys: Autorité de chose jugée des décisions juridictionnelles nationales, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.18-19 (FR)
 5. Castellaneta, Marina: Caso Pizzarotti: intangibile il giudicato interno anche se la sentenza è contraria al diritto Ue, Guida al Diritto 2014 nº 31 p.80-83 (IT)
 6. Gattinara, Giacomo: L'autorité de la chose jugée après l'arrêt Pizzarotti, Revue des affaires européennes 2014 p.623-632 (FR)
 7. Dero-Bugny, Delphine: Cour de justice, 2e ch., 10 juillet 2014, Impresa Pizzarotti & C. Spa c/ Comune di Bari et autres, aff. C-213/13, ECLI:EU:C:2014:2067, Jurisprudence de la CJUE 2014 (Ed. Bruylant - Bruxelles) 2014 p.66-68 (FR)
 8. Ortlep, R.: Beginsel van gezag van gewijsde in een met het Unierecht onverenigbare situatie, Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2015 nº 30 p.1566-1567 (NL)
 9. Figliolia, Claudia: L'intangibilità del giudicato amministrativo e il principio di autonomia processuale degli Stati: il giudicato a formazione progressiva come soluzione di compromesso tra il principio di certezza del diritto e l'effattività del diritto europeo, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2015 p.925-946 (IT)
 10. Padrós Reig, Carlos ; Macías Castaño, José María: La legislación española sobre el céntimo sanitario ante el Derecho de la Unión Europea. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2014, asunto C-82/12, Transportes Jordi Besora S.L. / Generalitat de Catalunya, Revista General de Derecho Europeo 2015, n° 35, p. 1-16 (ES)
 11. Marchegiani, Giannangelo: The Pizzarotti Case and the Sale of Public Property in the Light of EU Law, Studi sull'integrazione europea 2016 nº 1 p.111-124 (EN)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Consiglio di Stato - Italië

Onderwerp

 • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
 • Vrijheid van vestiging
 • Vrij verrichten van diensten

Betrokken bepalingen van nationaal recht

decreto legislativo 12/04/2006 n° 163 Codice civile, art. 2909

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

deuxième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Lenaerts

Advocaat-generaal

Wahl

Procestaal/Procestalen

 • Italiaans

Taal/Talen van de conclusie

 • Frans