Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 lipca 2011 r.

L’Oréal SA i inni przeciwko eBay International AG i inni.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Zjednoczone Królestwo.

Znaki towarowe - Internet - Oferta sprzedaży towarów przeznaczonych przez właściciela do sprzedaży w państwach trzecich zamieszczona na rynku elektronicznym online przeznaczonym dla konsumentów w Unii - Usunięcie opakowania ze wspomnianych towarów - Dyrektywa 89/104/EWG -Rozporządzenie (WE) nr 40/94 - Odpowiedzialność operatora rynku elektronicznego online - Dyrektywa 2000/31/WE ("dyrektywa o handlu elektronicznym") - Nakazy sądowe kierowane przeciwko temu operatorowi - Dyrektywa 2004/48/WE ("dyrektywa w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej").

Sprawa C-324/09.


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex Link
Opinia
ECLI:EU:C:2010:757
09/12/2010 L'Oréal i in.
Skarga (Dz.U.)
07/11/2009 L'Oréal i in.
Wyrok (Streszczenie)
ECLI:EU:C:2011:474
12/07/2011 L'Oréal i in.
Wyrok
ECLI:EU:C:2011:474
12/07/2011 L'Oréal i in.
Wyrok (Dz.U.)
25/08/2011 L'Oréal i in.
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

2011 I-06011

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Wykładania art. 5 ust. 1 lit. a) i art. 7 ust. 1 i 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodastw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 40, s. 1), art. 9 ust. 1 lit. a) i art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywy o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178, s. 1) oraz art. 11 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. L 157, s. 45) – Pojęcie „wprowadzania do obrotu” – Próbki perfum i produktów kosmetycznych przeznaczone do bezpłatnego oferowania konsumentom – Pojęcie „używania” znaku towarowego – Rejestracja przez przedsiębiorcę oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym u usługodawcy obsługującego wyszukiwarkę internetową w celu spowodowania automatycznego wyświetlenia na ekranie wskutek wprowadzenia wspomnianego oznaczenia jako wyszukiwanego terminu adresu URL jego witryny oferującej dobra i usługi identyczne z oznaczonymi tym znakiem towarowym

Plan klasyfikacji systematycznej

1.
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.09 Zharmonizowane prawa własności intelektualnej
      4.11.09.01 Znaki towarowe
        4.11.09.01.03 Skutki znaku towarowego
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.03 Inne zagadnienia prawa materialnego
        4.11.03.03.01 Skutki znaku towarowego
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.09 Zharmonizowane prawa własności intelektualnej
      4.11.09.01 Znaki towarowe
        4.11.09.01.03 Skutki znaku towarowego
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.03 Inne zagadnienia prawa materialnego
        4.11.03.03.01 Skutki znaku towarowego
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.09 Zharmonizowane prawa własności intelektualnej
      4.11.09.01 Znaki towarowe
        4.11.09.01.03 Skutki znaku towarowego
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.03 Inne zagadnienia prawa materialnego
        4.11.03.03.01 Skutki znaku towarowego
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.09 Zharmonizowane prawa własności intelektualnej
      4.11.09.01 Znaki towarowe
        4.11.09.01.03 Skutki znaku towarowego
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.03 Inne zagadnienia prawa materialnego
        4.11.03.03.01 Skutki znaku towarowego
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.09 Zharmonizowane prawa własności intelektualnej
      4.11.09.01 Znaki towarowe
        4.11.09.01.03 Skutki znaku towarowego
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.03 Inne zagadnienia prawa materialnego
        4.11.03.03.01 Skutki znaku towarowego
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.11 Technologie informacyjno-komunikacyjne
      4.11.11.02 Społeczeństwo informacyjne
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.10 Egzekwowanie praw własności intelektualnej


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Sentencja

Opinia


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 12/08/2009

Data opinii

 • 09/12/2010

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

12/07/2011


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wniosek: Dz.U. C 267 od 07.11.2009, str.40

Wyrok: Dz.U. C 269 od 10.09.2011, str.3

Oznaczenia stron

L'Oréal i in.

Komentarze doktryny

 1. Van Eecke, Patrick ; Truyens, Maarten: L'Oréal v. eBay: Is the Tide Finally Turning for Hosting Providers?, Computer und Recht 2011 nº 1 p.1-8 (EN)
 2. Costes, Lionel: Conclusions de l'Avocat général dans le contantieux opposant L'Oréal à eBay, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº 67 p.23-24 (FR)
 3. Gasnier, Jean-Pierre ; Roux, Olivier: Libres propos autour des conclusions de l'Avocat général de la CJUE dans l'affaire eBay contre L'Oréal, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº 68 p.11-17 (FR)
 4. Brömmekamp, Birgit: Der Fall L'Oréal gegen eBay: Prüfstein für die Informationsgesellschaft, Wettbewerb in Recht und Praxis 2011 p.306-316 (DE)
 5. Sujecki, Bartosz: Umfang markenrechtlicher Haftung von Betreibern elektronischer Marktplätze, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.206-207 (DE)
 6. Leible, Stefan ; Jahn, David: EuGH: Verantwortlichkeit von eBay für Markenrechtsverletzungen, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.324 (DE)
 7. Picod, Fabrice: eBay face aux prérogatives renforcées des titulaires de marques, La Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 29-34 p.1441 (FR)
 8. Dolžan, Judita: Odgovornost upravljavca spletnega trga za kršitve znamk, ki jih storijo uporabniki, Pravna praksa 2011 nº 30-31 p.36-37 (SL)
 9. Idot, Laurence: Marques et vente sur une place de marché en ligne. Pour la première fois, la Cour de Justice précise les conditions dans lesquelles des produits revêtus de marques communautaires ou nationales peuvent être offertes à la vente sur une place de marché en ligne, en l'occurrence e-Bay, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.40-42 (FR)
 10. Costes, Lionel: Contentieux opposant L'Oréal à eBay : les avancées de la CJUE, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº 74 p.31 (FR)
 11. Grynbaum, Luc: eBay : être ou ne pas être hébergeur selon la CJUE, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº 74 p.61-67 (FR)
 12. Terré, François: Être ou ne pas être… responsable - À propos des prestataires de service par Internet, La Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 43-44 p.1943-1948 (FR)
 13. Caron, Christophe: 3 QUESTIONS L'essentiel de l'important arrêt « L'Oréal / eBay » (CJUE, 12 juillet 2011), La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2011 nº 40 p.5-6 (FR)
 14. Mpindi, Ildo D.: Objets contrefaisants offerts à la vente sur des places de marché en ligne : l'analyse de la CJUE, Revue Lamy droit des affaires 2011 nº 63 p.19-20 (FR)
 15. Rössel, Markus: Filterpflichten des Providers im Lichte des EuGH - Eine Entlastung des I. Zivilsenates, Computer und Recht 2011 p.589-597 (DE)
 16. Sujecki, Bartosz: Betreiberhaftung für Markenrechtsverletzungen auf Online-Marktplatz, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011 p.764-765 (DE)
 17. Roth, Hans-Peter: Verantwortlichkeit von Betreibern von Internet-Marktplätzen für Markenrechtsverletzungen durch Nutzer: L'Oréal gegen eBay, Wettbewerb in Recht und Praxis 2011 p.1258-1268 (DE)
 18. Hoeren, Thomas: Verantwortlichkeit von Betreibern eines Internet-Marktplatzes für Markenrechtsverletzungen - L’Oréal SA, Multimedia und Recht 2011 p.605 (DE)
 19. Troianiello, Antonino: La CJUE précise les obligations des places de marché en ligne en matière de protection des marques, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº 75 p.6-10 (FR)
 20. Lemarchand, Stéphane ; Lampe, Anne-Sophie: L'arrêt eBay c/ L'Oréal de la CJUE du 12 juillet 2011 revisite les conditions de la qualification de fournisseur d'hébergement au sens de l'article 14 de la directive « e-commerce », Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº 75 p.53-58 (FR)
 21. Schrijvers, Marlous: European Court rules on the Position of eBay regarding the Sale of infringing Products: L'Oréal v eBay, European Intellectual Property Review 2011 Vol. 33 Issue 11 p.723-724 (EN)
 22. Nordemann, Jan Bernd: Haftung von Providern im Urheberrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.977-981 (DE)
 23. Spindler, Gerald: Europarechtliche Rahmenbedingungen der Störerhaftung im Internet, Multimedia und Recht 2011 p.703-707 (DE)
 24. Borges, Georg: Zur Haftung des Betreibers einer Handelsplattform für Markenverletzungen der Nutzer ("L'Oréal/eBay"), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2011 p.823-824 (DE)
 25. Jänich, Michael: Markenverletzungen auf Online-Marktplätzen, Markenrecht 2011 p.293-295 (DE)
 26. Smits, Catherine ; Ligot, Johanne: Arrêt "L'Oréal": clarifications sur le cadre légal des activités et des responsabilités des hébergeurs de sites internet, Journal de droit européen 2011 nº 184 p.294-296 (FR)
 27. Van Eecke, Patrick ; Truyens, Maarten: L'Oréal v. eBay: The Court of Justice clarifies the Position of Online Auction Providers, Computer Law Review International 2011 Issue 5 p.129-136 (EN)
 28. Salsas, Eduard ; Härting, Niko: L'Oréal v. eBay - Consequences for EU Member States, Computer Law Review International 2011 Issue 5 p.137-142 (EN)
 29. Schumacher, Christian: EuGH zur Haftung des Betreibers eines Online-Marktplatzes für Markenverletzungen, Ecolex 2011 p.1128-1129 (DE)
 30. Burgstaller, Peter: Online-Marktplatz (eBay) - Verkauf von Markenartikeln (L'Oréal) - Inverkehrbringen - AdWords-Werbung auf Google, MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2011 p.117-120 (DE)
 31. Heerma van Voss, M.J. ; Zwaan, V.A.: L'Oréal/eBay-arrest, genoeg voer voor nieuwe merk-jurisprudentie en aansprakelijkheid voor ISPs een stap dichterbij?, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2011 p.293-300 (NL)
 32. Rodean, Neliana: Responsabilità del gestore del mercato online per le violazioni ai diritti di marchio altrui, Diritto pubblico comparato ed europeo 2011 p.1594-1602 (IT)
 33. Gielen, Ch.: Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2011 p.438-442 (NL)
 34. Koelman, K.J.: L'Oréal vs Ebay, Berichten industriële eigendom 2011 p.347-351 (NL)
 35. Cohen Jehoram, T.: Berichten industriële eigendom 2011 p.351-352 (NL)
 36. Koelman, K.J.: Berichten industriële eigendom 2011 p.352 (NL)
 37. Cohen Jehoram, T.: Berichten industriële eigendom 2011 p.353 (NL)
 38. Slot, P.J.: L'Oréal SA v. eBay International AG, Ars aequi 2011 p.822-826 (NL)
 39. Lievens, Dennis: L'Oréal v. eBay - Welcomed in France, Resented in England, International Review of Intellectual Property and Competition Law 2012 p.68-76 (EN)
 40. Lehment, Cornelis: Neuordnung der Täter- und Störerhaftung, Wettbewerb in Recht und Praxis 2012 p.149-159 (DE)
 41. Carbajo Cascón, Fernando: Problemas de distribución, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de comercio electrónico. Comentario a la STJUE de 12 de julio de 2011 (C-324/09, L'Oréal contra eBay) y jurisprudencia relacionada, Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución 2012 nº 10 p.161-183 (ES)
 42. Schumacher, Christian: Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.13-14 (DE)
 43. Pellisé, Cristina: Sentencia de 12 de julio de 2011, Asunto C-324/09, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie y L'Oréal (UK) Ltd c. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox y Rukhsana Bi, Revista Jurídica de Catalunya 2012 nº 1 p.235-240 (ES)
 44. Spoor, J.H.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 525 (NL)
 45. Ludding, R.: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2012 p.305-307 (NL)
 46. A.A.: DEvre 12.7.2011 (Ypoth. 324/09) - L’Oréal SA, klp. K. / eBay International AG, klp., Armenopoulos 2012 p. 1179-1180 (EL)
 47. Riefa, Christine: The end of Internet Service Providers liability as we know it - Uncovering the consumer interest in CJEU Case C-324/09 (L'Oréal/eBay), Journal of European Consumer and Market Law 2012 Vol. 1 nº 2 p.104-111 (EN)
 48. Cimino, Iacopo Pietro: Sito all'estero: la competenza resta nazionale, Guida al diritto 2013 p.80-83 (IT)
 49. Fowle, Anastasia: On the offer for sale on an online marketplace targeted at consumers in the European Union of trade marked goods intended by the proprietor for sale in third States; removal of the packaging of the goods and liability of the online marketplace operator and injunctions against that operator, Landmark IP Decisions of the European Court of Justice 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.101-110 (EN)
 50. Verschuur, A.M.E.: Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2016 p.450-451 (NL)
 51. Brus, Marko: Skupščinski sklepi in skupščina družbe z omejeno odgovornostjo, Pravosodni bilten 2017 nº 1 p.137-152 (SL)
 52. Ferge, Zsigmond: A szerzői jog által védett zenei mű nyilvános wifihálózaton keresztül történő letöltésre való rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos felelősség kérdéseinek tisztázása, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2017 2. szám p.75-107 (HU)
 53. Bensoussan-Brulé, Virginie ; Martinez, Baptiste: Uber: qualification de service dans le domaine des transports, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2018 nº 145 p.17-21 (FR)
 54. Damjan, Matija: NOVA UREDITEV AVTORSKE IN SORODNIH PRAVIC NA ENOTNEM DIGITALNEM TRGU, Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso 2019 nº 74 p.169-176 (SL)Analityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Zjednoczone Królestwo

Dziedzina

 • Swoboda przedsiębiorczości
 • Swobodne świadczenie usług
 • Zbliżanie ustawodawstw
 • Ochrona konsumentów
 • Własność intelektualna, przemysłowa i handlowa
 • - Znaki towarowe

Relewantne przepisy prawa krajowego

Trade Marks Act 1994, sections 10(1) and 12 The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002, regulation 19 The Cosmetic Products (Safety) Regulations 2008, regulations 12 and 22

Relewantne przepisy prawa międzynarodowego

Informacja niedostępna

Procedura i wynik

 • Odesłanie prejudycjalne

Skład orzekający

grande chambre (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Ilešič

Rzecznik generalny

Jääskinen

Język(i) postępowania

 • angielski

Język(i) opinii

 • angielski