Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 19 listopada 2019 r.

A.K. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa i CP i DO przeciwko Sądowi Najwyższemu

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Sąd Najwyższy

Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2000/78/WE – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Niedyskryminacja ze względu na wiek – Obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego (Polska) – Artykuł 9 ust. 1 – Prawo do środka odwoławczego – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Skuteczna ochrona sądowa – Zasada niezawisłości sędziowskiej – Utworzenie w ramach Sądu Najwyższego nowej izby, właściwej między innymi w sprawach dotyczących przejścia w stan spoczynku sędziów tego sądu – Izba złożona z sędziów nowo powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa – Niezależność Rady – Uprawnienie do odstąpienia od stosowania przepisów krajowych niezgodnych z prawem Unii – Pierwszeństwo prawa Unii

Sprawy połączone C-585/18, C-624/18 i C-625/18


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Wyrok (Dz.U.)
10/01/2020 A.K. (niezależność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego)
Późniejsze orzeczenie sądu krajowego kończące postępowanie główne
05/12/2019 A.K. (niezależność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego)
Wyrok
ECLI:EU:C:2019:982
19/11/2019 A.K. (niezależność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Streszczenie
ECLI:EU:C:2019:982
19/11/2019 A.K. (niezależność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego)
Opinia
ECLI:EU:C:2019:551
27/06/2019 A.K. (niezależność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Skarga (Dz.U.)
18/01/2019 A.K. (niezależność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego)
Postanowienie
ECLI:EU:C:2018:977
26/11/2018 A.K. (niezależność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

opublikowany (- ne) w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń (Zbiór Orzeczeń - część ogólna)

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

1.
3 Spory sądowe
  3.04 Odesłanie prejudycjalne
    3.04.021
04 null
  04.02 null
    04.02.01
3 Spory sądowe
  3.04 Odesłanie prejudycjalne
    3.04.023
04 null
  04.01 null
    04.01.031
04 null
  04.03 null
    04.03.471
03 null
  03.03
1 Porządek prawny Unii Europejskiej
  1.04 Prawa podstawowe
    1.04.03 Prawa podstawowe
      1.04.03.471
03 null
  03.03
1 Porządek prawny Unii Europejskiej
  1.04 Prawa podstawowe
    1.04.03 Prawa podstawowe
      1.04.03.47 Prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu
1 Porządek prawny Unii Europejskiej
  1.05 Prawo Unii i prawo krajowe
    1.05.01 Bezpośredni skutek, pierwszeństwo i jednolite stosowanie prawa Unii


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Sentencja

Opinia


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 20/09/2018

Data opinii

 • 27/06/2019

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

19/11/2019


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wyrok: Dz.U. C 27 od 27.01.2020, str.6

Wniosek: Dz.U. C 44 od 04.02.2019, str.9

Oznaczenia stron

A.K. (niezależność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego)

Komentarze doktryny

 1. Simon, Denys: Droits fondamentaux - Indépendance des juges nationaux, Europe 2020 Janvier Comm. nº 1 p.2 (FR)
 2. Karpenstein, Ulrich ; Sangi, Roya: Polexit vom Rechtsstaat?, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2020 p.140-143 (DE)
 3. Leloup, Mathieu: Het arrest A.K., CP en DO en de eerste uitspraak van het Hof over een nationale raad voor de rechtspraak: een weinig overtuigende eerste indruk : gevoegde zaken C-585/18, C-624/18 en C-625/18, A.K., CP en DO, S.E.W. : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2020 p.153-157 (NL)
 4. Krajewski, Michal ; Ziólkowski, Michal: EU judicial independence decentralized: A.K., Common Market Law Review 2020 p. 1107-1138 (EN)
 5. Leloup, Mathieu: An uncertain first step in the field of judicial self-government. ECJ 19 November 2019, joined cases C-585/15, C-624/18 and C-625/18, A.K., CP and DO, European Constitutional Law Review 2020 Vol. 16 Issue I p. 145-169 (EN)
 6. Krzywoń, Adam: La defensa y el desarrollo del principio de independencia judicial en la Unión Europea, Revista española de Derecho Constitucional 2020 nº 119 p. 85-117 (ES)Analityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Sąd Najwyższy - Polska

Dziedzina

 • Prawa podstawowe
 • - Karta praw podstawowych
 • Zasady, cele i zadania określone w traktatach
 • Polityka socjalna

Relewantne przepisy prawa krajowego

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 187 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 w związku z art. 2, art. 10 ust. 1; art. 173; art. 186 ust. 1; art. 2; art. 10; art. 144 ust. 3 pkt 17; art. 178; art. 179; art. 186 ust. 1; art. 7; art. 184 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, art. 388 § 1 oraz przepisy o skardze kasacyjnej 1) art. 9a, art. 11a, art. 11b, art. 11c, art. 11d i art. 11e ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.) z art. 187 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 w związku z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji oraz z art. 186 ust. 1 Konstytucji, 2) art. 44 ust. 1 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w zakresie, w jakim dopuszcza odwołanie od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, z art. 2, art. 10, art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 173, art. 178, art. 179 i art. 186 ust. 1 Konstytucji, 3) art. 44 ust. 1a ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z art. 2, art. 10, art. 60, art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 173, art. 178, art. 179 i art. 184 Konstytucji, 4) art. 44 ust. 3 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w zakresie, w jakim do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nakazuje stosowanie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, ze zm.) o skardze kasacyjnej, z art. 2, art. 7, art. 10, art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 173, art. 178, art. 179 i art. 184 Konstytucji, 5) art. 388 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, ze zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w zakresie, w jakim umożliwia wstrzymanie uprawnień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do powołania sędziego, z art. 2, art. 7, art. 10, art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 173, art. 178, art. 179 i art. 184 Konstytucji, 6) art. 44 ust. 4 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z art. 2, art. 7, art. 10, art. 60, art. 173, art. 178, art. 179 i art. 186 ust. 1 Konstytucji,

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, article 10, article 187 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, article 1, article 6 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, article 27, paragraphe 1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, article 461, §1 (1)

Relewantne przepisy prawa międzynarodowego

Informacja niedostępna

Procedura i wynik

 • Odesłanie prejudycjalne

Skład orzekający

grande chambre (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Prechal

Rzecznik generalny

Tanchev

Język(i) postępowania

 • polski

Język(i) opinii

 • angielski