Решение на Съда (втори състав) от 27 септември 2017 г.

Peter Puškár срещу Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky и Kriminálny úrad finančnej správy

Преюдициално запитване, отправено от Najvyšší súd Slovenskej republiky

Преюдициално запитване — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 7, 8 и 47 — Директива 95/46/ЕО — Членове 1, 7 и 13 — Обработване на лични данни — Член 4, параграф 3 ДЕС — Съставяне на списък с лични данни — Предмет — Събиране на данъци — Борба с данъчните измами — Съдебен контрол — Защита на основните права и свободи — Обуславяне на обжалването по съдебен ред от изискването за предварително подаване на жалба по административен ред — Допускане на посочения списък като доказателство — Условия за законосъобразно обработване на лични данни — Изпълнение на задача в обществен интерес от администратора

Дело C-73/16


Нагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Решение (ОВ)
10/11/2017 Puškár
Вж. pdf документи
Съдебно решение
ECLI:EU:C:2017:725
27/09/2017 Puškár
Текст EUR-Lex Двуезичен текст EUR-Lex
Решение (резюме)
ECLI:EU:C:2017:725
27/09/2017 Puškár
Заключение
ECLI:EU:C:2017:253
30/03/2017 Puškár
Текст EUR-Lex Двуезичен текст EUR-Lex
Искане (ОВ)
22/04/2016 Puškár
Вж. pdf документи
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

все още непубликувано (Общ сборник)

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

1.
4 Вътрешна политика на Европейския съюз
  4.11 Сближаване на законодателствата
    4.11.01 Защита на личните данни
4 Вътрешна политика на Европейския съюз
  4.11 Сближаване на законодателствата
    4.11.01 Защита на личните данни
1 Правeн ред на Европейския съюз
  1.04 Основни права
    1.04.03 Основни права
      1.04.03.47 Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес
4 Вътрешна политика на Европейския съюз
  4.11 Сближаване на законодателствата
    4.11.01 Защита на личните данни
1 Правeн ред на Европейския съюз
  1.04 Основни права
    1.04.03 Основни права
      1.04.03.47 Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес
4 Вътрешна политика на Европейския съюз
  4.11 Сближаване на законодателствата
    4.11.01 Защита на личните данни
4 Вътрешна политика на Европейския съюз
  4.11 Сближаване на законодателствата
    4.11.01 Защита на личните данни


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Диспозитив

Заключение


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

 • 10/02/2016

Дата на заключението

 • 30/03/2017

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

27/09/2017


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Решение: ОВ C 402 27.11.2017 г., стр.4

Искане: ОВ C 165 10.05.2016 г., стр.6

Име/наименование на страните

Puškár

Коментари в доктрината

 1. Mihail, Stephanie ; Wisman, Tijmen: The Right to Privacy with Respect to the Processing of Personal Data in the Context of Controlling Tax Fraud, European Data Protection Law Review 2017 Vol. 3 p.265 - 272 (EN)
 2. Berlin, Dominique: Évasion fiscale et protection des données personnelles, La Semaine Juridique - édition générale 2017 nº 42 p.1897 (FR)
 3. Simon, Denys: Protection juridictionnelle, Europe 2017 novembre nº 11 p.19-20 (FR)
 4. Schlössels, R.J.N.: Jurisprudentie bestuursrecht 2018 nº 1 p.20-23 (NL)
 5. Widdershoven, R.J.G.M.: AB 2018/116 - HvJ EU 27 september 2017, C-73/16, Peter Puškár / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy - Noot, Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2018 nº 15 p.796-798 (NL)
 6. Skubic, Zoran: Je vodenje črne liste davčnih dolžnikov ali seznama slamnatih lastnikov podjetij v nasprotju z GDPR?, Pravna praksa 2018 nº 41-42 p.37-38 (SL)
 7. Ellingsen, Hilde K.: Effective judicial protection of individual data protection rights: Puškár, Common Market Law Review 2018 p.1879-1897 (EN)
 8. Gajda-Roszczynialska, Katarzyna: Pierwsze podejście Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do zagadnienia dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym . Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27 .09.2017 r., C-73/16, Peter Puškár v. Finančné riaditel'stvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy, Polski Proces Cywilny 2019 Numer 2 p.258-272 (PL)Аналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Najvyšší súd Slovenskej republiky - Словакия

Област

 • Основни права
 • - Харта на основните права
 • Сближаване на законодателствата
 • Защита на данните

Посочени разпоредби на националното право

Ústava č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, č. 460/1992 Zb., čl. 19 ods. 3, čl. 22 ods. 1, čl. 46 ods. 2 a 4 Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, § 135 ods. 1, § 250v ods. 1 a 3

Ústava č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, čl. 19 ods. 3, čl. 22 ods. 1, čl. 46 ods. 2 a 4 Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, § 135 ods. 1, § 250v ods. 1 a 3 Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, § 4 ods. 3 písm. d), e), o) § 5 ods. 3 písm. b) Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 8 Zákon č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 1 písm. f), § 4 ods. 3 písm. a), § 9 ods. 1, § 10 ods. 2 Zákon č. 563/2009 Z. z., o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2 písm. a), § 164

Посочени разпоредби на международното право

Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (04/11/1950), art. 8, par. 1 et 2

Производство и изход

 • Преюдициално запитване

Съдебен състав

deuxième chambre (Cour)

Съдия докладчик

Rosas

Генерален адвокат

Kokott

Език/ци на производството

 • словашки

Език/ци на заключението

 • немски