Üldkohtu otsus (seitsmes koda), 14.11.2013  

International Cadmium Association (ICdA) jt versus Euroopa Komisjon

REACH – Kaadmiumi ja selle ühendite tootmise, turuleviimise ja kasutamise suhtes kehtestatud piiranguid puudutavad üleminekumeetmed – Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa – Plastmaterjalides kaadmiumpigmendi kasutamise piirangud – Ilmne hindamisviga – Riskianalüüs

Kohtuasi T‑456/11


Lehekülje algusse Kohtuasja dokumendid
Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
Kohtuotsus (ELT)
06/12/2013 ICdA jt vs. komisjon
Vt pdf-dokumente
Kohtuotsus
ECLI:EU:T:2013:594
14/11/2013 ICdA jt vs. komisjon
EUR-Lexi tekst Kakskeelne EUR-Lexi tekst
Kohtuotsus (kokkuvõte)
ECLI:EU:T:2013:594
14/11/2013 ICdA jt vs. komisjon
Hagi (ELT)
23/09/2011 ICdA jt vs. komisjon
Vt pdf-dokumente
Lehekülje algusse Kohtulahendi või kohtuasja juriidiline analüüs

Kohtulahendite kogumik

avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik)

Ese

Komisjoni 20. mai 2011. aasta määruse (EL) nr 494/2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisa kaadmiumi osas (ELT L 134, lk 2), tühistamine osas, milles see kehtestab piirangud kaadmiumi kasutamisele teatavates plastikmaterjalides

Süstemaatiline liigitamine

1.
3 Õiguskaitsevahendid
  3.02 Tühistamishagi
    3.02.03 Füüsiliste või juriidiliste isikute hagid
      3.02.03.01 Menetluse algatamise huvi
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.11 Õigusaktide ühtlustamine
    4.11.15 Kemikaalid
      4.11.15.01 Kemikaalid (REACH)
        4.11.15.01.07 Uute piirangute kehtestamine
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.11 Õigusaktide ühtlustamine
    4.11.15 Kemikaalid
      4.11.15.01 Kemikaalid (REACH)
        4.11.15.01.07 Uute piirangute kehtestamine


Viited kohtupraktikale või õigusaktidele

Põhjenduses

Resolutsioonis

Kohtujuristi ettepanek

Teave puudub


Kuupäevad

Hagi/kaebuse esitamise kuupäev

  • 12/08/2011

Ettepaneku kuupäev

Teave puudub

Kohtuistungi kuupäev

Teave puudub

Kuulutamise kuupäev

14/11/2013


Viited muudes allikates

Avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Hagi/taotlus: -ELT C 298, 08.10.2011, lk27

kohtuotsus: -ELT C 377, 21.12.2013, lk12

Poolte nimed

ICdA jt vs. komisjon

Kohtulahendite kommentaarid

  1. Roset, Sébastien: Substances dangereuses, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.45 (FR)Menetluse andmed

Eelotsuse küsimuse esitanud kohus

Teave puudub

Valdkond

  • Keskkond
  • - Saaste
  • Õigusaktide ühtlustamine

Viidatud riigisisese õiguse sätted

Teave puudub

Viidatud rahvusvahelise õiguse sätted

Teave puudub

Menetlus ja tulemus

  • Tühistamishagi : rahuldamine
  • Tühistamishagi : sisuline rahuldamata jätmine

Kohtukoosseis

septième chambre (Tribunal)

Ettekandja-kohtunik

Dittrich

Kohtujurist

Teave puudub

Kohtumenetluse keel(ed)

  • inglise

Ettepaneku keel(ed)

    Teave puudub