AFDELING PERS EN VOORLICHTING

PERSCOMMUNIQUÉ Nr. 26/98

28 APRIL 1998

Arresten van het Hof in de zaken C-120/95 en C-158/96

N. Decker/Caisse de maladie des employés privés
en
R. Kohll/Union des caisses de maladie

DE GEMEENSCHAPSONDERDANEN KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN MEDISCHE VOORZIENINGEN IN EEN ANDERE LIDSTAAT EN DE KOSTEN VERGOED KRIJGEN VOLGENS DE TARIEVEN VAN DE LIDSTAAT VAN VERZEKERING

De aan het Hof voorgelegde zaken betreffen de vergoeding van de kosten van een bril en van een extramurale orthodontische behandeling


In twee procedures die de heren Decker en Kohll - beide van Luxemburgse nationaliteit - tegen hun ziekenfonds hebben aangespannen, hebben de Conseil arbitral des assurances sociales respectievelijk de Luxemburgse Cour de cassation het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen om een uitspraak gevraagd, of nationale regelingen die de verlening van voorafgaande toestemming vereisen opdat in het buitenland gemaakte medische kosten vergoed kunnen worden, verenigbaar zijn met het gemeenschapsrecht.

Decker had bij een opticien in Arlon (België) een bril gekocht, doch kreeg de kosten niet vergoed, omdat hij niet tevoren toestemming voor deze aankoop had gevraagd. In het geval van Kohll had zijn Luxemburgse arts de "Union des caisses de maladie" gevraagd om toestemming te verlenen voor een orthodontische behandeling van zijn minderjarige dochter in Trier (Duitsland). Deze aanvraag werd afgewezen op grond dat de behandeling niet spoedeisend was en in Luxemburg kon worden verleend.

Deze maatregelen, die de vergoeding van de kosten van medische zorg in het buitenland afhankelijk stellen van de toestemming van een socialezekerheidsorgaan, zijn door het Hof getoetst aan de regels inzake het vrij verkeer van goederen en aan die inzake het vrij verrichten van diensten.

Dit niet-officiële document is bestemd voor de media en bindt het Hof niet.

De integrale tekst van het arrest vindt u vandaag vanaf 15 uur op de website http://curia.eu.int . Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer J. de Hemptinne, tel: (352) 4303 3205.