Press- och informationsavdelningen


PRESSMEDDELANDE nr 43/02


den 8 maj 2001

FÖRHANDLING I MÅL C-318/00

Bacardi-Martini och Cellier des Dauphins

Bacardi-Martini SAS och Cellier des Dauphins är bolag bildade enligt fransk rätt som bedriver verksamhet med tillverkning och marknadsföring av alkoholdrycker. Newcastle United Football Club Ltd (nedan kallad Newcastle) är ett enligt engelsk rätt bildat aktiebolag. Bolaget äger och förvaltar en fotbollsklubb och en fotbollsplan.

Enligt en överenskommelse som ingicks år 1994 mellan å ena sidan Football Association och ett antal fotbollsklubbar, däribland Newcastle, och å andra sidan, Dorna Marketing (UK) Ltd (nedan kallat Dorna), skulle Dorna handha försäljningen och placeringen av reklam runt sidlinjen på var och en av klubbarnas fotbollsplaner vid varje hemmamatch som spelades av klubbarnas A-lag.

Dorna sålde reklamtid till Bacardi-Martini och Cellier des Dauphins på sitt system av elektroniskt drivna vridbara annonstavlor under en match mellan Newcastle och Metz, en fransk fotbollsklubb, som skulle spelas den 3 december 1996 i den tredje omgången av UEFA-kuppen.

Matchen skulle direktsändas i TV i Förenade Kungariket och i Frankrike. Den reklam som skulle visas under matchen uppfyllde kraven enligt engelsk rätt.

Kort före matchens början fick Newcastle veta att Dorna hade sålt reklamplats till Bacardi- Martini och Cellier des Dauphins för att under matchen visa reklam för alkoholhaltiga drycker. Newcastle underrättade därför Dorna om att de franska bestämmelserna om begränsad reklam för alkoholdrycker (Loi Evin, nedan kallad Evin-lagen) var tillämpliga eftersom matchen skulle sändas i en fransk TV-kanal och att Dorna därför måste ta bort sökandenas reklam från sina annonstavlor för att efterkomma dessa bestämmelser.

Eftersom reklamen i fråga inte kunde tas bort från de vridbara annonstavlorna före matchens början, programmerades tavelsystemet så att denna reklam kom att visas med endast en till två sekunders intervaller under matchen. Matchen direktsändes i den franska tv-kanalen Canal+.

Den 23 juli 1998 väckte Bacardi-Martini och Cellier des Dauphins talan om skadestånd och förbudsföreläggande mot Dorna och Newcastle i High Court (England & Wales), Queen's Bench Division. Talan mot Dorna återkallades.

High Court hänsköt följande frågor till Europeiska gemenskapernas domstol:

Strider bestämmelserna i Evin-lagen mot principen om frihet att tillhandahålla tjänster i den utsträckning som de hindrar eller begränsar a) reklam för alkoholdrycker vid idrottsevenemang som äger rum i andra medlemsstater än Frankrike när dessa evenemang skall visas i fransk TV och b) sändningen i Frankrike av idrottsevenemang som äger rum i andra medlemsstater och vid vilka det förekommer reklam för alkoholdrycker?

Förhandlingen i detta mål äger rum i plenum den 14 maj 2002 kl. 10.30. En förhandlingsrapport kommer att finnas tillgänglig på rättegångsspråket (engelska).

Bilagd ansökan om att få närvara vid förhandlingen skall per fax senast måndagen den 13 maj 2002, kl. 12.00 sändas till domstolens press- och informationsavdelning - fax nummer: 00352-4303-2731.


ETT PRESSRUM MED KONTORSUTRUSTNING KOMMER ATT FINNAS TILLGÄNGLIGT

Vänligen uppmärksamma följande:

* användning av mobiltelefoner eller annan elektronisk utrustning med högt ljud är inte tillåten under förhandlingen,

* allmänheten ombeds att iaktta tystnad och att inte lämna sin plats under förhandlingen eller sammankomsten,

* fotografering och filmning är endast tillåtet i samband med inledningen av förhandlingen ( enbart när domstolens ordförande och parterna tar plats),

* användning av blixt eller annan kompletterande belysningsutrustning är inte tillåten,

* om många fotografer och filmfotografer är intresserade kan en "central" eller "pool" anordnas av press- och informationsavdelningen,

* fotografer och filmfotografer får inte flytta omkring i förhandlingssalen för att fotografera eller filma,

* pressen ombeds att använda Thomas More-ingången på Boulevard Konrad Adenauer.FORMULÄR FÖR PRESSEN

Ansökan om att få närvara vid förhandlingen skall sändas via telefax Faxnummer: (+352) 4303 2731
Kontaktperson: Ms Zaïra Penders
Tel. (+352) 4303 3127

Namn:  
Organisation:  
Tel.:   Fax.:  
Typ av media:  
Antal personer:  
Begäran om tillåtelse att fotografera
(stryk det alternativ som inte önskas): ja nej  
Begäran om tillåtelse att filma
(stryk det alternativ som inte önskas): ja nej  

Ansökan kan i princip betraktas som bifallen, såvida inte domstolen lämnar ett motsatt besked.