Press- och informationsavdelningen

PRESSMEDDELANDE nr 93/02

Den 22 november 2002

Högtidlig sammankomst den 4 december 2002

DOMSTOLENS 50-ÅRSJUBILEUM 1952-2002

(obligatorisk ackreditering vid press- och informationsavdelningen)


I samband med högtidlighållandet av 50-årsjubileet för Europeiska gemenskapernas domstol kommer en högtidlig sammankomst att anordnas kl. 11-13 onsdagen den 4 december 2002 i Grande Salle d'Audience.

Anföranden kommer att hållas av Pat Cox, ordförande i Europaparlamentet, Lene Esperson, justitieminister i Danmark och ordförande i rådet, Romani Prodi, ordförande i Europeiska gemenskapernas kommission, Ludwig Adamovich, ordförande i Österrikes författningsdomstol. Storhertigen och storhertiginnan av Luxemburg kommer att närvara vid sammankomsten, liksom ordförandena vid domstolen och förstainstansrätten och före detta ledamöter av dessa domstolar. Vid sammankomsten kommer även ordförande vid domstolar i medlemsstaterna att närvara, liksom ordförande vid internationella domstolar, ordförande vid domstolar i de stater som ansöker om anslutning samt ordförande vid domstolar i tredje länder.

Representanter från TV- och radiokanaler samt från pressen kommer att få tillgång till ett pressrum. EBS (Europe by Satellite) kommer att ombesörja den officiella utsändningen, som kommer att tolkas till elva språk. EBS kan tillhandahålla ytterligare anslutningar. Ytterligare ett pressrum, utrustat med telefoner och modemuttag, kommer att finnas tillgängligt.

Fotografering är tillåten i samband med gästernas ankomst, vid ingången till byggnaden och innan den högtidliga sammankomsten påbörjas i Grande Salle d'Audience. Fotografering är även tillåten efter det att sammankomsten i Salle des Pas perdus har avslutats.

Ackreditering kan erhållas från domstolens Press- och informationsavdelning om det bifogade formuläret sänds in senast onsdag den 27 november kl. 12.

Bifogas:

    - program
    - förteckning över särskilt pressmaterial avseende 50-årsjubileet
    - anmälningsformulär


Figure

Graphic file number 0 named curia.wpg with height 51 p and width 54 p Left aligned


Protokollära avdelningen


FIRANDE AV FEMTIOÅRSDAGEN
AV
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOLS
INRÄTTANDE

HÖGTIDLIG SAMMANKOMST
Europeiska gemenskapernas domstol

Onsdag den 4 december 2002

Program


10.30        Deltagarnas ankomst

10.55         Hans Kungliga Höghet Storhertigen och Hennes Kungliga Höghet Storhertiginnan av Luxemburg anländer

11.00        Välkomstord av Gil Carlos Rodríguez Iglesias, EG-domstolens ordförande

        Anförande av Pat Cox, Europeiska parlamentets ordförande

        Anförande av Lene Espersen, Konungariket Danmarks justitieminister,
        Rådets ordförande

        Anförande av Romano Prodi, Europeiska kommissionens ordförande
    
        Anförande av Ludwig Adamovitch, Österrikes författningsdomstols ordförande
    
        Anförande av Gil Carlos Rodríguez Iglesias, EG-domstolens ordförande

12.30        Mottagning i sal Pas perdus

13.00        Lunch

SÄRSKILT PRESSMATERIAL I SAMBAND MED DOMSTOLENS 50-ÅRSJUBILEUM

Audiovisuellt material


-    Ett ungefär 28 minuter lång informationsvideo med shotlist (en lista vari anges sekund för sekund vad som visas samt texten på franska och engelska) som sammanställts av material från domstolens arkiv. I inslaget får vi följa hur domstolens verksamhet utvecklats från det att verksamheten inleddes år 1952 i villa Vauban till dags dato. Betydelsefulla perioder och domar tas upp. Den större delen av inslaget saknar ljud, men vissa delar är inspelade med ljud. Skriftlig information bifogas.

-    Ytterligare två inslag om ungefär fem minuter vardera, vari domarna i målen Cassis de Dijon (av den 20 februari 1979) och Bosman (av den 15 december 1995) behandlas mer ingående.

Europe by Satellite (Europeiska unionens TV-nyhetsbyrå) kommer att ombesörja utsändningen av dessa inslag från och med måndagen den 18 november 2002. På EBS webbplats på EUROPA (http://europa.eu.int/comm/ebs) finns all information om dessa utsändningar.

-    Ett urval, i elektroniskt format, av ett femtontal fotografier med bildtext från 50-talet till dags dato (svartvita och i färg).

Publicerat material

-    En förteckning över betydelsefulla domar.
-    En broschyr med frågor och svar som framtagits särskilt med anledning av domstolens 50- årsjubileum.

FÖR MEDIA

Ackreditering skall skickas per telefax senast onsdag den 27 november kl. 12 (nummer +352-4303 2500).

Avser: Högtidlig sammankomst den 4 december 2002

Kontaktperson: Clara Biasia
Telefon: +352-4303 3382


Namn: ............................................
Organisation: .......................................
Telefonnummer där
Ni kan nås :    .............................. (telefon)
            ................................. (telefax)
Typ av media: ......................................
Antal personer: ......................

Ansökan om tillåtelse att fotografera: Ja / Nej
(stryk det oönskade alternativet)

Ansökan om tillåtelse att filma: Ja / Nej
(stryk det oönskade alternativet)

Er ansökan beviljas i regel, såvida inte domstolen är av annan uppfattning.