INFORMATIONSTJÄNSTEN

PRESSMEDDELANDE nr 69/97

den 23 oktober 1997

EG-domstolens dom i mål C-189/95

Allmänna åklagaren mot Harry Franzén

SYSTEMBOLAGET FÅR BEHÅLLA DETALJHANDELSMONOPOLET

DÄREMOT ANSES DE BESTÄMMELSER I SVENSK LAGSTIFTNING ENLIGT VILKA IMPORTEN AV ALKOHOLDRYCKER ÄR FÖRBEHÅLLEN VISSA NÄRINGSIDKARE HINDRA HANDELN INOM GEMENSKAPEN


Till grund för målet ligger ett brottmål vid Landskrona tingsrätt, där Harry Franzén står åtalad för att i strid med alkohollagen (1994:1738) ha sålt och innehaft alkoholdrycker. Denna lag syftar till att begränsa konsumtionen av sådana drycker, särskilt de mest alkoholstarka, för att minska de negativa skadeverkningar för folkhälsan som följer av bruket av alkoholdrycker. Landskrona tingsrätt har frågat EG-domstolen om det detaljhandelsmonopol som föreskrivs i den svenska lagstiftningen strider mot Romfördraget.

Detaljhandel med alkoholdrycker är i Sverige föremål för ett monopol som innehas av Systembolaget. Alkoholdrycker finns att köpa i Systembolagets 384 butiker, och kan beställas och levereras på cirka 550 utlämningsställen samt via 56 busslinjer och 45 lantbrevbärarlinjer. I svensk lag anges att Systembolaget endast kan göra inköp från näringsidkare med tillverknings- eller partihandelstillstånd. Alkoholinspektionen beviljar sådana tillstånd om vissa restriktiva krav är uppfyllda.

Enligt domstolen är Systembolagets produkturvalssystem baserat på kriterier som är oberoende av produkternas ursprung, och det är varken diskriminerande eller av sådant slag att det missgynnar importerade produkter. Trots att antalet försäljningsställen är begränsat, äventyrar monopolet i denna utformning inte konsumenternas möjlighet att få tillgång till såväl inhemska som importerade alkoholdrycker. Monopolets marknadsföring sker på samma sätt oberoende av produkternas ursprung och är inte i sig av sådant slag att den missgynnar de drycker som importeras från andra medlemsstater i förhållande till de drycker som framställs inom landet.

Domstolen fäste vikt vid att det svenska detaljhandelsmonopolet syftar till att skydda folkhälsan och att kriterierna och metoderna för urvalet varken är diskriminerande eller av sådant slag att de missgynnar importerade produkter.

Däremot utgör de svenska bestämmelser enligt vilka import av alkoholdrycker är förbehållen näringsidkare som innehar tillverknings- eller partihandelstillstånd hinder för handeln mellan gemenskapens medlemsstater, eftersom de fördyrar importerade alkoholdrycker genom kostnader som inte belastar svenska drycker.

Hinder av detta slag kan inte tillåtas med hänsyn till skyddet för folkhälsan, eftersom detta mål kan uppnås genom åtgärder som begränsar handeln inom gemenskapen i mindre utsträckning. Under dessa omständigheter hindrar Romfördraget att det i nationella bestämmelser, som de svenska, föreskrivs att import av alkoholdrycker skall vara förbehållen näringsidkare som innehar tillverknings- eller partihandelstillstånd.

Endast för massmedia - Inofficiellt dokument som inte är bindande för domstolen - Finns på alla officiella språk

För ytterligare upplysningar var vänlig se domstolens hemsida på Internet, www.curia.eu.int, eller kontakta Jessica Larsson, tel. +352-43 03 36 51, fax +352-43 03 26 68.