Съдебна статистика

В годишния доклад на институцията юрисдикцията ежегодно публикува съдебна статистика за дейността си.

Съдебната статистика за няколко предходни години също може да се прегледа на сайта Curia, в частта „Исторически преглед".