National case-law

As selected by the Constitutional and Supreme Courts of the Member States, a collection of decisions delivered by national courts and tribunals outside any preliminary ruling procedure and which are of particular interest for EU law can be shared through the RJUE.

The list of those decisions is available at the bottom of the page. The decisions can also be searched via the search bar.

Further information:

Users who may be interested in consulting a complementary database of national case-law on EU law handed down by Supreme Administrative Courts (and references to notes and academic commentaries relating to national decisions and to preliminary rulings of the Court of Justice of the European Union) are invited to consult the ‘Dec.Nat’ database of the Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA-Europe), a partner network of the RJUE.

This database is available in English and in French.


Bundesfinanzhof (DE)
Zur Bestimmung der bewegten Lieferung in einem Reihengeschäft
Indirect taxation - indirect tax
Decision
de
Bundesfinanzhof (DE) | 29.04.0020
Zur Berichtigung des Vorsteuerabzugs
Value added tax - indirect tax
Decision
de
Bundesfinanzhof (DE) | 30.07.2020
Closer cooperation - Taxation - tax authorities - tax collection
Decision
de
Press release / summary
de
Bundesfinanzhof (DE) | 10.06.2020
Indirect taxation - personal accident insurance
Decision
de
Högsta domstolen (SE) | 11.11.2020
Internal market - Principles - financial instrument - stock-exchange transaction
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta domstolen (SE) | 08.04.2020
Europeisk arresteringsorder.
carrying out of sentence - imprisonment - judicial cooperation in criminal matters
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 09.09.2019
Undantaget från skatteplikt för fristående grupper har inte ansetts omfatta tjänster som tillhandahålls stiftelser vars verksamhet består i att tillgodose arbetstagares rätt till pensioner och andra förmåner enligt kollektivavtal.
VAT - Value added tax - provision of services - tax exemption
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 01.07.2019
Fråga om hur sanktionsavgift för transportföretag ska bestämmas när förarkort har använts felaktigt.
Competition - free competition - inland transport - road transport - traffic control
Decision
sv
Press release / summary
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 07.07.2020
Urlaubsabgeltungsanspruch - tarifliche Ausschlussfristen - Richtlinie 2003/88/EG - Art 31 Abs 2 GRC
Social policy - collective agreement - holiday - labour law
Decision
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 15.07.2020
Nachtarbeitszuschläge nach § 6 Abs 5 ArbZG - Richtlinie 2003/88/EG
Social policy - labour law - pay - working time
Decision
de
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 07.06.2018
Frågan i målet är om ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal ska undantas från skatteplikt till mervärdesskatt.
VAT - Value added tax - temporary employment agency
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.06.2018
Ett bolag kan bli skattskyldigt när en filial som ingår i en mervärdesskattegrupp i ett annat EU-land utför tjänster åt bolagets huvudkontor i Sverige.
VAT - Value added tax - corporation tax - group of companies
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 20.12.2018
Competition - State aid - competition - control of State aid - jurisdiction - maritime shipping
Decision
sv
Press release / summary
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 25.06.2020
Entgelttransparenzgesetz - Auskunftsanspruch - Arbeitnehmerbegriff
Social policy - equal pay - labour law - wage determination - wage earner
Decision
de
Press release / summary
de
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.06.2019
Det är inte förenligt med unionsrätten att ta ut kupongskatt på utdelningar som lämnas till ett utländskt livförsäkringsföretag när utdelningarna avser aktier som ingår i en pensions- eller kapitalförsäkring för vilken försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt.
Excise duties - Free movement of capital - Treaty on the Functioning of the EU - insurance company - life assurance - securities - tax on investment income
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 14.06.2019
SJ har ansetts bedriva sådan verksamhet bestående i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen.
European Union public contracts - Free movement of goods - public contract - rail transport - restriction on competition
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 05.06.2019
En tjänst i form av en femdagarskurs i redovisning utgör tillträde till evenemang.
VAT - Value added tax - application of EU law - turnover
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 31.05.2019
Fråga om vilken betydelse det fria vårdvalet har för rätten till ersättning för kostnader för vård i ett annat land inom EES-området.
Libre circulation des personnes - illness - right to health - sécurité des patients
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 09.05.2019
Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal ska få bestå trots att förutsättningarna för att förklara avtalet ogiltigt är uppfyllda.
Competition - Freedom to provide services - award of contract - commercial contract - public contract
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 06.02.2019
Föräldrapenning ska klassificeras som en familjeförmån enligt förordning 883/2004.
Dispositions sociales - Social security - family policy - social security legislation - social-security benefit - social-security harmonisation
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 25.01.2019
Fråga om regeringens beslut att neka tillstånd att bedriva vadhållning enligt lotterilagen strider mot EU-rätten.
Freedom of establishment - Freedom to provide services - Treaty on the Functioning of the EU - free competition - service
Decision
sv
Press release / summary
sv
Bundesfinanzhof (DE) | 11.12.2019
Umsatzsteuerbesteuerung beim Betreiben von Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit ist mit Unionsrecht vereinbar
VAT - Value added tax - indirect tax
Decision
de
Press release / summary
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 15.07.2020
Nachtarbeitszuschläge nach § 6 Abs 5 ArbZG
Social policy - labour law - pay - working time
Decision
de
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 21.12.2018
Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om uttag av obetalda semesterdagar ska jämställas med förvärvsarbete vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.
Dispositions sociales - Social security - holiday - social-security benefit
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 20.12.2018
Competition - State aid - competition - control of State aid - jurisdiction - maritime shipping
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 04.11.2020
Dom i mål i frågan om tillämpning av de allmänna principerna för upphandling vid en överprövning av en direktupphandling.
Freedom to provide services - control of restrictive practices - judicial review - public contract
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 25.06.2018
Det är inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå (s.k.
Freedom to provide services - fixing of prices - public contract
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta domstolen (SE) | 28.10.2020
En miljöorganisation med relativt få medlemmar har haft överklaganderätt enligt miljöbalken eftersom den på annat sätt än genom medlemsantalet visat att verksamheten har allmänhetens stöd.
Environment - ecology movement - hydroelectric development - right of action
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.06.2018
Ett bolag kan bli skattskyldigt när en filial som ingår i en mervärdesskattegrupp i ett annat EU-land utför tjänster åt bolagets huvudkontor i Sverige.
Value added tax - corporation tax - group of companies
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 14.06.2018
Mål om garantipension för en pensionstagare som har bott och arbetat såväl i Sverige som i ett annat EU-land.
Social policy - Social security - retirement conditions - social security
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 08.06.2018
Rätt till ränta på återbetald kupongskatt som inte innehållits i strid med unionsrätten har inte ansetts föreligga.
Taxation - tax on income - tax on investment income
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 07.06.2018
Frågan i målet är om ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal ska undantas från skatteplikt till mervärdesskatt.
Value added tax - temporary employment agency
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 07.06.2018
Tjänster som en stiftelse tillhandahåller företag enligt avtal om klimatkompensation har ansetts utgöra skattepliktig omsättning.
VAT - Value added tax - ecological balance
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 29.03.2018
Ett bolags utställningsverksamhet har inte ansetts utgöra sådan i museiverksamhet anordnad utställning som avses i mervärdesskattelagen och omfattas därmed inte av en reducerad skattesats.
VAT - Value added tax - museum
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 17.05.2018
Fråga om omfattningen av en förvaltningsdomstols utredningsansvar när domstolen i ett mål om offentlig upphandling har hämtat in uppgifter som omfattas av sekretess och som den ena parten därför inte fått del av.
Freedom to provide services - judicial review - public contract
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 12.03.2018
Det förhållandet att en upphandlande myndighet själv har inhämtat registeruppgifter om leverantörer genom att använda befintliga och allmänna register men begärt att utländska leverantörer i stället ska ge in intyg från behöriga myndigheter i det egna landet har inte ansetts strida mot de allmänna principerna för offentlig upphandling.
Freedom to provide services - public contract
Decision
sv
Press release / summary
sv
Bundessozialgericht (DE) | 25.04.2018
Vereinbarkeit mit Europarecht der Anrechnung einer tschechischen Rente auf die deutsche Rente zu einem Prozentsatz, zu dem sich die tschechischen Versicherungszeiten mit den rentenrechtlichen Zeiten nach Bundesrecht überschneiden
Dispositions sociales - Social security - social security legislation - welfare
Decision
de
Press release / summary
de
Bundesverwaltungsgericht (DE)
Vorrangige Prüfung von asylrechtlichen Unzulässigkeitsgründen auch bei "Aufstockerklagen"
asylum policy - demandeur d'asile
Decision
de
Press release / summary
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 13.02.2020
Altersgeld für vorzeitig ausgeschiedene Berufssoldaten
Freedom of movement for workers - Social policy - freedom of movement - retired person - wage earner
Decision
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.07.2020
Kürzung einer Pensionskassenrente - Eintrittspflicht des Pensions-Sicherungs-Vereins
Social policy - labour law
Decision
de
Press release / summary
de
Riigikohus (EE) | 01.10.2020
Approval of motor vehicles - Directive 2007/46/EC - Equipment of a motor caravan - Prohibition on impeding the registration of a vehicle that satisfies the requirements of the directive
Approximation of laws
Decision
et
Riigikohus (EE) | 21.06.2019
Recognition of judgements of the members of the European Union in the Estonian Criminal Procedure - European Investigation Order in criminal matters - Council framework decison 2008/675/JHA of 24 July 2008 on taking account of convictions in the Member States of the European Union in the course of new criminal proceedings
international law - national law - judicial cooperation in criminal matters
Decision
et
Cour de cassation (FR) | 09.09.2020
Il se déduit du règlement Buxelles I bis et de son interprétation par la jurisprudence européenne que l’employeur peut être attrait devant la juridiction du lieu à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.
Employment - Justice and home affairs - Transport - air transport - dismissal - jurisdiction - transport staff
Decision
fr
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 28.11.2019
Kei­ne Kla­ge­be­fug­nis ei­nes Lärm­be­trof­fe­nen für ei­ne Kla­ge ge­gen Lärm­ak­ti­ons­plan
Environment - airport - noise - noise pollution - noise protection
Decision
de
Press release / summary
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 20.02.2020
asylum policy - demandeur d'asile
Decision
de
Press release / summary
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 02.03.2017
Licence for acquiring a lethal dose of sodium pentobarbital to commit suicide
European Convention on Human Rights - freedom of self-determination - human rights
Decision
de en
Press release / summary
de en
Cour de cassation (FR) | 24.06.2020
L'administration des douanes qui, en violation du droit de l'Union, a perçu des droits de douane correspondant à une position qui n'était pas celle qui aurait dû être appliquée, a l'obligation de restituer à cette société les sommes versées assorties des intérêts ayant couru depuis la date de leur paiement
Customs cooperation - Customs union - customs - customs cooperation - customs drawback - customs regulations
Decision
fr
Cour de cassation (FR) | 11.03.2020
Le Règlement est violé par la cour d’appel qui, pour ouvrir la liquidation judiciaire d’une société dont le siège est au Royaume-Uni et qui possède un établissement situé en France, se prononce seulement sur l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste du redressement de l’entreprise, sans examiner d’office si elle était internationalement compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de cette société rendant ainsi impossible la détermination du périmètre et des effets de la liquidation judiciaire qu’elle prononce.
Procedural provisions - company in difficulties - jurisdiction - liquidation
Decision
fr
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.02.2020
Betriebs(teil)übergang iSd Richtlinie 2001/23/EG und damit iSv § 613a BGB - Massenentlassungsanzeige iSd Richtlinie 98/59/EG und damit iSv § 17 Abs 1 KSchG - Begriff „Betrieb“ iSd Richtlinie 98/59/EG - wirtschaftliche Einheit iSd Richtlinie 2001/23/EG - Dienstleistungsauftrag im Luftverkehrssektor - funktionelle Selbständigkeit - sog „bloße“ Funktions- bzw Auftragsnachfolge - Darlegungs- und Beweislast - Betriebsteilübergang und Sozialauswahl
Social policy - cessation of trading - labour law - termination of employment
Decision
de
Press release / summary
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 14.05.2020
Social policy - cessation of trading - labour law - termination of employment
Decision
de
Press release / summary
de
Cour de cassation (FR) | 24.07.2019
La chambre de l'instruction applique exactement la directive en ordonnant la remise d'un citoyen serbe aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par un juge d'un tribunal allemand, autorité judiciaire, en ce que ce juge n'est pas exposé au risque que son pouvoir décisionnel fasse l'objet d'ordres ou d'instructions extérieurs, notamment de la part du pouvoir exécutif
criminal law - judicial cooperation - judicial cooperation in criminal matters
Decision
fr
Cour de cassation (FR) | 05.11.2019
Peuvent être relaxés des éleveurs poursuivis pour importation parallèle de médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages aux motifs d'une part, que ces éleveurs n'étaient pas tenus, en présence d'une réglementation non conforme aux articles 34 et 36 du TFUE, de solliciter une autorisation administrative préalable pour l'importation de tels médicaments, d'autre part, que les obligations en matière de notice, d'étiquetage et de pharmacovigilance étaient inopposables aux prévenus qui étaient exclus, en méconnaissance du droit de l'Union, de ladite procédure d'importation parallèle.
Agriculture and Fisheries - Public health - Quantitative restrictions - Veterinary legislation - veterinary legislation - veterinary medicine
Decision
fr
Cour de cassation (FR) | 05.11.2019
Ne peuvent pas être condamnés des éleveurs poursuivis pour importation parallèle de médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages aux motifs qu'ils ne peuvent se prévaloir de la carence de l'Etat français au regard du droit européen puisqu'ils se sont soustraits aux obligations relatives à la délivrance de prescriptions médicales sérieuses, à l'étiquetage, aux notices et à la pharmacovigilance, alors que ces obligations leur étaient inopposables en raison de leur exclusion, en méconnaissance du droit de l'Union, de ladite procédure d'importation parallèle.
Agriculture and Fisheries - Public health - Quantitative restrictions - Veterinary legislation - veterinary legislation - veterinary medicine
Decision
fr
Cour de cassation (FR) | 07.01.2020
La chambre de l'instruction n'est tenue de vérifier la conformité du texte d'incrimination dans l'Etat d'émission d'un mandat d'arrêt européen au regard du principe de légalité des délits et des peines, tel que consacré par l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que si la personne réclamée produit, au soutien de sa contestation, des éléments conduisant à en douter
Charter of Fundamental Rights - criminal proceedings - judicial cooperation - judicial cooperation in criminal matters
Decision
fr
Cour de cassation (FR) | 28.01.2020
En vertu de la directive 2005/29/CE, à la lumière de laquelle les textes français doivent être interprétés, les pratiques commerciales qui, comme celle relative aux jeux de hasard, figurent dans l'annexe I de ladite directive sont considérées comme déloyales en toutes circonstances, sans qu'il soit nécessaire pour le juge répressif de caractériser une altération du comportement économique d'un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
Consumer protection - consumer protection - gaming
Decision
fr
Cour de cassation (FR) | 26.02.2020
S'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice, il incombe au premier chef à l'entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection.
Charter of Fundamental Rights - Employment - occupational safety - right to health
Decision
fr
Cour de cassation (FR) | 29.01.2020
Les banques ont fait en sorte que la dématérialisation de l’encaissement, qui entraînait de nombreuses transformations dans leurs méthodes et était porteuse de gains et de pertes, n’emporte aucune modification dans la structure de marché, de sorte que la pratique est particulièrement nocive au regard de son impact sur le jeu de la concurrence et, partant, caractérise une pratique anticoncurrentielle par objet.
Competition - Concerted practices - competition policy - control of restrictive practices - restriction on competition - restrictive trade practice
Decision
fr
Cour de cassation (FR) | 12.02.2020
Il incombe à l'administration, au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, d'établir l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement d'une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour l'assujetti.
Customs cooperation - Free movement of goods - Waste - customs - storage of waste
Decision
fr
Cour de cassation (FR) | 19.12.2019
Le maintien, fût-ce à titre transitoire, du régime de la liquidation par anticipation des droits à pension avec entrée en jouissance immédiate qui résulte du décret n°2008-639, engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins contraire à l'article 157 du TFUE en ce que les modalités retenues par le dispositif ne sont pas de nature à compenser les désavantages de carrière.
Social security - Transport - early retirement - non-discrimination - sexual discrimination - social security
Decision
fr
Cour de cassation (FR) | 07.11.2019
Les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier Etat membre sont tenues de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et l'Etat tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants.
Social security - international agreements - international law - national law - social-security benefit - social-security harmonisation - welfare
Decision
fr
Cour de cassation (FR) | 23.01.2020
Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une prestation du type de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui a pour objet de garantir un minimum de moyens d'existence aux personnes âgées dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, relève du domaine de la sécurité sociale même si la prestation en cause possède également les caractéristiques d'une mesure d'assistance sociale.
Social security - association agreement - care for the elderly - social security legislation - social-security benefit
Decision
fr
Cour de cassation (FR) | 12.03.2020
Freedom to provide services - Social security - Treaty on the Functioning of the EU - doctor - liberal profession
Decision
fr
Cour de cassation (FR) | 13.05.2020
Une demande principale en annulation d'une procuration de vendre en viager un bien immobilier, dirigée contre des défendeurs domiciliés dans un autre Etat membre fixe la compétence dès l'introduction de l'instance, nonobstant une demande subsidiaire tendant à la requalification de l'acte de cession subséquent
Justice and home affairs - acquisition of property - jurisdiction
Decision
fr
Cour de cassation (FR) | 24.06.2020
Une juridiction d’un Etat membre est compétente pour connaître d’une demande en divorce, dès lors que l’un des critères alternatifs de compétence est localisé sur le territoire de cet Etat, cette règle de compétence étant exclusive de toute règle de compétence de droit international privé commun.
Procedural provisions - civil proceedings - jurisdiction
Decision
fr
Cour de cassation (FR) | 27.11.2019
Lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page internet sur laquelle des données relatives aux infractions sont publiées, elle doit, pour porter une appréciation sur son bien-fondé, vérifier, de façon concrète, si l'inclusion du lien litigieux répond à un motif d'intérêt public important et si elle est strictement nécessaire pour assurer la préservation de cet intérêt.
Data protection - information storage - personal data
Decision
fr
Cour de cassation (FR) | 05.02.2020
Lorsqu'un utilisateur résidant en France fait l'acquisition, auprès d'un vendeur professionnel établi dans un autre Etat membre, d'un support d'enregistrement permettant la reproduction à titre privé d'une oeuvre protégée,la rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l'importation dudit support en le mettant à la disposition de l'utilisateur final
Droit d'auteur et droits voisins - copyright
Decision
fr
Bundesarbeitsgericht (DE)
Massenentlassung - Betriebsbegriff - Zuständigkeiten - Air Berlin
Social policy - cessation of trading - labour law - termination of employment
Decision
de
Press release / summary
de
Cour de cassation (FR) | 05.02.2020
L'accord européen du 13 décembre 1957 doit recevoir application nonobstant la directive 2004/38/CE.
Libre circulation des personnes
Decision
fr
Bundesarbeitsgericht (DE) | 23.01.2020
Bewerber iSd AGG - Nichteinladung zum Vorstellungsgespräch - schwerbehinderter oder diesem gleichgestellter Bewerber
Social policy - discrimination based on disability - labour law
Decision
de
Press release / summary
de
Raad van State (NL) | 01.04.2020
The appellant in this case claims compensation for the unlawful transfer of his medical data to the Healthcare Disciplinary Board From the prevailing privacy legislation (since 25 May 2018 the GDPR and the Dutch GDPR Implementation Act), the Administrative Jurisdiction Division of the Council of State (Division) understands that it must be possible to appeal to both the administrative and civil courts 'to submit a claim to compensation for damage as a result of a breach of the GDPR by an administrative body’ In such a case, however, the administrative court must follow the rules laid down in Article 6:106 of the Civil Code and the case law of the Supreme Court.
Charter of Fundamental Rights - Data protection
Decision
nl
Press release / summary
en nl
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 04.05.2020
Unzulässigkeit eines Asylantrags wegen subsidiären Schutzes in Bulgarien
Right of entry and residence - asylum policy - demandeur d'asile - third country
Decision
de
Raad van State (NL) | 08.04.2020
Exceptional measures regarding the COVID-19 crisis - Salvini Legislative Decree - Principle of mutual interstate trust - Article 18(1)(b) Regulation 604/2013/EU (Dublin III Regulation) - Article 4 Charter of fundamental rights of the EU - Article 3 ECHR - Article 21 Directive 2013/33/EU (Reception Directive)
asylum policy - demandeur d'asile
Decision
nl
Press release / summary
en
Raad van State (NL) | 07.04.2020
Exceptional measures regarding the COVID-19 crisis – Fundamental rights - Right to be heard in Court – Right of defence - Right to an effective remedy - Article 5(4), 6, and 13 of the ECHR - Article 6 and Article 47 EU Charter of fundamental rights
Charter of Fundamental Rights - European Convention on Human Rights - justice
Decision
nl
Press release / summary
en
Raad van State (NL) | 01.02.2017
asylum policy - réfugié
Decision
nl
Press release / summary
nl
Raad van State (NL) | 01.02.2017
Op basis van zorgvuldig onderzoek is komen vast te staan dat Marokko een veilig land van herkomst is en de vreemdelingen hebben niet aannemelijk gemaakt dat Marokko in hun specifieke omstandigheden niet veilig is.
asylum policy - réfugié
Decision
nl
Press release / summary
nl
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (NL) | 10.10.2018
Bij besluiten van 19 mei 2016 heeft het CBG aan Synthon BV en Mylan BV handelsvergunningen verleend voor de geneesmiddelen "Brabio 20mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115980", "Sclerthon 20 mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115987" en "Glatirameeracetaat Mylan 20mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115993" (hierna: de vergunde geneesmiddelen).
health care profession
Decision
en nl
Raad van State (NL) | 26.04.2019
Final Judgement - Civic integration exam requirement for residence permit - Autonomous residence permit - Article 3(3), 15(1) en 15(4) of Directive 2003/86/EG (Family Reunification Directive)
Immigration policy
Decision
nl
Raad van State (NL) | 03.07.2019
De keuze om in het Besluit milieueffectrapportage die vergunningen (en niet het besluit tot instemming met een winningsplan) aan te wijzen als besluiten waarvoor een milieueffectrapport moet worden gemaakt, is geen onjuiste implementatie van richtlijn 2011/92/EU.
Economic and monetary policy - European Convention on Human Rights - Fundamental rights - Pollution - mineral resources
Decision
nl
Press release / summary
en nl
Raad van State (NL) | 25.07.2019
Right of permanent residence - Article 7(1) and Article 16 of Directive 2004/38/EC – Obligation to have sufficient resources not to become a burden on the social assistance system – Union citizenship
Citizenship of the Union - Libre circulation des personnes - Social security - migration policy
Decision
nl
Press release / summary
en
Raad van State (NL) | 23.10.2019
No effective remedy in asylum procedures in Greece - No transfer to Greece - Regulation 604/2013 (Dublin Regulation) - Article 3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms - Article 4 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union - Article 20 of Directive 2013/32/EU (Procedures Directive) - ECJ judgement Jawo (C-163/17) - ECHR judgment M.S.S.
asylum policy - demandeur d'asile
Decision
nl
Press release / summary
en nl
Raad van State (NL) | 07.04.2020
Exceptional measures regarding the COVID-19 crisis - Absence of public pronouncement of judgments - Article 14(1) ICCPR - Article 6(1) ECHR
European Convention on Human Rights - access to the courts - legal action
Decision
en nl
Riigikohus (EE) | 19.05.2020
Environment - Directive 92/43/EEC - Conservation of natural habitats - Assessment of the implications of a plan for a protected site - Screening to determine the necessity of carrying out an assessment of the implications, for a special area of conservation, of a plan - Measures that may be taken into account for that purpose
Environment - protected area
Decision
et
Riigikohus (EE) | 17.04.2020
asylum policy - demandeur d'asile
Decision
et
Högsta domstolen (SE) | 08.04.2020
edit Europeisk arresteringsorder.
carrying out of sentence - imprisonment - judicial cooperation in criminal matters
Decision
sv
Press release / summary
sv
Högsta domstolen (SE) | 09.04.2020
En advokat var försvarare för den tilltalade i ett mål i hovrätten där en viss person var målsägande.
Charter of Fundamental Rights - European Convention on Human Rights - charter on human rights - independence of the judiciary - protection of freedoms - rights of the defence
Decision
sv
Högsta domstolen (SE) | 29.05.2020
Fråga om tillämplig lag beträffande rätten till kvittning vid internationellt köp.
Judicial cooperation in civil matters - contract - international agreements - private international law - purchase
Decision
sv
Bundesfinanzhof (DE) | 11.12.2019
Umsatzsteuerbesteuerung beim Betreiben von Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit ist mit Unionsrecht vereinbar
VAT - indirect tax
Decision
de
Press release / summary
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.02.2020
Kündigungsschutz bei Schwangerschaft
Social policy - dismissal - labour law
Bundesarbeitsgericht (DE) | 19.12.2019
Benachteiligung wegen des Geschlechts - Bewerber - Sportunterricht für Schülerinnen - männliche Sportlehrkraft
Social policy - anti-discriminatory measure - gender equality - labour law
Decision
de
Press release / summary
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 18.12.2019
Verzugszinsen auf Sozialkassenbeiträge
Social policy - application of EU law - collective agreement - freedom of association
Decision
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 18.12.2019
Verzugszinsen auf Sozialkassenbeiträge
Social policy - application of EU law - collective agreement - freedom of association
Decision
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 18.12.2019
Beitragspflichten zu dem Sozialkassensystem der Bauwirtschaft - SokaSiG
Social policy - application of EU law - collective agreement - freedom of association - labour law
Decision
de
Korkein oikeus (FI) | 22.10.2019
Agreements, decisions and concerted practices - restriction on competition - restrictive trade practice
Decision
fi
Press release / summary
en fi sv
Korkein oikeus (FI) | 26.08.2019
European Union law - Justice and home affairs
Decision
fi
Press release / summary
en sv
Korkein oikeus (FI) | 23.09.2019
Data protection - area of freedom, security and justice - communications - protection of privacy
Decision
fi
Press release / summary
en sv
Korkein oikeus (FI) | 17.04.2019
application of EU law - area of freedom, security and justice - family law
Decision
fi
Press release / summary
en sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 19.11.2019
Befristung - Erprobung - Führungsposition
Social policy - labour law - work contract
Decision
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 19.11.2019
Wirtschaftsausschuss - Gemeinschaftsbetrieb - Tendenzunternehmen
Social policy - interpretation of the law - labour law - worker participation
Decision
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 24.10.2019
Einreichung der Nichtzulassungsbeschwerdebegründung - elektronisches Dokument - besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) - fehlende Personenidentität zwischen der am Ende des Schriftsatzes angegebenen Person und dem beA-Postfachinhaber - qualifizierte elektronische Signatur (qeS)
Social policy - electronic document - judicial proceedings - labour law
Decision
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 24.10.2019
Berufungsbegründung bei voneinander abhängigen prozessualen An-sprüchen - Pauschale nach § 288 Abs.
Social policy - labour law - remuneration of work
Decision
de