Vnitrostátní judikatura

Díky selekci prováděné ústavními a nejvyššími soudy členských států umožňuje JSEU sdílení výběru rozhodnutí vydaných vnitrostátními soudy mimo jakékoli řízení o předběžné otázce majících zvláštní význam z hlediska unijního práva.

Seznam těchto rozhodnutí se nachází v dolní části strany. Rozhodnutí lze rovněž vyhledávat pomocí vyhledávacího okénka.

Pro další informace:

Uživatelé, kteří mají zájem o doplňkovou databázi obsahující vnitrostátní judikaturu v oblasti unijního práva vydanou nejvyššími správními soudy (a odkazy na zprávy a komentáře doktríny týkající se jednak vnitrostátních rozhodnutí a jednak rozsudků Soudního dvora Evropské unie v řízeních o předběžných otázkách), mohou nahlédnout do databáze „Dec.Nat“ Asociace státních rad a nejvyšších správních soudů v Evropské unii (ACA-Europe), která je partnerskou sítí JSEU.

Tato databáze je dostupná v angličtiněfrancouzštině.


B 1930-17 |18.06.2018
EES-medborgare som gjort sig skyldiga till smuggling respektive grov smuggling och olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor har ansetts inte kunna utvisas enligt 8 a kap.
Spravedlnost a vnitřní záležitosti - Volný pohyb pracovníků - trestní právo
Rozhodnutí
sv
T 1523-17 Parkfastigheten |09.10.2018
Regeringsformen kräver att det görs en fristående proportionalitetsavvägning mellan allmänna och enskilda intressen i varje enskilt fall som gäller tvångsvis marköverföring enligt fastighetsbildningslagen.
Evropská úmluva o lidských právech - nemovitý majetek
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
T 5317-17 Hästen Favor |15.11.2018
Fråga om näringsidkare handlat för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.
Ochrana spotřebitelů - ochrana spotřebitele
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Ö 5652-17 Speglingen |30.11.2018
Platsundersökning enligt konkurrenslagen.
Charta lidských práv - Evropská úmluva o lidských právech - Hospodářská soutěž - Listina základních práv - ochrana práv a svobod - ochrana soukromí - odvolání - soudní přezkum
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Ö 52-18 Hästen Closseau |04.12.2018
Bryssel I-förordningen.
Justiční spolupráce v občanských věcech - kompetence soudce
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
B 184-19 |25.04.2019
Efter huvudförhandlingen i ett brottmål beslutade rätten att dom skulle meddelas senare och att den tilltalade skulle bli kvar i häkte.
Charta lidských práv - Evropská úmluva o lidských právech - Listina základních práv - nezávislost soudnictví - právo na obhajobu - soudce - trestní řízení
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Ö 701-19 Utlämningen av unionsmedborgaren |29.04.2019
Utlämning av unionsmedborgare för straffverkställighet i tredje land.
Libre circulation des personnes - Nediskriminace na základě státní příslušnosti - Občanství Unie - Spravedlnost a vnitřní záležitosti - cizinecké právo - výkon trestu
Rozhodnutí
sv
B 5089-16 Rocktown |28.05.2019
En butiksägare som olovligen säljer varor med upphovsrättsligt skyddade motiv gör intrång i rättsinnehavarens ensamrätt till spridning också beträffande lagrade varor med likadana motiv, under förutsättning att även dessa är avsedda för försäljning.
Droit d'auteur et droits voisins - autorské právo
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
B 177-19 CBD-oljan |18.06.2019
CBD-olja som innehåller THC utgör en beredning enligt psykotropkonventionen och är därmed att anse som narkotika.
Spravedlnost a vnitřní záležitosti - drogová závislost - názvosloví zemědělských výrobků - trestní právo
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Ö 2479-19 |09.07.2019
Utlämning för lagföring.
Evropská úmluva o lidských právech - Justiční spolupráce v trestních věcech - lidská práva - mezinárodní trestní právo
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
T 2761-15 EWMG och T 25-16 Connecta |11.07.2019
Försäkringsförmedling. Ekonomisk rådgivning beträffande placering av kapital, som lämnats i samband med försäkringsförmedling avseende ingåendet av ett försäkringsavtal, har ansetts utgöra försäkringsförmedling (I).
Volný pohyb služeb - pojistná smlouva - pojistné právo
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Ö 3462-18 |13.06.2019
Erkännande av utländsk dom om fastställande av moderskap efter surrogatarrangemang.
Evropská úmluva o lidských právech - náhradní matka - ochrana soukromí - potomek - práva dítěte
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Ö 2300-19 |06.09.2019
Lagen om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m.
Justiční spolupráce v občanských věcech - mezinárodní právo soukromé
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
B 5948-17 Vapen vid fronten |13.11.2019
Offentlig uppmaning att ge pengar eller annan egendom för vapeninköp till två terroristklassade organisationer via en öppen Facebooksida har bedömts vara straffbar, oavsett att organisationerna har varit parter i en väpnad konflikt.
Justiční spolupráce v trestních věcech - boj proti zločinnosti - mezinárodní právo veřejné - mezinárodní trestní právo
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Ö 3622-19 Surrogatarrangemanget i Arkansas |17.12.2019
Erkännande av utländsk dom om fastställande av föräldraskap efter surrogatarrangemang.
Evropská úmluva o lidských právech - mezinárodní právo soukromé - ochrana soukromí - práva dítěte
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Konkurzné konanie - Právo na rovnosť účastníkov konania - Právo na účinný prostriedok nápravy |13.06.2018
druhotná legislativa - prostor svobody, bezpečnosti a práva
Rozhodnutí
sk
Tisková zpráva / shrnutí
en
Environment - Directive 92/43/EEC – Article 6 – Conservation of natural habitats – Special areas of conservation – Assessment of the implications for a protected site of a plan or project – Adverse effect on the integrity of the site concerned – Significant effect on the site's conservation objectives |28.11.2019
rostlinná říše - Životní prostředí
Rozhodnutí
et
Common agricultural policy - EAFRD financing – Leader measures – obligation of the beneficiary to comply with public procurement rules – notion of contracting authority – procurement below the national threshold – obligations arising from the principles of non-discrimination and transparency |20.11.2019
Vnitřní trh - zásady - Zemědělství a rybolov - aide à l'agriculture - contrat public
Rozhodnutí
et
8 AZN 589/19 |24.10.2019
Einreichung der Nichtzulassungsbeschwerdebegründung - elektronisches Dokument - besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) - fehlende Personenidentität zwischen der am Ende des Schriftsatzes angegebenen Person und dem beA-Postfachinhaber - qualifizierte elektronische Signa-tur (qeS)
Sociální politika - elektronický dokument - pracovní právo - soudní řízení
Rozhodnutí
de
18-12.657 |18.09.2019
Il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE.
Podpory poskytované státy - elektrárenský průmysl - kompetence soudce - kontrola státní pomoci
Rozhodnutí
fr
KKO:2019:34 |11.04.2019
Patenty - Spravedlnost a vnitřní záležitosti - duševní vlastnictví
Rozhodnutí
fi
Tisková zpráva / shrnutí
en sv
KKO:2019:28 |22.03.2019
Hospodářská soutěž - konkurenční doložka - pracovní právo - smlouva
Rozhodnutí
fi
Tisková zpráva / shrnutí
en sv
KKO:2019:26 |19.03.2019
Justiční spolupráce v trestních věcech - vzájemná pomoc
Rozhodnutí
fi
Tisková zpráva / shrnutí
en sv
18-12.601 |18.09.2019
L'achat d'électricité à un prix supérieur au cours du marché est une aide d'état.
Energie - Podpory poskytované státy - elektrická energie - kontrola státní pomoci - odpovědnost
Rozhodnutí
fr
KKO:2018:27 |09.04.2018
Doprava - odvolání - pokuta - pozemní doprava
Rozhodnutí
fi
Tisková zpráva / shrnutí
en sv
KKO:2018:10 |12.02.2018
Zaměstnání - pracovní doba - uspořádání pracovní doby
Rozhodnutí
fi
Tisková zpráva / shrnutí
en sv
KKO:2018:39 |18.05.2018
Zaměstnání - diskriminace na základě zdravotního postižení - pracovní právo
Rozhodnutí
fi
Tisková zpráva / shrnutí
en sv
KKO:2018:51 |10.07.2018
Evropská úmluva o lidských právech - Listina základních práv - ochrana soukromí - svoboda přesvědčení
Rozhodnutí
fi
Tisková zpráva / shrnutí
en sv
KKO:2018:61 |10.10.2018
mezinárodní obchod - mezinárodní smlouvy - organizace práce a pracovní podmínky
Rozhodnutí
fi
Tisková zpráva / shrnutí
en sv
KKO:2018:71 |01.11.2018
bankovnictví
Rozhodnutí
fi
Tisková zpráva / shrnutí
en fi sv
18-20.491 |10.10.2019
La demande indemnitaire fondée sur l’article 14 du règlement ne constitue pas une demande d’indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal pour le délai de prescription.
Doprava - letecká doprava - odpovědnost
Rozhodnutí
fr
17-15.160 |27.09.2017
Un étranger ne peut être placé en rétention sur le fondement de l’article 28, § 2, du règlement dit « Dublin III ».
azylová politika
Rozhodnutí
fr
Tisková zpráva / shrnutí
fr
16-24.022 |21.09.2017
La directive 2003/88/CE ne fait pas obligation aux États membres de prévoir une limitation au cumul des droits au congé annuel payé d’un travailleur en incapacité de travail.
zákonné pracovní podmínky
Rozhodnutí
fr
Tisková zpráva / shrnutí
fr
17-17.680 |12.12.2018
L'article L3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail, est conforme à la directive 2003/88/CE
zákonné pracovní podmínky
Rozhodnutí
fr
17-11.361 |12.09.2018
Responsabilité des transporteurs de personnes - Causes d'exonération - Aéronef endommagé par la foudre
letecká doprava - odpovědnost
Rozhodnutí
fr
17-26.822 |14.11.2019
La directive 2001/23/CE n'est applicable quand dans la mesure où l'entreprise à transférer se trouve dans un territoire relevant du TFUE, ce qui exclut la principauté de Monaco.
pracovní právo - členství v Evropské unii
Rozhodnutí
fr
16-22.845 |14.11.2018
L'article 17 du règlement n°596/2014 ne définit que les mesures minimales que les États membres doivent mettre en place
Volný pohyb kapitálu - finanční dohled
Rozhodnutí
fr
18-21.188 |24.11.2019
Le juge doit vérifier si le transporteur est un transporteur communautaire avant d'appliquer le règlement n°261/2004 à un vol d'un pays tiers à destination du territoire d'un Etat membre
Doprava - letecká doprava - odpovědnost
Rozhodnutí
fr
18-20.490 |10.10.2019
La demande indemnitaire fondée sur l’article 14 du règlement ne constitue pas une demande d’indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal pour le délai de prescription.
Doprava - letecká doprava - odpovědnost
Rozhodnutí
fr
17-80.833 |02.11.2017
Il est possible d’ordonner la confusion d’une peine prononcée par une juridiction française et d’une peine prononcée par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne, dès lors que la seconde a été intégralement exécutée au jour où il est statué sur la requête en confusion.
Justiční spolupráce v trestních věcech - trestní právo
Rozhodnutí
fr
Tisková zpráva / shrnutí
fr
17-20.191 |24.01.2019
Les institutions doivent suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vu de de résoudre les différents entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l'exactitude d'un certificat E 101.
Sociální zabezpečení - sociální zabezpečení
Rozhodnutí
fr
17-28.555 |30.01.2019
La Convention de Lugano est applicable à la matière civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction (en l'espèce pénale).
Justiční spolupráce v občanských věcech - mezinárodní právo soukromé
Rozhodnutí
fr
17-31.067 |20.02.2019
Le directive 93/13 exige qu'une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu'un consommateur moyen puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation mais aussi évaluer les conséquences économiques d'une telle clause sur ses obligations financières.
Ochrana spotřebitelů - devizová transakce - úvěr
Rozhodnutí
fr
18-23.849 |17.01.2019
Le règlement européen ne s'applique pas lorsque l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement dans un Etat extérieur à l'Union européenne.
rodičovská pravomoc
Rozhodnutí
fr
17-31.497 |11.04.2019
Le juge ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis soit que l'acte ait été transmis conformément au règlement depuis au moins six mois et qu'aucune attestation n'ait pu être obtenue.
Justiční spolupráce v občanských věcech
Rozhodnutí
fr
17-13.307 |10.04.2019
Si, répondant à une demande reconventionnelle dans le cadre d'une procédure fondée sur le règlement n°861/2007, l'auteur de la saisine formule de nouvelles prétentions, développe de nouveaux moyens ou produit de nouvelles pièces, il appartient au juge qui envisage de prendre en considération de tels éléments d'en assurer la transmission préalable à la partie adverse.
Justiční spolupráce v občanských věcech - občanskoprávní řízení
Rozhodnutí
fr
17-14.392 |17.10.2018
L'employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel commet une faute qui cause un préjudice aux salariés.
Dispositions sociales - propuštění - sociální dialog - účast pracovníků
Rozhodnutí
fr
17-16.335 |24.11.2019
La personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l'art intervenant dans la transaction, peut conclure avec toute autre personne, y compris l'acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu'un tel arrangement contractuel n'affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l'auteur.
Droit d'auteur et droits voisins - autorské právo
Rozhodnutí
fr
Tisková zpráva / shrnutí
fr
18-14.520 |19.12.2018
L'institution représentative du personnel d'une société contrôlée par une société-mère ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit être consultée sur tout projet concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, y compris lorsque une offre publique d'acquisition porte sur les titres de la société-mère.
účast pracovníků
Rozhodnutí
fr
Tisková zpráva / shrnutí
fr
18-17.042 |13.02.2019
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est d'effet direct.
diskriminace na základě pohlaví - zastoupení zaměstnanců
Rozhodnutí
fr
Tisková zpráva / shrnutí
fr
18-83.817 |19.02.2019
Les actions nées de la méconnaissance des articles 33, § 2, et 43, a, des mesures d'application de la décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen, qui ressortissent à la compétence du tribunal et de la Cour de justice de l'Union européenne, ne tendent qu'à la suspension du versement de l'indemnité d'assistance parlementaire ou à la répétition de l'indu et s'exercent sans préjudice de l'engagement, devant le juge national, de poursuites pénales des chefs d'abus de confiance, complicité de ce délit et recel, qui ne portent ainsi atteinte ni au principe de séparation des pouvoirs ni à celui de l'autonomie parlementaire.
Evropský parlament - parlamentní imunita - příslušnost členských států - trestní právo
Rozhodnutí
fr
15-81.316 |18.09.2018
Le juge, lorsqu'il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l'égard des travailleurs concernés, ne peut écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l'absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché.
mezinárodní právo soukromé - sociální zabezpečení
Rozhodnutí
fr
15-80.735 |18.09.2018
Le juge, lorsqu'il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l'égard des travailleurs concernés, ne peut écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l'absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché.
mezinárodní právo soukromé - sociální zabezpečení
Rozhodnutí
fr
17-81.235 |24.11.2019
L'interdiction d'importer une préparation magistrale irrégulièrement prescrite par un médecin établi en France est proportionnée à l'objectif de protection de la santé publique qu'elle poursuit, de sorte qu'elle n'est pas contraire à l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Opatření s rovnocenným účinkem - dovozní omezení - farmaceutický výrobek
Rozhodnutí
fr
18-13.383 |29.07.2019
L'autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement.
dědické právo - mezinárodní právo soukromé
Rozhodnutí
fr
17-27.066 |05.07.2019
La simple signature de la mention d'une clause dans laquelle l'emprunteur reconnait avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée ne pouvait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'informations.
Ochrana spotřebitelů - důkaz - spotřební úvěr
Rozhodnutí
fr
18-14.675 |05.07.2019
La décision de la Cour de justice de l'Union à intervenir dans l'affaire C-136/17 est de nature à influer sur la solution du pourvoi.
internet - ochrana údajů - osobní údaje
Rozhodnutí
fr
Bindungswirkung der Tatsachenfeststellungen eines ausländischen Strafurteils im Disziplinarverfahren |19.04.2018
Evropská úmluva o lidských právech - Listina základních práv - Zaměstnání - disciplinární právo - trestní řízení
Rozhodnutí
de en
Tisková zpráva / shrnutí
de en
Kontrollpflicht von Busunternehmen an Schengen-Binnengrenzen |01.06.2017
Kontroly na hranicích - přeshraniční doprava
Rozhodnutí
de en
Tisková zpráva / shrnutí
de en
Transfert d'une quantité de référence au bailleur |18.12.2003
Voraussetzungen der Übertragung einer Milchreferenzmenge auf den Verpächter bei Beendigung des Pachtverhältnisses; Bedeutung des Grundsatzes der Flächenbindung
Mléčné výrobky
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
en fr
Generelle Höchstaltersgrenze für öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige unzulässig |24.11.2019
Nichtdiskriminierung - Alter
zákaz diskriminace
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Benutzungszwang für die Entsorgung gefährlicher Schlachtabfälle |11.12.2014
Veřejné zdraví - Volný pohyb služeb - Volný pohyb zboží
Rozhodnutí
de en
Tisková zpráva / shrnutí
de en
Zahlungsansprüche von Beamten wegen unzulässiger altersabhängiger Besoldung nur in geringem Umfang begründet |30.10.2014
Zaměstnání
Rozhodnutí
de en
Tisková zpráva / shrnutí
de en
Umweltverbände können Luftreinhalteplan einklagen |05.09.2013
Doprava - Životní prostředí
Rozhodnutí
de en
Tisková zpráva / shrnutí
de en
Definition Abfallerzeuger - Ursachenzusammenhang - Gefährdungshaftung |15.10.2014
Odpady
Rozhodnutí
en
Vergütung von Bereitschaftsdienst |29.04.2004
Zaměstnání
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
en fr
Accord d'association CEE-Turquie - ordre d'expulsion pour des faits criminels - droit du requérant de faire valoir ses moyens de défense devant une autorité habilitée à donner un avis quant à l’opportunité de la mesure |13.09.2005
Dohoda o přidružení - Právo vstupu a pobytu
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
en fr
Égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - enseignant - traitement pour travail à temps partiel |23.06.2005
Zaměstnání
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
en fr
Obligation d’être relié à un réseau municipal de distribution de chaleur – réduction des gaz à effet de serre – libre circulation des biens et des services dans le secteur de l’énergie – restrictions à la concurrence |25.01.2006
Hospodářská soutěž - Volný pohyb zboží
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
en fr
Discrimination sur la base de l’orientation sexuelle - union civile - allocation de ménage pour fonctionnaires mariés |26.01.2006
Zaměstnání - zákaz diskriminace
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
en fr
Les particuliers ne sont pas habilités à invoquer la violation des directives « oiseaux » et « habitats » |26.04.2007
Doprava - Životní prostředí
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
en fr
Classification de déchets dangereux en tant que déchets ordinaires en l’affaire |26.04.2007
Odpady
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
en fr
Retrait de la reconnaissance d’un permis de conduire UE – résidence normale dans l’Etat de délivrance – aptitude à la conduite |11.12.2008
Doprava - Sbližování právních předpisů - řidičský průkaz
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
en fr
Télécommunications : régulation de l’accès au marché Bitstream |28.01.2009
Hospodářská soutěž - Telekomunikace - regulace trhu
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
en fr
Ausschlussgrund für Flüchtlingsanerkennung; Kriegsverbrechen in einem innerstaatlichen bewaffneten Konflikt; schwere nichtpolitische Straftat |16.02.2010
Právo vstupu a pobytu - uprchlík
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Transport routier – l’imposition de quotas pour les autorisations d’allers simples entre la Turquie et l'Allemagne ne viole pas le droit européen |30.06.2011
Dohoda o přidružení - Volný pohyb služeb - Volný pohyb zboží
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de en fr
Sur le principe de l’application rétroactive de la disposition prévoyant une sanction moins sévère en cas de surdéclaration intentionnelle sous le régime de l’article 53, alinéa 1 du Règlement 796/2004/CE |01.10.2014
Brambory - Podpory poskytované státy - Zemědělská struktura - obhospodařovaná výměra
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de en fr
Aufhebung und Neufestsetzung von Zahlungsansprüchen für Betriebsprämien |16.09.2015
Měnová opatření v zemědělské oblasti - obhospodařovaná výměra - režim jednotné platby
Rozhodnutí
de
Redevance globale pour les inspections sanitaires post mortem et les contrôles des ateliers de découpe |19.07.2015
Zemědělství a rybolov
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de en fr
Informationsweitergabe von Informationen, welche eine öffentliche Stelle von sich aus veröffentlicht hat |14.04.2016
Vnitřní trh - zásady - Výzkum a technologický rozvoj
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Droit de résidence pour les ressortissants turcs sur la base des liens familiaux - droit non éteint par l’exercice d’une activité d’indépendant - pas d'inégalité de traitement par rapport aux ressortissants de la Communauté – suppression de la procédure d’appel lors d’expulsion de délinquants – vice grave de procédure |09.08.2007
Právo vstupu a pobytu - Svoboda usazování - Vnitřní trh - zásady
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
en fr
Droit de résidence pour les ressortissants turcs sur la base des liens familiaux - droit non éteint par l’exercice d’une activité d’indépendant - pas d'inégalité de traitement par rapport aux ressortissants de la Communauté – suppression de la procédure d’appel lors d’expulsion de délinquants – vice grave de procédure |09.08.2007
Právo vstupu a pobytu - Svoboda usazování - Vnitřní trh - zásady
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
en fr
Classification des médicaments et des compléments diététiques – accès général au marché – effet pharmacologique |14.12.2006
Ochrana zdraví - Sbližování právních předpisů - Veřejné zdraví - Vnitřní trh - zásady
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
en fr
Nur Ermessensausweisung von Unionsbürgern; Maßgeblicher Zeitpunkt für die gerichtliche Überprüfung der Ausweisung; Ergänzung und Nachholung der Ermessensentscheidung; Anforderungen des Europäischen Gemeinschaftsrechts |03.08.2004
Evropská úmluva o lidských právech - Právo vstupu a pobytu - Svoboda usazování - Vnitřní trh - zásady
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
en fr
Rechtsnatur der Zusammenschaltungsanordnung; hoheitlich angeordneter Vertrag, Aufnahme von Kündigungsrechten |31.03.2004
Telekomunikace - regulace trhu
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
en fr
Immunität eines Abgeordneten - wehrdienstgerichtlichen Disziplinarverfahren |10.07.0018
Spravedlnost a vnitřní záležitosti - disciplinární právo - parlamentní imunita
Rozhodnutí
de en
Redevance globale pour les inspections sanitaires post mortem et les contrôles des ateliers de découpe |20.07.0015
Zemědělství a rybolov
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de en fr
Sur le principe de l’application rétroactive de la disposition prévoyant une sanction moins sévère en cas de surdéclaration intentionnelle sous le régime de l’article 53, alinéa 1 du Règlement 796/2004/CE |01.10.0014
Brambory - Podpory poskytované státy - Zemědělská struktura - obhospodařovaná výměra
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de en fr
Aufhebung und Neufestsetzung von Zahlungsansprüchen für Betriebsprämien |16.09.0015
obhospodařovaná výměra - režim jednotné platby
Rozhodnutí
de
Informationsweitergabe von Informationen, welche eine öffentliche Stelle von sich aus veröffentlicht hat |14.04.0016
Vnitřní trh - zásady - Výzkum a technologický rozvoj
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Droit de résidence pour les ressortissants turcs sur la base des liens familiaux - droit non éteint par l’exercice d’une activité d’indépendant - pas d'inégalité de traitement par rapport aux ressortissants de la Communauté – suppression de la procédure d’appel lors d’expulsion de délinquants – vice grave de procédure |09.08.0007
Právo vstupu a pobytu - Svoboda usazování - Vnitřní trh - zásady
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
en fr
Classification des médicaments et des compléments diététiques – accès général au marché – effet pharmacologique |14.12.0006
Ochrana zdraví - Sbližování právních předpisů - Veřejné zdraví - Vnitřní trh - zásady
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
en fr
Nur Ermessensausweisung von Unionsbürgern; Maßgeblicher Zeitpunkt für die gerichtliche Überprüfung der Ausweisung; Ergänzung und Nachholung der Ermessensentscheidung; Anforderungen des Europäischen Gemeinschaftsrechts |03.08.0004
Evropská úmluva o lidských právech - Právo vstupu a pobytu - Svoboda usazování - Vnitřní trh - zásady
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
fr
Rechtsnatur der Zusammenschaltungsanordnung; hoheitlich angeordneter Vertrag, Aufnahme von Kündigungsrechten |31.03.0004
Telekomunikace - regulace trhu
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
fr
No restriction of examination of asylum applications if proceedings in other countries are not final |14.12.0016
azylová politika
Rozhodnutí
de en
Tisková zpráva / shrnutí
de en
Generelle Höchstaltersgrenze für Prüfsachverständige nach der Hessischen Bauordnung zulässig |21.01.0015
diskriminace na základě věku - samostatná výdělečná činnost - zákaz diskriminace
Rozhodnutí
de en
Tisková zpráva / shrnutí
de en
Abschiebungsanordnung gegen islamistischen Gefährder |22.08.0017
Právo vstupu a pobytu - azylová politika - demandeur d'asile - islám - trestný čin
Rozhodnutí
de en
Tisková zpráva / shrnutí
en
Ausgleichsanspruch eines Feuerwehrbeamten für unionsrechtswidrige Zuvielarbeit |19.04.0018
Sociální politika - mzda - odměna za práci doma - pracovní doba - pracovní právo
Rozhodnutí
de en
Tisková zpráva / shrnutí
de en fr
Sicherungsgegenstand einer Ausschreibungskaution für das Angebot zum Ankauf von Butter unter Gewährung einer Beihilfe |29.01.2004
Podpory poskytované státy
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
en fr
Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen, Gebühr, Beitrag, Sonderabgabe |21.04.2004
Finanční ustanovení - Volný pohyb služeb
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
en fr