Vnitrostátní judikatura

Díky selekci prováděné ústavními a nejvyššími soudy členských států umožňuje JSEU sdílení výběru rozhodnutí vydaných vnitrostátními soudy mimo jakékoli řízení o předběžné otázce majících zvláštní význam z hlediska unijního práva.

Seznam těchto rozhodnutí se nachází v dolní části strany. Rozhodnutí lze rovněž vyhledávat pomocí vyhledávacího okénka.

Pro další informace:

Uživatelé, kteří mají zájem o doplňkovou databázi obsahující vnitrostátní judikaturu v oblasti unijního práva vydanou nejvyššími správními soudy (a odkazy na zprávy a komentáře doktríny týkající se jednak vnitrostátních rozhodnutí a jednak rozsudků Soudního dvora Evropské unie v řízeních o předběžných otázkách), mohou nahlédnout do databáze „Dec.Nat“ Asociace státních rad a nejvyšších správních soudů v Evropské unii (ACA-Europe), která je partnerskou sítí JSEU.

Tato databáze je dostupná v angličtiněfrancouzštině.


Högsta domstolen (SE) | 14.06.2022
En vägtransportörs ersättningsansvar enligt artikel 23.4 i konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR) har ansetts inte innefatta kostnad avseende punktskatt för gods som stulits under en transport; även fråga om tillämplig lag.
Spotřební daně - mezinárodní právo soukromé - mezinárodní smlouvy - silniční doprava
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Bundessozialgericht (DE) | 03.11.2021
Sociální politika - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Högsta domstolen (SE) | 11.05.2022
Ne bis in idem - En ansökan om utdömande av vite grundat på ett föreläggande att frakta bort uttjänta fordon har inte hindrat ett åtal för miljöbrott avseende förvaringen av fordonen i tiden före föreläggandet.
Evropská úmluva o lidských právech - ochrana práv a svobod - trestní řízení
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Corte costituzionale (IT) | 23.12.2021
Petizione al Parlamento nazionale e differenza con l'Unione europea.
Evropská komise - Evropská úmluva o lidských právech - Listina základních práv - občanská společnost - průhlednost rozhodování - činnost orgánů
Rozhodnutí
it
Corte costituzionale (IT) | 28.12.2021
Incostituzionale una interruzione ex lege dei procedimenti sanzionatori.
Evropská úmluva o lidských právech - Listina základních práv - Ochrana údajů - lidská práva - soudnictví
Rozhodnutí
it
Corte costituzionale (IT) | 14.01.2022
La Corte italiana àncora la nozione di concorrenza insita nella Costituzione al diritto dell’Unione europea.
EVROPSKÁ UNIE - Hospodářská soutěž - PODNIKÁNÍ A HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Rozhodnutí
it
Corte costituzionale (IT) | 18.01.2022
La sentenza incide sui requisiti e sulle attività del farmacista ospedaliero, che trovano origine nella disciplina europea.
Vnitřní trh - zásady - hospodářská soutěž - socio-profesní kategorie - trh práce
Rozhodnutí
it
Corte costituzionale (IT) | 20.01.2022
La Corte si sofferma sul diritto fondamentale di asilo, riconosciuto dall’articolo 10, comma 3, della Costituzione italiana, alla luce del diritto dell’Unione e del diritto internazionale.
Charta lidských práv - Evropská úmluva o lidských právech - Listina základních práv - azylová politika - humanitární pomoc - mezinárodní humanitární právo
Rozhodnutí
it
Corte costituzionale (IT) | 25.01.2022
La Corte costituzionale italiana ha analizzato i caratteri del reddito di cittadinanza, rilevandone il contenuto complesso e l’articolazione degli obiettivi.
Právo vstupu a pobytu - sociální práva
Rozhodnutí
it
Tisková zpráva / shrnutí
it
Korkein oikeus (FI) | 23.12.2021
Bruselská úmluva ze dne 27. září 1968 - Provádění - rodina
Rozhodnutí
fi
Tisková zpráva / shrnutí
fi
Bundesarbeitsgericht (DE) | 10.11.2021
Zuschlag für Dauernachtarbeit von Zeitungszustellern
Sociální politika - mzda - pracovní doba - pracovní právo
Rozhodnutí
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 12.10.2017
Verbraucherschutz - Richtlinie über die Rechte der Verbraucher - Informationspflichten des Unternehmers - Rücktrittsrecht des Verbrauchers - Verhältnismäßigkeit - Sachlichkeit - doppelte Bindung des nationalen Gesetzgebers bei der Umsetzung der Richtlinie
Ochrana spotřebitelů - občanské právo
Rozhodnutí
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 10.10.2018
Richtlinie 2012/27/EG zur Energieeffizienz - Durchführung von anrechenbaren Endenergieeffizienzmaßnahmen - Austausch von Ölheizungen - Recht auf Zugang zu einem Gericht
Energie - Listina základních práv
Rozhodnutí
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 25.11.2020
Unionsbürger - Wählbarkeit zum Gemeindevorstand (Stadtsenat) von Gemeinden - Ausschluss - Zulässigkeit
Občanství Unie
Rozhodnutí
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 04.03.2021
Recht auf Informationsfreiheit - Auskunftspflicht - Datenschutz - Fortzahlung von Bezügen an ehemalige Mandatare - öffentliches Interesse - Verhältnismäßigkeit
Evropská úmluva o lidských právech
Rozhodnutí
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 22.06.2021
Asylantrag eines Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates - Vermutung der offensichtlichen Unbegründetheit - Einzelfallprüfung
azylová politika
Rozhodnutí
de
Corte costituzionale (IT)
La Corte costituzionale italiana riafferma gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, con riferimento alla procedura di valutazione delle offerte anomale, al principio del contraddittorio e al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Veřejné zakázky Evropské unie - veřejná zakázka
Rozhodnutí
it
Corte costituzionale (IT) | 02.03.2022
La Corte italiana si è pronunciata sulla proposta di referendum abrogativo di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, oggetto di particolare attenzione nel dibattito pubblico, anche in ragione della modalità di raccolta digitale delle firme.
Základní práva - prostor svobody, bezpečnosti a práva - práva a svobody - trestní právo
Rozhodnutí
it
Tisková zpráva / shrnutí
it
Corte costituzionale (IT) | 04.03.2022
The Court ruled on a child and maternity support measure (the so-called 'bonus bebè' and maternity allowance), also for foreigners, judging unreasonable the denial of an adequate form of protection to those most in need.
Evropská úmluva o lidských právech - Listina základních práv - Sociální zabezpečení - práva a svobody - práva dítěte - práva žen - sociální práva
Rozhodnutí
it
Tisková zpráva / shrnutí
it
Corte costituzionale (IT) | 10.03.2022
Favoreggiamento dell’immigrazione: eccessivi cinque anni di carcere per chi si serve di un aereo di linea e di documenti falsi.
Evropská úmluva o lidských právech - Přistěhovalecká politika - Spravedlnost a vnitřní záležitosti - trestní sankce
Rozhodnutí
it
Tisková zpráva / shrnutí
it
Bundessozialgericht (DE) | 03.11.2021
Sociální politika - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Högsta domstolen (SE) | 05.04.2022
Domar från andra EU-länder ska beaktas när straff bestäms i Sverige.
Justiční spolupráce v trestních věcech - trestní sankce - výměna informací
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Högsta domstolen (SE) | 31.03.2022
Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljd inom EU.
Justiční spolupráce v trestních věcech - výkon trestu
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Tribunal Supremo (ES) | 16.11.2021
Daně - Energie - Finanční ustanovení - Procesní ustanovení
Rozhodnutí
es
Tribunal Supremo (ES) | 17.12.2021
zákaz diskriminace
Rozhodnutí
es
Tribunal Supremo (ES) | 17.02.2022
Sociální politika - Zaměstnání
Rozhodnutí
es
Bundesarbeitsgericht (DE) | 30.11.2021
Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen - Mitwirkungsobliegenheiten
Sociální politika - omluvená nepřítomnost v práci - pracovní právo - zdravotně postižený pracovník
Rozhodnutí
de
Högsta domstolen (SE) | 03.03.2022
En deltagare i ett högskoleprov har använt otillåtna hjälpmedel och därför avstängts från att under viss tid delta i nya prov.
Evropská úmluva o lidských právech - ochrana práv a svobod - přípustnost řízení - trestní odpovědnost
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Högsta domstolen (SE) | 11.06.2021
Fråga om ett beslut av styrelsen för Sveriges advokatsamfund kan överklagas till Högsta domstolen genom en analog tillämpning av 8 kap.
Základní práva - advokát - ochrana práv a svobod - přípustnost řízení - přístup k soudu
Rozhodnutí
sv
Högsta domstolen (SE) | 27.02.2020
En svensk domstols avgörande av en unionsrättslig rättsfråga i strid mot ett förhandsavgörande som hämtats in i målet kan vara resningsgrundande som uppenbart lagstridig rättstillämpning.
Sociální zabezpečení - pracovní podmínky - pracovní právo - právo EU − vnitrostátní právo
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.10.2021
Entschädigung nach § 15 Abs 2 AGG - Teilzeitbeschäftigung - Benachteiligung wegen des Geschlechts - Höhe der Entschädigung
Sociální politika - antidiskriminační politika - pracovní právo
Rozhodnutí
de
Bundesfinanzhof (DE) | 21.04.2021
Zur Steuerbefreiung nach § 4 Nr.
Daně - Daň z přidané hodnoty - FINANČNICTVÍ - PRÁVO - daň z přidané hodnoty - osvobození od daní - právo EU
Rozhodnutí
de
Bundesfinanzhof (DE) | 13.04.2021
Unionsrechtmäßigkeit des Ausschlusses des Sonderausgabenabzugs für Sozialversicherungsbeiträge eines in Österreich tätigen Arbeitnehmers
Daně - FINANČNICTVÍ - PRÁVO - SOCIÁLNÍ OTÁZKY - Volný pohyb pracovníků - ZAMĚSTNANOST A PRÁCE
Rozhodnutí
de
Högsta domstolen (SE) | 23.12.2021
Marknadsföring av alkoholdrycker och fri rörlighet för varor inom EU.
Volný pohyb zboží - alkoholický nápoj - propagace - uvádění na trh - zdraví
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Högsta domstolen (SE) | 01.12.2021
Förutsättningarna för hovrätten att avgöra brottmål när den tilltalade inte är personligen närvarande vid huvudförhandlingen.
Evropská úmluva o lidských právech - právo na obhajobu
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Högsta domstolen (SE) | 01.12.2021
Förutsättningarna för hovrätten att avgöra brottmål när den tilltalade inte är personligen närvarande vid huvudförhandlingen.
Evropská úmluva o lidských právech - právo na obhajobu
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Högsta domstolen (SE) | 21.12.2021
Utlämning till Rwanda för folkmord m.m.
Evropská úmluva o lidských právech - Základní práva - ochrana práv a svobod - práva dítěte - právo na obhajobu
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Högsta domstolen (SE) | 21.12.2021
Ett påstående om att diskriminering har skett ska kunna prövas i ett mål där det begärs diskrimineringsersättning, även när svaranden medger att betala den begärda ersättningen men inte vitsordar att diskriminering har skett.
Listina základních práv - Základní práva - přístup k soudu - soudní přezkum - zákaz diskriminace
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Högsta domstolen (SE) | 08.12.2021
Svensk domstol har ansetts behörig enligt Bryssel II-förordningen att pröva ett vårdnadsmål, trots att varken föräldrarna eller barnet har hemvist i Sverige.
Spravedlnost a vnitřní záležitosti - kompetence soudce - práva dítěte - právo dozoru
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Corte costituzionale (IT) | 30.07.2021
La Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 24, primo comma, lett.
Listina základních práv - Veřejné zakázky Evropské unie - ekonomická práva - trestní právo
Rozhodnutí
it
Tisková zpráva / shrnutí
it
Corte costituzionale (IT)
Con questa sentenza la Corte ha riconosciuto l’irragionevolezza e il contrasto con l’effettività del diritto di difesa il fatto che il cittadino di un Paese non aderente all’Unione europea non abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato soltanto perché si trova nell’impossibilità di produrre la certificazione dell’autorità consolare richiesta per i redditi prodotti all’estero.
Evropská úmluva o lidských právech - právní pomoc
Rozhodnutí
it
Tisková zpráva / shrnutí
it
Bundesarbeitsgericht (DE) | 07.09.2021
Urlaub - Langzeiterkrankung - Mitwirkungsobliegenheiten
Sociální politika - dovolená - nemoc - pracovní právo
Rozhodnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 10.06.2021
Dispositions sociales - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 20.01.2021
Dispositions sociales - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 21.03.2018
Vereinbarkeit mit Europarecht der Anrechnung einer tschechischen Rente auf die deutsche Rente zu einem Prozentsatz, zu dem sich die tschechischen Versicherungszeiten mit den rentenrechtlichen Zeiten nach Bundesrecht überschneiden
Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 14.06.2018
Grundsicherung für Arbeitsuchende - Leistungsausschluss für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG - Vereinbarkeit mit EGRL 83/2004 - Verfassungsmäßigkeit
Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky - sociální právo
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.01.2019
Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragsrecht - Rettungsdienst - hauptamtlich Beschäftigte - gesetzliche Beitragsfreiheit - kein unionsrechtliches Durchführungsverbot - Erstreckung der Beitragsfreiheit auf Beschäftigte iS des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII - Auslegung - Vorbehalt des Gesetzes - keine stillschweigende Verweisung in § 128 Abs 1 Nr 6 SGB VII auf § 2 Abs 1 Nr 12 SGB VII - beitragsrechtliche Gleichbehandlung mit DRK - gesetzgeberische Grundentscheidung
Dispositions sociales - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.01.2019
Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragsrecht - Rettungsdienst - hauptamtlich Beschäftigte - gesetzliche Beitragsfreiheit - kein unionsrechtliches Durchführungsverbot - Erstreckung der Beitragsfreiheit auf Beschäftigte iS des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII - Auslegung - Vorbehalt des Gesetzes - keine stillschweigende Verweisung in § 128 Abs 1 Nr 6 SGB VII auf § 2 Abs 1 Nr 12 SGB VII - beitragsrechtliche Gleichbehandlung mit DRK - gesetzgeberische Grundentscheidung
Dispositions sociales - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.01.2019
Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragsrecht - Rettungsdienst - hauptamtlich Beschäftigte - gesetzliche Beitragsfreiheit - kein unionsrechtliches Durchführungsverbot - Erstreckung der Beitragsfreiheit auf Beschäftigte iS des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII - Auslegung - Vorbehalt des Gesetzes - keine stillschweigende Verweisung in § 128 Abs 1 Nr 6 SGB VII auf § 2 Abs 1 Nr 12 SGB VII - beitragsrechtliche Gleichbehandlung mit DRK - gesetzgeberische Grundentscheidung
Dispositions sociales - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 06.03.2019
Sozialgerichtliches Verfahren - einstweiliger Rechtsschutz - Zwischenstreit zur Klärung des zulässigen Rechtswegs in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren - unanfechtbare Verneinung der Zuständigkeit der Sozialgerichte - unterbliebene Rechtswegzuweisung an ein Gericht des zulässigen Rechtswegs - Verletzung des Gebots des effektiven Rechtsschutzes - Ausschluss einer weiteren Beschwerde an das Bundessozialgericht - keine Verweisung an die Vergabekammer des Bundes
Dispositions sociales - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 07.05.2019
Förderung der ganzjährigen Beschäftigung - Anspruch auf Saison-Kurzarbeitergeld und ergänzende Leistungen - Einsatz auf Baustellen im Ausland - Beschränkung auf Inlandsbeschäftigung - Verfassungsmäßigkeit - Europarechtskonformität
Dispositions sociales - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 12.03.2019
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit aus der gesetzlichen Rentenversicherung - Urlaubsabgeltung aus einem während des Rentenbezugs noch fortbestehenden Beschäftigungsverhältnis - Anrechnung als Hinzuverdienst im Monat der Anspruchsentstehung
Dispositions sociales - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 04.06.2019
Krankenversicherung - Arbeitsunfähigkeit - Zustimmung zum Auslandsaufenthalt in einem Mitgliedsstaat der EU - Sanktionierung der mangelnden Teilnahme an einer ärztlichen Untersuchung oder an einer Heilbehandlung
Dispositions sociales - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 27.08.2019
Krankenversicherung - Antrag auf Behandlung im EU-Ausland - sachlicher Anwendungsbereich des § 13 Abs 3a SGB 5 - keine Verlängerung der gesetzlichen Fristen für den Eintritt der Genehmigungsfiktion bei Wohnsitz im Ausland
Dispositions sociales - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 26.02.2019
Arbeitslosengeldanspruch - Erfüllung der Anwartschaftszeit - Versicherungspflichtverhältnis wegen Erziehung von Kindern - Berücksichtigung von österreichischen Zeiten der Versicherungspflicht vor Eintritt der Kindererziehung - Zusammenrechnung
Dispositions sociales - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 04.06.2019
Krankenversicherung - Krankengeld - Ausschluss bzw Kürzung des Anspruchs - Vergleichbarkeit einer ausländischen Altersrente mit einer deutschen Altersteil- bzw Altersvollrente - Nachprüfung ausländischen Rechts im Revisionsverfahren, wenn das Berufungsgericht keine Feststellungen zum anzuwendenden ausländischen Recht getroffen hat - Verfassungsmäßigkeit von § 50 SGB 5 - keine Einschränkung eines ggf bestehenden Rechtsanspruchs nach rein nationalem Recht durch Anwendung des europäischen Koordinierungsrecht
Dispositions sociales - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 30.07.2019
Keine Krankenkassenwerbung mit Rabatt bei Vorteilspartnern
Dispositions sociales - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 26.02.2020
Erfüllung der Mindestversicherungszeit für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen aus der gesetzlichen Rentenversicherung - multilaterale Zusammenrechnung von in Deutschland, Serbien und Frankreich zurückgelegten Versicherungszeiten bei Anwendung des SozSichAbk YUG - Zuständigkeit des zuerst angegangenen deutschen Rentenversicherungsträgers
Dispositions sociales - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 14.05.2020
Sozialrecht - Grundsicherung für Arbeitsuchende - Sozialdatenschutz - kein Anspruch auf Löschung der in der Leistungsakte gespeicherten Kontoauszüge bzw Einkommensnachweise gemäß Art 17 EUV 2016/679
Dispositions sociales - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 17.09.2020
Dispositions sociales - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 23.10.2018
Dispositions sociales - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 21.01.2021
Dispositions sociales - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 27.01.2021
Dispositions sociales - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundessozialgericht (DE) | 27.01.2021
Dispositions sociales - Sociální zabezpečení - legislativa sociálního zabezpečení - sociální dávky
Rozhodnutí
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.07.2021
Berechnung des Urlaubsentgelts - variable erfolgsabhängige Vergütung
Sociální politika - dovolená - pracovní právo - zablokování mezd
Rozhodnutí
fr
Tisková zpráva / shrnutí
fr
Tribunal Supremo (ES) | 02.06.2021
Vnitřní trh - zásady
Rozhodnutí
es
Högsta domstolen (SE) | 10.11.2021
En socialnämnd är behörig att föra talan om fastställelse av moderskap som ställföreträdare för ett barn.
Evropská úmluva o lidských právech - mateřství - občanskoprávní žaloba - práva dítěte
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Tribunal Supremo (ES) | 02.06.2021
Zemědělství a rybolov
Rozhodnutí
es
Tribunal Supremo (ES) | 02.07.2021
Zemědělství a rybolov
Rozhodnutí
es
Tribunal Supremo (ES) | 09.06.2021
Zemědělství a rybolov
Rozhodnutí
es
Tribunal Supremo (ES) | 02.07.2021
Zemědělství a rybolov
Rozhodnutí
es
Bundesarbeitsgericht (DE) | 10.11.2021
Abmahnung - Nebentätigkeit eines Zeitschriftenredakteurs - Meinungs- und Pressefreiheit
Sociální politika - kolektivní smlouva - pracovní právo - svoboda přesvědčení
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 11.11.2021
Anspruch eines schwerbehinderten Arbeitnehmers auf Freistellung von als Rufbereitschaft angeordneten Bereitschaftszeiten - Weisungsrecht des Arbeitgebers - Globalantrag
Sociální politika - pracovní doba - pracovní právo - zdravotně postižený pracovník
Rozhodnutí
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.07.2021
Berücksichtigung von Umkleide- und innerbetrieblichen Wegezeiten als vergütungspflichtige Arbeitszeit
Sociální politika - bezpečnost při práci - kolektivní smlouva - pracovní doba - pracovní právo
Rozhodnutí
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 17.07.2019
Vereinbarkeit der Mindestausbildungszeit gemäß § 5 Abs 2 Satz 3 BAföG mit dem unionsrechtlichen Freizügigkeitsrecht
Libre circulation des personnes - příprava při zaměstnání
Rozhodnutí
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 27.02.2020
Fortschreibung eines Luftreinhalteplans und Zulässigkeit von Fahrverboten
Doprava - Znečištění - pronájem vozu - znečišťování atmosféry
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 27.02.2018
Verkehrsverbot für Dieselfahrzeuge in der Umweltzone Stuttgart
Doprava - Znečištění - znečišťování atmosféry - znečišťování motorovými vozidly
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 24.06.2021
Mindestlohn - Bereitschaft - ausländische Betreuungskräfte
Sociální politika - minimální mzda - pracovní právo - pracovní síla - péče o seniory
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.04.2021
Sachgrundlose Befristung - Höchstdauer - Dienstreise - Verlängerung
Sociální politika - pracovní právo - skončení pracovního poměru
Rozhodnutí
de
Högsta domstolen (SE) | 13.07.2021
En advokat har vid två tillfällen brutit mot god advokatsed genom att handla i strid med restriktioner som hade meddelats hans klienter enligt 24 kap.
Evropská úmluva o lidských právech - Spravedlnost a vnitřní záležitosti - advokát - právo na obhajobu - přístup k soudu
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 23.03.2021
Fråga om avdrag för ingående skatt som hänför sig till driftskostnader och leasingavgifter för personbilar när den beskattningsbara personen omsätter både skattepliktiga och från skatteplikt undantagna tjänster.
Daň z přidané hodnoty - daňové právo - pronájem vozu
Rozhodnutí
sv
Tisková zpráva / shrnutí
sv
Korkein oikeus (FI) | 16.04.2021
Evropská úmluva o lidských právech - Justiční spolupráce v trestních věcech - výkon trestu
Rozhodnutí
fi
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.07.2021
Aussetzung - anhängiges Vorabentscheidungsverfahr
Sociální politika - interpretace práva - pracovní právo
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Raad van State (NL) | 04.05.2021
Artikel 9, lid 3, Verdrag van Aarhus - HvJ EU-arrest C-826/18 (Stichting Varkens in nood) - Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden - Relativiteitsbeginsel
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Životní prostředí
Rozhodnutí
nl
Tisková zpráva / shrnutí
nl
Raad van State (NL) | 14.04.2021
Artikel 9, lid 2, Verdrag van Aarhus - HvJ EU-arrest C-826/18 (Varkens in Nood) - Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Životní prostředí
Rozhodnutí
nl
Tisková zpráva / shrnutí
nl
Raad van State (NL) | 14.07.2021
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNWRA) - Verdrag betreffende de status van vluchtelingen […] (Verdrag van Genève) – Artikel 12(1)(a) Richtlijn 2011/95/EU (Kwalificatierichtlijn) – Palestijnse vluchtelingen
azylová politika - palestinská otázka
Rozhodnutí
nl
Tisková zpráva / shrnutí
nl
Raad van State (NL) | 30.06.2021
Richtlijn 2001/42/EG (Strategische milieueffectrapportage - SMB) - Verplichting om een milieueffectrapportage uit te voeren - Begrip 'plannen en programma's' - Windturbinenormen: een plan of een programma - EHJ-arrest C-24/19 (Nevele )
environmentální politika - Životní prostředí
Rozhodnutí
nl
Tisková zpráva / shrnutí
nl
Bundesarbeitsgericht (DE) | 29.04.2021
Stufenzuordnung TV-L - Arbeitnehmerfreizügigkeit - Gleichbehandlung - Inländerdiskriminierung
Sociální politika - Volný pohyb pracovníků - diskriminace na základě státní příslušnosti - kolektivní smlouva - pracovní právo
Rozhodnutí
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.04.2021
Überlassung einer Datenkopie - Bestimmtheit des Klageantrags - Datenschutz-Grundverordnung
Sociální politika - ochrana údajů - pracovní právo
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.01.2021
Entgeltgleichheitsklage - Benachteiligung wegen des Geschlechts - EntgTranspG
Sociální politika - pracovní právo - rovnocenné odměňování - rovnost žen a mužů
Rozhodnutí
de
Tisková zpráva / shrnutí
de
Nejvyšší soud (CZ) | 29.06.2021
Justiční spolupráce v občanských věcech
Rozhodnutí
cs
Curtea Constituțională (RO) | 08.06.2021
Evropská úmluva o lidských právech - Spravedlnost a vnitřní záležitosti - Zásady, cíle a úkoly Smluv - státní zástupce
Rozhodnutí
ro
Högsta domstolen (SE) | 27.06.2021
Fråga om ett beslut av styrelsen för Sveriges advokatsamfund kan överklagas till Högsta domstolen genom en analog tillämpning av 8 kap.
Základní práva - advokát - ochrana práv a svobod - přípustnost řízení - přístup k soudu
Rozhodnutí
sv
Bundesfinanzhof (DE) | 24.02.2021
Zur Steuerbefreiung eng mit der Sozialfürsorge verbundener Dienstleistungen im Bereich des Rettungsdienstes
Daň z přidané hodnoty - Nepřímé daně - daň z přidané hodnoty - nepřímá daň - obrat - silniční doprava - sociální péče
Rozhodnutí
de
Bundesfinanzhof (DE) | 18.02.2021
Anspruch auf deutsches Kindergeld in den Wohnsitz-Wohnsitz-Fällen, wenn nur in Deutschland ein Kindergeldanspruch besteht
Daně - Sociální zabezpečení - daň z příjmu fyzických osob - rodinná politika - sociální dávky - stěhování rodiny - sídlo
Rozhodnutí
de
Bundesfinanzhof (DE) | 23.09.2020
Zum Widerruf des Verzichts auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung
Daň z přidané hodnoty
Rozhodnutí
de
Cour de cassation (FR) | 14.04.2021
Les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.
Listina základních práv - Zaměstnání - náboženská diskriminace - ochrana práv a svobod - propuštění - směrnice Komise - svoboda vyznání - zákaz diskriminace
Rozhodnutí
fr
Cour de cassation (FR) | 31.03.2021
Le maintien d'un certificat E101 ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'Etat membre d'accueil applique les règles nationales de droit du travail relatives à la relation de travail en cause et sanctionne la violation par l'employeur d'obligations que le droit du travail met à la charge de celui-ci.
Sociální zabezpečení - Zaměstnání - sociální příspěvek - uplatňování právních předpisů EU - zaměstnavatel
Rozhodnutí
fr
Cour de cassation (FR) | 24.03.2021
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Bezpečnost pracovníků a obyvatelstva - Listina základních práv - Zaměstnání - bezpečnost při práci - kolektivní smlouva - právo na zdraví - směrnice Komise - uspořádání pracovní doby
Rozhodnutí
fr
Cour de cassation (FR) | 17.03.2021
La jurisprudence de la chambre sociale de Cour de cassation, qui admet qu'un licenciement économique puisse être dénué de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis une faute à l'origine du motif économique invoqué, ne procède pas d'un contrôle préalable permettant à une autorité nationale de s'opposer à un projet de licenciement collectif pour des motifs ayant trait à la protection des travailleurs et de l'emploi, mais s'inscrit au contraire dans un contrôle « a posteriori » de la cause du licenciement, en sorte qu'elle ne touche en rien à la liberté de jugement de l'employeur quant à savoir si et quand il doit former un projet de licenciement collectif.
Sbližování právních předpisů - Zaměstnání - propuštění - směrnice Komise - správa podniku - uplatňování právních předpisů EU - zaměstnavatel
Rozhodnutí
fr