Tiskové zprávy

č. 97/2020 : 16. července 2020
Zemědělství
Generální advokát Bobek zastává názor, že by se k výkladu kritéria bezprostředního dotčení mělo přistupovat otevřeněji

č. 96/2020 : 16. července 2020
Stanovisko generálního advokáta ve spojených věcech C-682/18,C-683/18
YouTube
de en fr
Svoboda usazování

č. 95/2020 : 16. července 2020
Prostor svobody, bezpečnosti a práva
Datem, které je třeba vzít v úvahu za účelem určení, zda rodinný příslušník osoby usilující o sloučení rodiny je "nezletilým dítětem", je datum podání žádosti o vstup a pobyt

č. 94/2020 : 16. července 2020
Prostor svobody, bezpečnosti a práva
Členské státy musí přiznat odškodnění každé oběti úmyslného násilného trestného činu včetně obětí, které mají bydliště na jejich vlastním území

č. 93/2020 : 16. července 2020
Sociální zabezpečení migrujících pracovníků
Zaměstnavatelem řidičů nákladních vozidel vykonávajících závislou činnost v mezinárodní silniční dopravě je podnik, který těmto řidičům fakticky udílí pokyny, nese vůči nim mzdové břemeno a je skutečně oprávněn je propustit

č. 92/2020 : 16. července 2020
Vlastní zdroje Společenství
Rumunsku a Irsku se ukládá povinnost zaplatit Komisi paušální částku, jejíž výše činí v případě Rumunska 3 000 000 eur a v případě Irska 2 000 000 eur

č. 91/2020 : 16. července 2020
Sbližování právních předpisů
Soudní dvůr prohlašuje rozhodnutí 2016/1250 o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí za neplatné

č. 90/2020 : 15. července 2020
Rozsudky Tribunálu ve věcech T-778/16, T-892/16
Irsko v. Komise
en fr
Státní podpora

č. 89/2020 : 9. července 2020
Rozsudek Soudního dvora ve věci C-81/19
Banca Transilvania
Sbližování právních předpisů

č. 88/2020 : 9. července 2020
Sbližování právních předpisů
Majitel může na základě směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví při protiprávním nahrání filmu na takovou internetovou platformu, jako je YouTube, požadovat po provozovateli pouze poštovní adresu dotčeného uživatele, nikoli však jeho emailovou nebo IP adresu anebo jeho telefonní číslo

Tiskové zprávy jsou neoficiálními dokumenty pro potřeby sdělovacích prostředků, které Soudní dvůr nezavazují