Perscommuniqués

nr. 110/2018 : 13 juli 2018
Arresten van het Gerecht in de zaken T-733/16,T-745/16,T-751/16,T-757/16,T-758/16,T-768/16
Banque postale/ECB
Economisch beleid

nr. 109/2018 : 13 juli 2018
Arresten van het Gerecht in de zaken T-275/17,T-377/17
Curto/Parlement
Ambtenarenstatuut

nr. 108/2018 : 13 juli 2018
Arresten van het Gerecht in de zaken T-680/13,T-786/14
Chrysostomides, K. & Co. e.a./Raad e.a.
Institutioneel recht

nr. 107/2018 : 12 juli 2018
Arresten van het Gerecht in de zaken T-419/14, T-422/14, T-438/14, T-439/14, T-441/14, T-444/14, T-445/14,T-446/14,T-447/14, T-448/14, T-449/14, T-450/14, T-451/14, T-455/14, T-475/14
The Goldman Sachs Group/Commissie
Mededinging

nr. 106/2018 : 12 juli 2018
Burgerschap van de Unie
Als een Unieburger terugkeert naar zijn lidstaat van herkomst, moet deze lidstaat de binnenkomst en het verblijf vergemakkelijken van de niet uit de EU afkomstige partner met wie die burger een duurzame relatie heeft

nr. 105/2018 : 12 juli 2018
Burgerschap van de Unie
Advocaat-generaal Mengozzi stelt het Hof voor te oordelen dat het automatische verlies van de Nederlandse nationaliteit en daardoor van het burgerschap van de Unie voor minderjarigen die buiten de Europese Unie wonen onverenigbaar is met het recht van de Unie

nr. 104/2018 : 12 juli 2018
Arrest van het Gerecht in zaak T-356/15
Oostenrijk/Commissie
Steunmaatregelen van de Staten

nr. 103/2018 : 10 juli 2018
PDON
Een geloofsgemeenschap zoals de gemeenschap van Jehova’s getuigen is samen met haar leden-verkondigers verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in het kader van een van-huis-tot-huisverkondiging zijn verzameld

nr. 102/2018 : 4 juli 2018
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-220/18 PPU
Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie)
DFON

nr. 101/2018 : 4 juli 2018
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-308/17
Kuhn
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

Archief

De perscommuniqués zijn niet-officiële stukken bestemd voor de media en binden het Hof van Justitie niet