Perscommuniqués

nr. 199/2022 : 8 december 2022
Vrij verkeer van personen
Grensarbeiders: geen verplichting om een in een andere lidstaat gesloten PACS te laten inschrijven in Luxemburg

nr. 198/2022 : 8 december 2022
Bestrijding van agressieve fiscale planning: de verplichting voor een advocaat om de andere betrokken intermediairs in kennis te stellen is niet noodzakelijk en is in strijd met het recht op eerbiediging van de communicatie met zijn cliënt

nr. 197/2022 : 8 december 2022
Het recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid"): de exploitant van een zoekmachine moet links verwijderen als die leiden naar informatie waarvan de verzoeker bewijst dat die kennelijk onjuist is

nr. 196/2022 : 7 december 2022
Beschikking van het Gerecht in zaak T-709/21
WhatsApp Ireland/Europees Comité voor gegevensbescherming
en fr
Institutioneel recht

nr. 195/2022 : 2 december 2022
1952-2022: Buitengewoon Symposium van magistraten ter gelegenheid van de 70e verjaardag van het Hof van Justitie van de Europese Unie

nr. 194/2022 : 1 december 2022
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-626/21
Funke
Avocate générale Ćapeta : les opérateurs économiques ont le droit de demander qu’une notification RAPEX soit complétée sur le fondement des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises

nr. 193/2022 : 1 december 2022
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-699/21
E. D. L. (Motif de refus fondé sur la maladie)
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

nr. 192/2022 : 30 november 2022
Steunmaatregelen van de Staten
Bouw van nieuwe kernreactoren: het Gerecht verwerpt het beroep van Oostenrijk tegen de door de Commissie goedgekeurde Hongaarse investeringssteun

nr. 191/2022 : 24 november 2022
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-575/21
WertInvest Hotelbetrieb
Milieu en consumenten

nr. 190/2022 : 23 november 2022
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Het Gerecht verklaart de gedelegeerde verordening van de Commissie van 2019 nietig voor wat betreft de geharmoniseerde indeling en etikettering van titaandioxide als kankerverwekkende stof bij inademing in bepaalde poedervormen

De perscommuniqués zijn niet-officiële stukken bestemd voor de media en binden het Hof van Justitie niet