Griffie

De griffie is verantwoordelijk voor het bijhouden van de zaakdossiers en van het register van het Gerecht waarin alle processtukken worden ingeschreven.

De griffie zorgt voor het in ontvangst nemen, het verzenden en het bewaren van alle documenten alsmede voor de betekening van de processtukken aan de vertegenwoordigers van de partijen en aan de indieners van een aanvraag voor rechtsbijstand.

 

Informatie voor wie zich tot de griffie van het Gerecht wil wenden

De informatie hieronder betreffende de wijzen van neerlegging van documenten is een samenvatting van de regels die bij het Gerecht gelden. Meer gedetailleerde informatie is te vinden in de teksten betreffende de procedure via de volgende link: Gerecht/Procedure

 

Vertegenwoordigers

De in artikel 19 van het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie bedoelde vertegenwoordigers (gemachtigden benoemd door de lidstaten of door de staten – niet zijnde lidstaten – die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, gemachtigden benoemd door de instellingen van de Europese Unie, advocaten die bevoegd zijn om op te treden voor een rechterlijke instantie van een lidstaat of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en hoogleraren die onderdaan zijn van een lidstaat waarvan de wetgeving hun het recht toekent te pleiten) moeten alle processtukken en de bijlagen alsmede alle andere documenten betreffende een zaak via de elektronische applicatie e-Curia neerleggen.

e-Curia is toegankelijk via de volgende link: e-Curia

 

logo e-Curia

 

 

warning Sinds 1 december 2018 wordt in alle procedures bij het Gerecht uitsluitend via e-Curia gecommuniceerd tussen de vertegenwoordigers en de griffie. Het gaat om alle partijen (verzoekende, verwerende, interveniërende partijen, andere partijen in een procedure bij de kamers van beroep van het EUIPO), alsmede indieners van een verzoek tot interventie. Het is niet toegestaan documenten op een andere wijze neer te leggen (per post, fax, e-mail of terhandstelling bij het Gerecht) behalve in specifieke gevallen die in een besluit zijn vastgesteld.

 

Meer info:

Informatie betreffende e-Curia

e-Curia is verplicht in zaken die bij het Gerecht

 

Indieners van een aanvraag voor rechtsbijstand

Indieners van een aanvraag voor rechtsbijstand die niet door een advocaat worden vertegenwoordigd, moeten het formulier voor rechtsbijstand ter griffie neerleggen per post of doorterhandstelling bij het Gerecht.

Het formulier voor rechtsbijstand is te vinden via de volgende link: Gerecht/Procedure.

Het is niet toegestaan een ander formulier te gebruiken. Het formulier voor rechtsbijstand dat ter griffie wordt neergelegd, moet door de indiener met de hand zijn ondertekend.

 

Andere verzoeken

Wie om algemene informatie verzoekt, moet gebruikmaken van het elektronische contactformulier dat te vinden is via de volgende link: Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griffie van het Gerecht van de Europese Unie:

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

Tel.: (+352) 4303-1

Fax: (+352) 4303 2100

E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu