Griffie

De griffie is verantwoordelijk voor het houden van het register van het Gerecht en van de dossiers van de aanhangige zaken, voor het in ontvangst nemen, het verzenden, het betekenen en het bewaren van de stukken, alsmede voor de briefwisseling met de partijen, de indieners van verzoeken tot interventie en de indieners van aanvragen voor rechtsbijstand.

Neerlegging van processtukken

     
  corner-T  

Neerlegging langs elektronische weg

Neerlegging per post

 

Neerlegging langs elektronische weg

De gemachtigden en de advocaten die bevoegd zijn op te treden voor een rechterlijke instantie van een lidstaat of van een andere staat die partij is bij de EER-Overeenkomst kunnen, wanneer zij over een toegangsaccount voor e-Curia beschikken, een processtuk via deze applicatie neerleggen. In dat geval behoeft de toezending van dit stuk niet te worden gevolgd door toezending per post of toezending van voor eensluidende gewaarmerkte afschriften.

e-Curia

Neerlegging per post

 

Het adres van de griffie van het Gerecht moet worden gebruikt voor de indiening van processtukken en voor de correspondentie van de vertegenwoordigers van partijen over de aanhangige zaken; het dient niet te worden gebruikt voor algemene verzoeken om informatie.

Processtukken en correspondentie over aanhangige zaken kunnen ook rechtstreeks worden gedeponeerd bij de griffie van het Gerecht of, buiten de openingstijden van de griffie, worden afgegeven aan de bewakers die permanent bij de ingang van de gebouwen van het Gerecht aanwezig zijn.

De toezending van een processtuk per fax wordt alleen in aanmerking genomen indien het gaat om een kopie van het ondertekende origineel, en het origineel zelf uiterlijk tien dagen later bij de griffie binnenkomt.

 

Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Tél.: (352) 4303-1
Fax: (352) 4303 2100
Contact

 Zie ook:

Teksten betreffende de procedure

Platform e-Curia van het Hof van Justitie van de Europese Unie