CURIA
rss
geavanceerd zoeken
Procedure

Teksten betreffende de procedure

Oprichtingsverdragen (uittreksels)

Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie  (1-9-2016)

Besluit van de Raad van 25 juni 2013 houdende verhoging van het aantal advocaten-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (2013/336/ЕС)

Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie (19-7-2016)

Additioneel reglement (14-1-2014)

Verordening (EU, Euratom) 2015/2422 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie (24-12-2015)

Besluit van het Hof van Justitie van 23 oktober 2012 inzake de gerechtelijke taken van de vicepresident van het Hof

Besluit (EU) 2016/2386 van het Hof van Justitie van 20 september 2016 betreffende de beveiligingsvoorschriften die van toepassing zijn op de inlichtingen of stukken die aan het Gerecht worden overgelegd op grond van artikel 105 van zijn Reglement voor de procesvoering

Besluit van het Hof van Justitie van 13 september 2011 betreffende de neerlegging en de betekening van processtukken met behulp van de applicatie e-Curia

Gebruiksvoorwaarden voor de applicatie e-Curia, van toepassing op de vertegenwoordigers van partijen (11-10-2011)

Gebruiksvoorwaarden voor de applicatie e-Curia, van toepassing op de assistenten (11-10-2011) 

Aanbevelingen aan de nationale rechterlijke instanties over het aanhangig maken van prejudiciële procedures

Praktische aanwijzingen voor de partijen inzake bij het Hof aangebrachte zaken

Bekendmakingen in het Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit van het Hof van Justitie van 9 maart 2016 inzake de erkende feestdagen en de gerechtelijke vakanties

Meer informatie

Toekenning van anonimiteit in de gerechtelijke procedures voor het Hof van Justitie

Adviezen voor het houden van pleidooi

Verslag over de toepassing van de prejudiciële spoedprocedure door het Hof van Justitie

Ontwerp van wijzigingen van het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van bijlage I daarbij

Concordantietabel

.