Toegang tot administratieve documenten

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bij besluit van 26 november 2019, krachtens artikel 15, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie een regeling ingevoerd voor de toegang van het publiek tot documenten die het in de uitoefening van zijn administratieve taken houdt.

Iedere burger van de Europese Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met woonplaats of statutaire zetel binnen de Unie heeft een recht van toegang tot deze documenten onder de voorwaarden die in genoemd besluit worden bepaald.

Dit besluit is niet van toepassing op de documenten van gerechtelijke aard. De openbare gegevens en documenten over zaken kunnen worden geraadpleegd via de databank met de jurisprudentie. De teksten die op de procedure van toepassing zijn, bevinden zich in de rubriek Procedure bij elk van de rechterlijke instanties (Hof van Justitie, en Gerecht).

Voor een verzoek om toegang tot een document dat door het Hof in de uitoefening van zijn administratieve taken wordt gehouden, dient u het formulier in te vullen dat zich onderaan op deze bladzijde bevindt (online of in PDF-formaat). Uw verzoek moet worden opgesteld in een van de officiële talen van de Unie en kan per post, telefax of e-mail worden toegezonden aan het Hof. Het verzoek moet voldoende nauwkeurig worden geformuleerd en meer bepaald de gegevens bevatten aan de hand waarvan het Hof het of de gevraagde document(en) kan identificeren. In het formulier kunt u ook de taalversie van het document die u wenst te ontvangen en een alternatieve taal opgeven. Uw aandacht wordt erop gevestigd dat de documenten alleen in een bestaande taalversie en vorm kunnen worden verstrekt. Het Hof is niet verplicht om in antwoord op uw verzoek een nieuw document te creëren, een document te vertalen of gegevens te bundelen.

Zodra uw verzoek is geregistreerd, zult u een ontvangstbevestiging ontvangen. Het Hof zal uw verzoek binnen uiterlijk een maand behandelen, tenzij deze termijn onder de in het besluit voorziene voorwaarden wordt verlengd.

Het Hof kan de toegang tot een document weigeren, met name wanneer de openbaarmaking ervan zou leiden tot ondermijning van de bescherming van het openbaar belang, de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van het individu, commerciële belangen of gerechtelijke procedures en juridisch advies, of wanneer de openbaarmaking ervan het besluitvormingsproces van het Hof ernstig zou ondermijnen.

In geval van afwijzing van uw verzoek, of bij het uitblijven van een antwoord binnen de voorziene termijn, kunt u binnen een maand met hetzelfde formulier een confirmatief verzoek indienen bij het Hof. U dient daarbij aan te geven dat het om een confirmatief verzoek gaat en u dient het registratienummer te vermelden dat u tegelijk met de ontvangstbevestiging van uw initieel verzoek is medegedeeld.

Gegevensbescherming

Op de verwerking van de persoonsgegevens die op het formulier zijn ingevuld, zijn de beschermingsregels van verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

zie: inlichtingen over de verwerking van persoonsgegevens

Formulieren

onlineformulier

printbaar formulier in PDF-formaat om per telefax, post of e-mail te versturen