Dostop do upravnih dokumentov

V skladu s členom 15(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije je Sodišče Evropske unije z odločbo z dne 26. novembra 2019 določilo pravila o dostopu javnosti do dokumentov, ki jih ima Sodišče Evropske unije pri opravljanju upravnih nalog.

Vsi državljani Evropske unije in vse fizične ali pravne osebe s prebivališčem ali statutarnim sedežem v Uniji imajo pod pogoji, določenimi s to odločbo, pravico do dostopa do teh dokumentov.

Ta odločba se ne uporablja za sodne dokumente. Vpogled v javne podatke in dokumente v zvezi z zadevami je mogoč z bazo podatkov o sodni praksi. Pravna podlaga je v razdelku „Postopek“ vsakega sodišča (Sodišče in Splošno sodišče).

Da bi vložili prošnjo za dostop do dokumentov, ki jih ima Sodišče Evropske unije pri opravljanju upravnih nalog, morate izpolniti obrazec, ki je na dnu strani (po spletu ali v različici PDF). Prošnja mora biti sestavljena v enem od uradnih jezikov Unije, Sodišču pa je lahko poslana po pošti, telefaksu ali elektronski poti. Oblikovana mora biti dovolj natančno in mora vsebovati zlasti podatke, ki Sodišču omogočajo ugotovitev zaprošenega dokumenta ali zaprošenih dokumentov. V obrazcu lahko navedete tudi želeno jezikovno različico dokumenta in alternativni jezik. Upoštevajte, da se lahko dokumenti posredujejo le v obstoječi jezikovni različici in obliki. Sodišče ni dolžno izdelati novega dokumenta, prevesti dokumenta ali zbirati informacij, da bi ugodilo vaši prošnji.

Takoj po vpisu prošnje v register boste prejeli potrdilo o prejemu. Sodišče bo prošnjo obravnavalo najpozneje v enem mesecu, pri čemer se lahko ta rok podaljša pod pogoji, določenimi z navedeno odločbo.

Sodišče lahko zavrne dostop do dokumenta, zlasti kadar bi njegovo razkritje oslabilo varstvo javnega interesa, zasebnosti in integritete posameznika, poslovnih interesov, sodnih postopkov in pravnih nasvetov ali kadar bi njegovo razkritje resno škodovalo postopku odločanja Sodišča.

Če je vaša prošnja zavrnjena ali če odgovora ne dobite v predpisanem roku, lahko pri Sodišču v enem mesecu vložite potrdilno prošnjo z istim obrazcem, pri čemer morate navesti, da gre za potrdilno prošnjo, in vpisno številko, ki vam je bila sporočena s potrdilom o prejemu vaše začetne prošnje. 

Varstvo podatkov

Za obdelavo osebnih podatkov, vnesenih v obrazec s prošnjo, veljajo pravila za varstvo, določena z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (Besedilo velja za EGP.).

glej: informacije o obdelavi osebnih podatkov

Obrazca

spletni obrazec

obrazec PDF, ki ga je treba natisniti in poslati po telefaksu, pošti ali elektronski pošti