Prieiga prie administracinių dokumentų

Taikydamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsnio 3 dalį, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2019 m. lapkričio 26 d. sprendimu įtvirtino nuostatas dėl visuomenės susipažinimo su vykdant administracines funkcijas jo turimais dokumentais.

Bet kuris Europos Sąjungos pilietis ir bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, gyvenantis ar turintis registruotą buveinę Sąjungoje, turi teisę, laikydamasis šiame sprendime numatytų sąlygų, susipažinti su tokiais dokumentais.

Šis sprendimas netaikomas teisminiams dokumentams. Su vieša informacija ir dokumentais, susijusiais su bylomis, galima susipažinti teismų praktikos duomenų bazėje. Procedūrą reglamentuojantys dokumentai yra kiekvieno teismo (Teisingumo Teismas, ir Bendrasis Teismas) skyrelyje „Procedūra“.

Norėdami pateikti prašymą leisti susipažinti su Teisingumo Teismo vykdant administracines funkcijas turimu dokumentu, turite užpildyti anketą, esančią puslapio pabaigoje (internete arba PDF formate). Jūsų prašymas turi būti surašytas viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų ir gali būti išsiųstas Teisingumo Teismui paštu, telefaksu arba elektroniniu laišku. Prašymas turi būti surašytas pakankamai tiksliai ir jame turi būti pateikta konkreti informacija, leidžianti Teisingumo Teismui identifikuoti prašomą dokumentą ar dokumentus. Anketoje Jūs taip pat galite nurodyti pageidaujamą dokumento kalbinę versiją bei alternatyvią kalbą. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad dokumentai gali būti pateikti tik esama kalbine versija ir forma. Atsakydamas į Jūsų prašymą Teisingumo Teismas neprivalo sukurti naujo dokumento, išversti dokumento ar surinkti informacijos.

Užregistravus Jūsų prašymą, gausite patvirtinimą apie gavimą. Teisingumo Teismas nagrinės Jūsų prašymą ne ilgiau kaip vieną mėnesį, nebent šis terminas būtų pratęstas minėtame sprendime numatytomis sąlygomis.

Teisingumo Teismas gali nesuteikti galimybės susipažinti su dokumentu, ypač jeigu dėl jo atskleidimo nukentėtų viešojo intereso, asmens privataus gyvenimo ir neliečiamybės, komercinių interesų ir teismo proceso bei teisinių nuomonių apsauga arba rimtai būtų pakenkta Teisingumo Teismo sprendimų priėmimo procesui.

Jeigu Jūsų prašymas nebus patenkintas arba jeigu per numatytą terminą negausite atsakymo, per vieną mėnesį galite Teisingumo Teismui pateikti kartotinį prašymą užpildydami tą pačią anketą ir nurodydami, kad tai kartotinis prašymas bei registracijos numerį, kuris Jums buvo nurodytas kartu su patvirtinimu apie pirminio prašymo gavimą.

Duomenų apsauga

Prašymo anketoje pateikti asmens duomenys tvarkomi taikant apsaugos nuostatas, įtvirtintas 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

žiūrėti: informaciją dėl asmens duomenų tvarkymo

Anketos

Internete pildoma anketa

PDF formato anketa, kurią reikia atspausdinti ir išsiųsti telefaksu, paštu arba elektroniniu laišku