Darbo vietos

Institucijos struktūrinių padalinių personalas formuojamas pasirenkant asmenis iš bendrųjų konkursų, kuriuos organizuoja Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO), rezervo sąrašų.

logo-eucareers ENApsilankykite darbo ES institucijose svetainėje – joje galėsite ieškoti informacijos apie laisvas darbo pagal nuolatines ir laikinąsias sutartis vietas, taip pat sutartininkų darbo vietas, stažuotes ir delegavimą į ES institucijas ir agentūras.

Tačiau tam tikrais atvejais Teisingumo Teismas gali įdarbinti ir laikinuosius tarnautojus arba sutartininkus. Laikinieji tarnautojai dažniausiai priimami į darbo vietas, kurias vėliau užims konkursą laimėję asmenys. Jie gali būti pasitelkiami ir specifinės kvalifikacijos reikalaujančioms ribotos trukmės užduotims vykdyti. Sutartininkai pavaduoja pareigūnus, kurie negali eiti savo pareigų dėl ligos arba yra išėję motinystės atostogų. Jie pasitelkiami ir tuomet, kai struktūriniam padaliniui reikia padėti atlikti laikinai padidėjusios apimties darbus.

Darbuotojai skirstomi į tris pareigų grupes: AD pareigų grupė, kuri apima administratorius, įskaitant teisininkus lingvistus, AST pareigų grupė, kuri apima padėjėjus administraciniams reikalams, ir AST / SC pareigų grupė, kuri vykdo raštinės ir sekretoriato užduotis. AD pareigų grupei taikomas universitetinio išsilavinimo reikalavimas, o AST pareigų grupei – aukštojo išsilavinimo arba vidurinio išsilavinimo ir 3 metų darbo patirties reikalavimas.

Institucijai dažniausiai yra reikalingi ir įdarbinami šių sričių specialistai:

AD pareigų grupės:

  • teisininkas administratorius – teismo kanceliarijoje arba bibliotekininkystės, tyrimų ir dokumentacijos srityse
  • vertėjas žodžiu
  • teisininkas lingvistas – teisinių tekstų vertimui raštu iš mažiausiai dviejų Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų
  • informatikos specialistas

AST pareigų grupės:

  • padėjėjas sekretoriato reikalams
  • tipografijos korektorius / kalbos tikrintojas
  • informatikos specialistas

AST / SC pareigų grupės:

  • sekretoriai.

Laisvų darbo vietų sąrašas


Be to, Vertimo raštu direktoratai reguliariai pasitelkia į pagalbą laisvai samdomus vertėjus.

Išsamesnė informacija apie vertėjams žodžiu skirtus konkursus ir laisvai samdomų vertėjų žodžiu atrankas pateikiama svetainėje Vertimas žodžiu Europoje.

Kaip atsakyti į kvietimą pareikšti susidomėjimą arba pateikti spontanišką paraišką?

Kandidatai paraiškas Teisingumo Teismui dėl laikinojo tarnautojo arba sutartininko darbo gali pateikti dviem atskirais atvejais: per tam tikrą procedūrą, kai paskelbiamas kvietimas pareikšti susidomėjimą, arba spontaniškai pateikiant paraišką, kuri bus įtraukta į bendrą paraiškų sąrašą būsimiems įdarbinimo poreikiams tenkinti. Dėl spontaniškų paraiškų priėmimo Teisingumo Teismas yra paskelbęs du nuolatinius kvietimus teikti paraiškas: vieną dėl AD (administratorių) pareigų grupės, kitą dėl AST (įskaitant AST / SC) pareigų grupės, juose nurodyti profesijų, kurių darbuotojų dažniausiai prireikia tarnyboms, tipai.

Tam kandidatai turi naudotis Europos Komisijos tvarkoma programa EU CV Online šiuo adresu:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces .

 

Daugiau informacijos: - Informacija dėl duomenų apsaugos pdf