Εργασία

Στην πλειονότητά τους, οι προσλήψεις προσωπικού στις υπηρεσίες του οργάνου γίνονται από τους πίνακες επιτυχόντων σε γενικούς διαγωνισμούς που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

logo-eucareers ENΕπισκεφτείτε τον ιστότοπο «EU Careers», όπου μπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική βάση δεδομένων τις διαθέσιμες θέσεις μόνιμης και προσωρινής  απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων για συμβασιούχους, ασκούμενους και αποσπασμένους υπαλλήλους στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ.

Εντούτοις, το Δικαστήριο έχει τη δυνατότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προσλάβει έκτακτους υπαλλήλους ή συμβασιούχους επικουρικούς υπαλλήλους. Οι έκτακτοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται κυρίως σε θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν εν καιρώ από επιτυχόντες διαγωνισμών. Δύνανται να αναλάβουν καθήκοντα τα οποία απαιτούν συγκεκριμένα προσόντα, για βραχείες περιόδους. Οι συμβασιούχοι επικουρικοί υπάλληλοι αντικαθιστούν μονίμους υπαλλήλους που αδυνατούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους λόγω ασθένειας ή λόγω άδειας μητρότητας. Προσλαμβάνονται, επίσης, για την ενίσχυση υπηρεσίας που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα μεγάλο φόρτο εργασίας.

Το προσωπικό κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες καθηκόντων: στην ομάδα καθηκόντων AD που περιλαμβάνει τους διοικητικούς υπαλλήλους στους οποίους συγκαταλέγονται και οι γλωσσομαθείς νομικοί, στην ομάδα καθηκόντων AST που περιλαμβάνει τους βοηθούς υπαλλήλους στους διοικητικούς τομείς, και στην ομάδα καθηκόντων AST/SC που εκτελεί καθήκοντα γραφείου και γραμματείας. Η ομάδα καθηκόντων AD απαιτεί τουλάχιστον εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου, ενώ η ομάδα καθηκόντων AST απαιτεί τουλάχιστον δευτεροβάθμια ή ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών.

Ο ανάγκες του οργάνου σε προσωπικό αφορούν, συνήθως, τις ακόλουθες θέσεις:

Για την ομάδα καθηκόντων AD:

  • νομικούς διοικητικούς υπαλλήλους για απασχόληση σε Γραμματεία ή στους τομείς της βιβλιοθηκονομίας, της έρευνας και της τεκμηρίωσης
  • διερμηνείς
  • γλωσσομαθείς νομικούς για τη μετάφραση νομικών κειμένων από δύο τουλάχιστον επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • υπαλλήλους πληροφορικής

Για την ομάδα καθηκόντων AST:

  • βοηθούς για την άσκηση καθηκόντων γραμματείας
  • υπαλλήλους τυπογραφικής διόρθωσης/γλωσσικής επιμέλειας
  • υπαλλήλους πληροφορικής.

Για την ομάδα καθηκόντων AST/SC

  • γραμματείς

 

Θέσεις εργασίας


Εξάλλου, οι Διευθύνσεις Νομικής Μετάφρασης προσφεύγουν παγίως στις υπηρεσίες εξωτερικών συνεργατών (free-lance).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαγωνισμούς για διερμηνείς και τις δυνατότητες απασχόλησης για τους διερμηνείς free-lance, παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε τη σελίδα Διερμηνεία για την Ευρώπη.

Πώς γίνεται η υποβολή αίτησης κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή η αυτόκλητη υποβολή υποψηφιότητας;

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για θέση έκτακτου ή συμβασιούχου υπαλλήλου στο Δικαστήριο μπορούν να το πράξουν σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία: είτε απαντώντας σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιευθείσα σε σχέση με συγκεκριμένη διαδικασία, είτε υποβάλλοντας αυτόκλητη υποψηφιότητα η οποία θα ενσωματωθεί σε ένα σύνολο υποψηφιοτήτων για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών σε προσωπικό. Όσον αφορά την παραλαβή των αυτόκλητων υποψηφιοτήτων, το Δικαστήριο έχει απευθύνει δύο διαρκείς προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων, μία για την ομάδα καθηκόντων AD (διοικητικοί υπάλληλοι) και μία για την ομάδα καθηκόντων AST (περιλαμβανομένων των AST/SC), προτείνοντας μια τυπολογία των επαγγελμάτων που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από τις υπηρεσίες του θεσμικού οργάνου.

Προς τον σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι πρέπει να χρησιμοποιούν την εφαρμογή EU CV Online που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces .

 

Βλ. επίσης: - Πληροφοριες σχετικα με την προστασια των δεδομενων pdf