Προειδοποίηση

Μόνον τα κείμενα των εγγράφων που δημοσιεύονται στη «Συλλογή της Νομολογίας» ή στην «Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» είναι αυθεντικά.

Τα λοιπά έγγραφα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του θεσμικού οργάνου δημοσιεύονται για την ενημέρωση του κοινού και μπορούν να τροποποιηθούν.

Η αναπαραγωγή των πληροφοριών και των κειμένων που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα επιτρέπεται υπό τον όρο ότι γίνεται μνεία της πηγής. Εφιστάται η προσοχή των αναγνωστών επί του ότι ορισμένα τμήματα των εν λόγω πληροφοριών και κειμένων ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και ειδικότερα από συγγραφικά δικαιώματα.

Η δημιουργία συνδέσμων προς τις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου επιτρέπεται υπό τον όρον ότι:

- το παράθυρο του φυλλομετρητή («browser») δεν περιέχει καμμία άλλη πληροφορία εκτός από τη σελίδα του παρόντος διαδικτυακού τόπου προς την οποία γίνεται παραπομπή και τη διεύθυνσή της

- καμία από τις παρεχόμενες στην παρούσα ιστοσελίδα πληροφορίες δεν έχει αλλοιωθεί.