Θεματικά δελτία

Τα «Θεματικά δελτία» είναι έγγραφα που εκθέτουν την ισχύουσα ρύθμιση, τη νομολογία ή το θετό δίκαιο σχετικά με ένα δεδομένο ζήτημα. Μπορούν να περιλαμβάνουν συλλογή αποφάσεων, συνοπτικές περιλήψεις ή επεξηγηματικά σημειώματα, που έχουν συνταχθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τα δικαστήρια μέλη του RJUE.

Στην ενότητα αυτή, το Δικαστήριο δημοσιεύει τα «Θεματικά δελτία νομολογίας» που συντάσσει η Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, τα οποία εκθέτουν, για έναν συγκεκριμένο τομέα, τα κρίσιμα νομικά ζητήματα ορισμένων δικαστικών αποφάσεων. Τα εν λόγω δελτία είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες.


Εκπτωσεισ του φορου προστιθεμενησ αξιασ (ΦΠΑ)
30.11.2019 | Δικαστήρια της Ένωσης | Θεματικό δελτίο
89
Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
01.07.2020 | Δικαστήρια της Ένωσης | Θεματικό δελτίο
149
Ηλεκτρονικό εμπόριο και συμβατικές υποχρεώσεις
01.07.2020 | Δικαστήρια της Ένωσης | Θεματικό δελτίο
142 - 148 - 150
Certificat complémentaire de protection pour les médicaments
28.02.2018 | Δικαστήρια της Ένωσης | Θεματικό δελτίο
142 - 150
en fr
Πεδίο εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωματων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
08.06.2021 | Δικαστήρια της Ένωσης | Θεματικό δελτίο
69
Πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες
27.11.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Θεματικό δελτίο
75
Επειγουσα προδικαστικη διαδικασια και ταχεια διαδικασια
31.10.2019 | Δικαστήρια της Ένωσης | Θεματικό δελτίο
Διαδικαστικές διατάξεις