Ευρετήριο νομολογίας

Το Ευρετήριο νομολογίας συγκεντρώνει, με τρόπο μεθοδικό, τις περιλήψεις των αποφάσεων και διατάξεων του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης που έχουν εκδοθεί από την ίδρυσή τους.

Το διάγραμμα ταξινόμησης, υποδιαιρούμενο σε οκτώ μέρη, για την περίοδο 1954-2009, αναδιαμορφώθηκε κατόπιν των τροποποιήσεων που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβώνας σε ένα διάγραμμα με εννέα μέρη, από το έτος 2010 και μετά. Οι παραπομπές μεταξύ των δύο διαγραμμάτων ταξινόμησης διευκολύνουν τον μεταξύ τους συσχετισμό.

 

Συστηματικό διάγραμμα πριν από τη Συνθήκη της Λισαβώνας (ισχύον για τη νομολογία από το 1954 μέχρι το 2009)

 

Συστηματικό διάγραμμα μετά από τη Συνθήκη της Λισαβώνας
(ισχύον για τη νομολογία από το 2010 και μετά)

A

- η κοινοτική έννομη τάξη

1

 - Η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

B

- Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΟΚ/ΕΚ)

2

 - Θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C

- Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ/ΑΧ)

3

 - Ένδικες διαφορές

D

- Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ/EA)

4

 - Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E

- Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση των αποφάσεων

5

 - Σύνδεση υπερπόντιων χωρών και εδαφών

F

- Υπαλληλικές

6

 - Εξωτερική πολιτική

G

- Η Ευρωπαϊκή Ένωση

7

 - Γενικές και τελικές διατάξεις

H

Σύμβαση της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές

8

 - Προσχώρηση νέων κρατών μελών

   

9

 - Υπαλληλικές υποθέσεις

Οι περιλήψεις περιλαμβάνουν τα βασικά νομικά ζητήματα που διαλαμβάνονται στην κάθε απόφαση, στηριζόμενες όσο το δυνατόν πιστότερα στο ίδιο το κείμενο της απόφασης αυτής. Μαζί με κάθε περίληψη περιλαμβάνεται αλυσίδα λέξεων-κλειδιών που αποτυπώνει, με τρόπο μεθοδικό και τηλεγραφικό, το περιεχόμενο του εξεταζόμενου ζητήματος, κωδικός ταξινόμησης που αντιστοιχεί προς τον οικείο τομέα και παραπομπή στις σκέψεις της απόφασης που ελήφθησαν ως βάση για τη σύνταξη της περίληψης.

Στο εσωτερικό ενός κωδικού ταξινόμησης, οι περιλήψεις ταξινομούνται κατά χρονολογική σειρά των αποφάσεων στις οποίες στηρίχτηκαν. Αν όμως περιλαμβάνουν σειρά λέξεων-κλειδιών πανομοιότυπη με προϋπάρχουσα σχετική σειρά, παρατίθεται και το ίδιο το κείμενο της απόφασης ασχέτως ημερομηνίας. Ομοίως, αν η σειρά λέξεων-κλειδιών και το κείμενο της περίληψης είναι πανομοιότυπα προς προϋφιστάμενη σχετική σειρά, θα προστεθούν κάτω από την υφιστάμενη περίληψη μόνο τα στοιχεία δημοσιεύσεως και οι σχετικές σκέψεις.

Προσοχή! Το παρόν έργο υπάρχει μόνο στη γαλλική