Γραμματεία

Η Γραμματεία είναι αρμόδια για την τήρηση των φακέλων των εκκρεμών υποθέσεων και για την τήρηση του πρωτοκόλλου στο οποίο εγγράφονται όλα τα διαδικαστικά έγγραφα.

Η Γραμματεία παραλαμβάνει, φυλάσσει και διαβιβάζει όλα τα δικόγραφα, υπομνήματα και άλλα διαδικαστικά έγγραφα που απευθύνουν στο Δικαστήριο οι δικηγόροι ή οι εκπρόσωποι των διαδίκων. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία τη σχετική με τη διεξαγωγή των διαδικασιών ενώπιον του Δικαστηρίου.

Κατάθεση διαδικαστικών εγγράφων

Κατάθεση ταχυδρομικώς

Κατάθεση με ηλεκτρονικό τρόπο

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γραμματεία του Δικαστηρίου
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Τηλ.: (+352) 4303-1
Fax: (+352) 43 37 66
e-mail: ECJ.Registry@curia.europa.eu

 

Κατάθεση ταχυδρομικώς

Τα διαδικαστικά έγγραφα, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με τις υποθέσεις που υποβάλλονται στο Δικαστήριο, πρέπει είτε να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση, είτε να επιδίδονται στην έδρα της Γραμματείας του Δικαστηρίου ή, πέραν των ωρών εργασίας της Γραμματείας, στους υπαλλήλους ασφαλείας στην είσοδο του Δικαστηρίου.

Επιτρέπεται η διαβίβαση διαδικαστικού εγγράφου με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προς τήρηση των δικονομικών προθεσμιών, υπό την προϋπόθεση ότι η διαβίβαση και το έγγραφο που εν συνεχεία αποστέλλεται πληρούν τους όρους του Κανονισμού Διαδικασίας. Διαβιβάσεις αυτού του είδους πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται στον αριθμό φαξ ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφονται ανωτέρω.

warning Η αποστολή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εγγράφων που υπερβαίνουν ορισμένο όγκο (περίπου 4 MBytes) παρουσιάζει τεχνικές δυσχέρειες. Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα έγγραφα αυτά θα φθάνουν σωστά στον παραλήπτη τους, συστήνεται να αποστέλλεται τμηματικά το σαρωμένο κείμενο ή να χρησιμοποιείται τηλεομοιοτυπία.

e-Curia

Κατάθεση με ηλεκτρονικό τρόπο

Οι εκπρόσωποι και οι δικηγόροι που έχουν ικανότητα παραστάσεως ενώπιον δικαστηρίου κράτους μέλους ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, εφόσον διαθέτουν λογαριασμό προσβάσεως στο σύστημα e-Curia, μπορούν να καταθέτουν δικόγραφα μέσω της εν λόγω εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται μετά τη διαβίβαση του οικείου εγγράφου να αποστέλλεται το ίδιο έγγραφο ταχυδρομικώς, ούτε είναι αναγκαία η αποστολή επικυρωμένων εγγράφων.

 

Βλ. επίσης:

Διαδικασία

Το σύστημα e-Curia τoυ Δικαστηρίoυ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Enregistrer

Enregistrer