Kanceleja

Kanceleja ir atbildīga par izskatāmo lietu materiālu un par reģistra, kurā tiek reģistrēti visi procesuālie dokumenti, uzturēšanu.

Kanceleja saņem, uzglabā un pārsūta prasības pieteikumus, procesuālos rakstus un citus procesuālos dokumentus, ko Tiesai adresējuši lietas dalībnieku advokāti vai pārstāvji. Tā ir atbildīga par visu korespondenci, kas saistīta ar tiesvedību norisi Tiesā.

Procesuālo dokumentu iesniegšana

Iesniegšana pa pastu

Elektroniska iesniegšana

 

Eiropas Savienības Tiesa
Tiesas kanceleja
Rue du Fort Niedergrünewald
L‑2925 Luxembourg

Tel.: (352) 4303-1
Fakss: (352) 43 37 66
E‑pasta adrese: ECJ.Registry@curia.europa.eu

 

Iesniegšana pa pastu

Procesuālos dokumentus, kā arī visus sūtījumus saistībā ar Tiesai nodotajām lietām Tiesas kancelejai nosūta uz iepriekš norādīto pasta adresi vai arī konkrēto dokumentu vai sūtījumu nodod tieši Tiesas kancelejā vai - ārpus tās darba laika - Tiesas uzņemšanā.

Procesuālā dokumenta iepriekšēja nosūtīšana pa faksu vai elektronisko pastu tiek ņemta vērā attiecībā uz procesuālo termiņu ievērošanu, ar nosacījumu, ka šī nosūtīšana un turpmāka dokumenta iesniegšana atbilst Reglamentā noteiktajām prasībām. Šāda nosūtīšana obligāti ir jāveic, izmantojot iepriekš norādīto faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi.

warning Pa elektronisko pastu nosūtītie dokumenti, kuru apjoms pārsniedz konkrētu lielumu (apmēram 4 Mb), rada tehniskas problēmas. Lai šādus dokumentus varētu pienācīgi nosūtīt, ieteicams ieskenēto dokumentu nosūtīt vairākās daļās vai izmantot faksu.

e-Curia

Elektroniska iesniegšana

Pārstāvji un advokāti, kuri ir tiesīgi praktizēt dalībvalsts vai citas valsts, kas ir Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu līgumslēdzēja puse, tiesā, var - ja viņiem ir piekļuves lietojumprogrammai e‑Curia konts - ar šo lietojumprogrammu elektroniski iesniegt procesuālu dokumentu. Šajā gadījumā pēc šī dokumenta pārsūtīšanas tas vairs nav jānosūta pa pastu, un nav jāiesniedz tā apliecinātas kopijas.

 

Papildu informācijai skat.:

- Process
- Eiropas Savienības Tiesas lietojumprogramma e Curia

Enregistrer

Enregistrer