Grupu apmeklējumi

Eiropas Savienības Tiesa vēlas tuvināt Tiesu iedzīvotājiem, tostarp arī organizējot apmeklējumus. Apmeklējumu mērķis ir vairot izpratni par Savienības tiesu iestāžu nozīmi un pamatuzdevumu, kā arī parādīt, kā Tiesas spriedumi tiešā veidā ietekmē Eiropas iedzīvotāju dzīvi.

Iestādes darbības specifikas dēļ Eiropas Savienības Tiesa savā mītnē Luksemburgā uzņem viesos specializētās grupas, piemēram, dalībvalstu tiesnešus, advokātus, augstskolu pasniedzējus, juriskonsultus u.tml. Taču tā ļoti lielā skaitā uzņem viesos arī citus apmeklētājus, tostarp tiesību zinātņu studentus.

Lai arī mūsu iestādes iepazīšanas nolūkā klātienes apmeklējumiem joprojām tiek dota priekšroka, tagad ir iespējami arī virtuālie apmeklējumi.

Tiesas apmeklējumi ir iespējami tikai tiesu sēžu periodos un notiek darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.30.

Ar informāciju par individuālajiem apmeklējumiem un tūrisma apmeklējumiem var iepazīties tiem veltītajās tīmekļvietnēs.

Semināru un apmeklējumu nodaļas organizētie apmeklējumi tiek rīkoti bez maksas un var notikt visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

EMAS“ sistēmas kontekstā Eiropas Savienības Tiesas Apmeklējumu dienests savā darbībā rīkojas videi saudzīgā veidā un pastāvīgi pilnveido savu rīcību, tostarp piedāvājot virtuālās programmas un izplatot ar tām saistīto dokumentāciju elektroniskā formātā.

Pirms pieteikšanās Tiesas apmeklējumam aicinām rūpīgi iepazīties ar pieteikšanās nosacījumiem un organizatorisko kārtību.

Apmeklējumu dienesta rīkoto aktivitāšu veidi

Apmeklējumu dienests piedāvā divu veidu aktivitātes, proti, apmeklējumus un seminārus.

Abu veidu aktivitātes var notikt vai nu klātienē, vai virtuāli.

Pieteikšanās nosacījumi

Gan klātienes, gan virtuālie apmeklējumi ir jāpiesaka lietojumprogrammā My Visit. Par grupu atbildīgajai personai ir jāizmanto šī lietojumprogramma, lai iesniegtu rezervācijas pieteikumu. Pieteikuma sadaļā “Piezīmes” ir jānorāda, vai vēlaties izmantot virtuālo formātu.

 • Ņemot vērā Tiesas darbības specifiku, prioritāte tiks dota praktizējošo juristu vai tiesību zinātņu studentu grupām.
 • Minimālais apmeklētāju vecums ir 18 gadi. Piesakot tādu studentu grupu, kuriem nav augstskolas līmeņa izglītības, ir ieteicams sazināties ar Apmeklējumu dienestu (izmantojot šo saziņas veidlapu un tās izvēlnē izvēloties tēmu “Organizēti apmeklējumi”).
 • Ņemot vērā lielo interesi par Tiesas darbu, apmeklējuma pieteikums būtu jāiesniedz piecus līdz sešus mēnešus pirms plānotā apmeklējuma.
 • Klātienes apmeklējumi tiek rīkoti grupām, kurās ir vismaz 7 un ne vairāk par 35 dalībniekiem. Par cita lieluma grupām lūdzam sazināties ar Semināru un apmeklējumu nodaļu (izmantojot šo saziņas veidlapu un tās izvēlnē izvēloties tēmu “Organizēti apmeklējumi”).
 • Virtuālie apmeklējumi tiek rīkoti grupām, kurās ir vismaz 7 dalībnieki.

Klātienes vai virtuālo apmeklējumu programmas sastāvdaļas

Gan klātienes apmeklējumiem, gan virtuālajiem apmeklējumiem varat izvēlēties savām interesēm un juridiskajām zināšanām, kā arī laika ierobežojumiem atbilstošākās programmas sastāvdaļas:

 • tiesas sēde mutvārdu uzklausīšanai Tiesā/Vispārējā tiesā izskatāmā lietā, pirms kuras tiek izklāstīta attiecīgās lietas būtība (parasti otrdienās, trešdienās un ceturtdienās laikposmā no plkst. 8.20 līdz plkst. 11.30; tiesas sēdes aptuvenais ilgums ir 3 stundas). Šī programmas sastāvdaļa ir pieejama tikai klātienes apmeklējumu gadījumā!
 • vispārīga prezentācija par Tiesu/Vispārējo tiesu (ilgums: 45 minūtes)
 • prezentācija par jurista lingvista darbu (ilgums: 45 minūtes)
 • prezentācija par daudzvalodību Tiesā (rakstiskā un mutiskā tulkošana) (ilgums: 45 minūtes)
 • bibliotēkas apmeklējums (ilgums: 30 minūtes; virtuālais apmeklējums: 10 minūtes)
 • ekskursija pa ēkām gida pavadībā (ilgums: 45 minūtes; virtuālais apmeklējums gida pavadībā: 30 minūtes)

Šīs programmas sastāvdaļas var atzīmēt anketā, kas ir jāaizpilda lietojumprogrammā “My Visit” (skat. nodaļu “Pieslēgties My Visit”). Atkarībā no Tiesas materiālo un cilvēkresursu pieejamības Apmeklējumu dienests centīsies maksimāli ievērot jūsu izdarīto izvēli.

Virtuālie apmeklējumi

Virtuālie apmeklējumi tiek rīkoti tādā pašā kārtībā kā klātienes apmeklējumi. Taču grupas lielumam nav 35 dalībnieku ierobežojuma. Jūs varat brīvi izvēlēties, kuras no iepriekšējā sadaļā minētajām sastāvdaļām iekļaut savā programmā. Virtuālos apmeklējumus ir iespējams pielāgot Jūsu grupas zināšanu līmenim un interesēm. Tiesai ir šīm programmām paredzēta platforma, taču noteiktos apstākļos Apmeklējumu dienests var arī piekrist, ka virtuālais apmeklējums tiek rīkots, izmantojot Jūsu izvēlētu platformu. Dalībnieki var pieslēgties individuāli, un Apmeklējumu dienests Jums darīs zināmu pieslēguma saiti un vajadzības gadījumā arī datumu un saiti iespējamai pieslēguma testēšanai.

Pieteikties virtuālajam apmeklējumam iespējams, izmantojot lietojumprogrammu “My Visit” (skat. sadaļu “Pieslēgties My Visit”). Pieteikuma sadaļā “Piezīmes” lūdzam norādīt, ka vēlaties virtuālo formātu.

Savlaicīgi (vēlākais divas nedēļas pirms paredzētās apmeklējuma dienas) ir arī iespēja lūgt, lai Jūsu klātienes apmeklējums tiktu pārvērsts virtuālā apmeklējumā vai otrādi.

Gadījumā, ja saistībā ar apmeklējuma rīkošanu sastopaties ar kādām grūtībām vai neskaidrībām, lūdzam rakstīt Apmeklējumu dienestam (izmantojot šo saziņas veidlapu un tās izvēlnē izvēloties tēmu “Organizēti apmeklējumi”).

Semināri

Pēc tiesnešu grupu lūguma var tikt sagatavoti vienu vai divas dienas ilgi semināri, kuros ir iekļautas tieši dalībnieku interesēm piemērotākās programmas.

Šo semināru mērķis ir sekmēt Savienības tiesību popularizēšanu un vairot izpratni par tām, lai pilnveidotu šo tiesību piemērošanu. Semināri ir vērsti arī uz to, lai sekmētu gan dialogu starp dalībvalstu un Eiropas tiesnešiem, gan sadarbību starp dažādu dalībvalstu tiesām.

Semināri ir pieejami arī virtuālā formātā.

Ja jūs interesē kāda no šīm iespējām, lūdzam vērsties pie Apmeklējumu dienesta (izmantojot šo saziņas veidlapu un tās izvēlnē izvēloties tēmu “Organizēti apmeklējumi”), lai saņemtu nepieciešamās norādes.

Klātienes programmu organizatoriskā kārtība

 • Vismaz divas nedēļas pirms apmeklējuma par apmeklētāju grupu atbildīgajai personai, izmantojot lietojumprogrammu My Visit, ir jāiesniedz dalībnieku saraksts, kā arī viņu dzimšanas datumi. Lūdzam nepārsniegt pieteikto dalībnieku skaitu, ja neesat iepriekš rakstiski sazinājušies ar Apmeklējumu dienestu.
 • Apmeklējuma programmas piedāvājumu Apmeklējumu dienests darīs zināmu aptuveni divas nedēļas pirms apmeklējuma un galīgo programmu – aptuveni nedēļu pirms apmeklējuma, sniedzot šo informāciju kontaktpersonas personīgajā profilā, kas izveidots lietojumprogrammā My Visit.
 • Apmeklējuma dienā apmeklētāju grupai ir jāierodas pie programmā norādītās ieejas šajā programmā norādītajā laikā. Lūdzu, esiet ļoti punktuāli! Jāņem vērā, ka Luksemburgā ir blīva satiksme un tādēļ uz autostrādēm un valsts galvaspilsētā no rītiem ir bieži novērojami sastrēgumi.
 • Drošības apsvērumu dēļ apmeklētājiem būs jāiziet caur arkas veida metāla detektoru, kā arī tiks pārbaudītas viņu somas un citas personiskās mantas.
 • Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas var būt nepieciešama arī veselības sertifikāta pārbaude.
 • Apmeklētājiem ir jāievēro Tiesas Drošības un uzvedības noteikumi.
 • Semināru un apmeklējumu nodaļas gids apmeklētāju grupu sagaida pie ieejas Tiesā. Viņš pavada un uzrauga grupu visu Tiesas apmeklējuma laiku. Arī par grupu atbildīgās personas uzrauga apmeklētājus un palīdz gidam.
 • Katram dalībniekam jāņem līdzi personas apliecība, pase vai autovadītāja apliecība.
 • Tiesas pašapkalpošanās ēdnīca un kafetērija principā ir paredzētas tikai Tiesā strādājošajiem.
 • Tiesas apmeklējuma noslēgumā par grupu atbildīgā persona aizpilda apmeklējuma novērtējuma veidlapu, kas ir pieejama tiešsaistē:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation
 • Lūdzam ņemt vērā, ka ārkārtas apstākļos Tiesa patur tiesības atcelt plānoto apmeklējumu.
 • Apmeklējumu dienests par grupu atbildīgajai personai nosūta pieslēguma saiti un vajadzības gadījumā arī datumu un saiti iespējamai pieslēguma testēšanai.
 • Par grupu atbildīgā persona apņemas nodot dalībniekiem visu saņemto informāciju (programmu, pieslēguma saiti, pieslēguma pārbaudes datumu).
 • Par grupu atbildīgajai personai ir jāprecizē sagaidāmo pieslēgumu skaits; šā veida apmeklējumu gadījumā nav nepieciešams norādīt dalībnieku vārdus un dzimšanas datumus.
 • Par grupu atbildīgā persona atbild par grupas sastāva izveidošanu un pieslēguma saiti apņemas nodot tikai pieteiktajiem apmeklētājiem.
 • Apmeklējuma programmas piedāvājumu Apmeklējumu dienests darīs zināmu aptuveni divas nedēļas pirms apmeklējuma un galīgo programmu – aptuveni nedēļu pirms apmeklējuma, sniedzot šo informāciju kontaktpersonas personīgajā profilā, kas izveidots lietojumprogrammā My Visit.
 • Apmeklējuma dienā apmeklētājiem ir jābūt ļoti punktuāliem.
 • Semināru un apmeklējumu nodaļas līdzstrādnieks pārrauga virtuālo programmu un rūpējas par pareizu tās norisi.
 • Tiesas apmeklējuma noslēgumā par grupu atbildīgā persona aizpilda apmeklējuma novērtējuma veidlapu, kas ir pieejama tiešsaistē: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation
 • Lūdzam ņemt vērā, ka ārkārtas apstākļos Tiesa patur tiesības atcelt plānoto apmeklējumu.

Virtuālo programmu organizatoriskā kārtība

Pieteikt Eiropas Savienības Tiesas apmeklējumu / Pieslēgties My Visit

Gan klātienes, gan virtuālie apmeklējumi ir jāpiesaka lietojumprogrammā My Visit. Par grupu atbildīgajai personai ir jāizmanto šī lietojumprogramma, lai iesniegtu rezervācijas pieteikumu. Ja vēlaties izmantot virtuālo formātu, lūdzam norādīt to pieteikuma sadaļā “Piezīmes”.

Lai izmantotu šo lietojumprogrammu, ir vajadzīga derīga e‑pasta adrese un ir jāizveido personīgais profils. Personīgajā profilā jūs varat:

 • izveidot apmeklētāju grupas, lai pieteiktu tās arī nākamajos apmeklējumos;
 • pirms pieteikuma iesniegšanas noskaidrot iespējamos apmeklējumu datumus;
 • izvēlēties apmeklējuma programmas sastāvdaļas.

Pēc pieteikuma iesniegšanas, pieslēdzoties personīgajam profilam, varēsit:

 • sekot apmeklējuma pieteikuma statusam;
 • grozīt atsevišķus apmeklējuma pieteikuma datus pirms tā apstiprināšanas;
 • aplūkot vai izdrukāt informāciju, kas saistīta ar apmeklējuma materiāliem;
 • saglabāt līdzšinējo apmeklējumu vēsturi.

Ja jums rodas grūtības lietojumprogrammas My Visit izmantošanā, varat iepazīties ar tiešsaistē pieejamo lietošanas instrukciju, uzklikšķinot uz "?", vai sazināties ar mums, izmantojot saziņas veidlapu par tēmu “Organizēti apmeklējumi”.

Pieslēgties My Visit

Ja Jums nav e‑pasta adreses, lūdzam sazināties, izmantojot šo saziņas veidlapu.

Ekskursijas ēku un mākslas darbu apskatei gida pavadībā (Art’ tour)

Pateicoties dalībvalstu dāvinājumiem un patapinājumiem, Eiropas Savienības Tiesā glabājas Eiropas kultūras mantojumu iemiesojoša mākslas darbu kolekcija. Tiesas mītnes ēku kompleksa arhitektoniskais risinājums, ko radījis Dominiks Pero [Dominique Perrault], ir ļāvis mainīt šīs kolekcijas izvietojumu un izstādīt to apskatei. Tiesas Apmeklējumu dienests regulāri rīko bezmaksas apmeklējumus, kuru laikā šo mākslas darbu kolekciju var aplūkot emblemātiskas arhitektūras gaisotnē.

Šīs ekskursijas tiek rīkotas atbilstoši iepriekš noteiktam kalendāram (skat. grafiku), angļu, franču vai vācu valodā, vienlaicīgi apmeklējošo personu kopskaitam nepārsniedzot 20 personas. Interesenti ir aicināti reģistrēties vismaz 2 darbdienas iepriekš, izmantojot pieteikšanās veidlapu. Visi apstiprinātie apmeklētāji ir aicināti ierasties 15 minūtes pirms apmeklējuma sākuma pie apmeklētājiem paredzētās ieejas (plāns), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Papildu ekskursijas gida pavadībā, tikai grupām (kurās ir vismaz 7 personas), var tikt rīkotas pēc pieteikuma Apmeklējumu dienestā (izmantojot šo saziņas veidlapu un tās izvēlnē izvēloties tēmu “Organizēti apmeklējumi”).