Vispārējs apraksts

Kopš Eiropas Savienības Tiesas izveides 1952. gadā tās uzdevums ir nodrošināt "tiesiskumu [līgumu] interpretēšanā un piemērošanā".

Veicot šo uzdevumu, Eiropas Savienības Tiesa:

  • kontrolē Eiropas Savienības iestāžu aktu tiesiskumu,
  • nodrošina, ka dalībvalstis ievēro pienākumus, kas izriet no Līgumiem, un
  • pēc valsts tiesu lūguma interpretē Savienības tiesības.

Tādējādi tā ir Eiropas Savienības tiesu iestāde, un sadarbībā ar dalībvalstu tiesām tā nodrošina vienveidīgu Savienības tiesību piemērošanu un interpretāciju.
Eiropas Savienības Tiesu, kuras mītne atrodas Luksemburgā, veido divas tiesas: Tiesa un Vispārējā tiesa (izveidota 1988. gadā). Civildienesta tiesa, kas tika izveidota 2004. gadā, savu darbību beidza 2016. gada 1. septembrī, nododot Vispārējai tiesai savas pilnvaras Savienības tiesu uzbūves reformas kontekstā.

Tā kā katrai dalībvalstij ir sava valoda un īpaša tiesību sistēma, Eiropas Savienības Tiesa ir daudzvalodu iestāde. Neviena cita tiesa pasaulē tai nav līdzvērtīga valodas lietojuma ziņā, jo tiesvedības valoda var būt ikviena Eiropas Savienības oficiālā valoda. Ņemot vērā vajadzību ar lietas dalībniekiem sazināties tiesvedības valodā un nodrošināt tās judikatūras izplatību visās dalībvalstīs, Tiesai ir jāievēro visaptverošs daudzvalodu lietojums.