Piekļuve administratīvajiem dokumentiem

Eiropas Savienības Tiesa, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 15. panta 3. punktu, ar 2019. gada 26. novembris lēmumu ir ieviesusi noteikumus par publisku piekļuvi tās rīcībā esošiem dokumentiem saistībā ar tās administratīvo pienākumu izpildi.

Jebkuram Eiropas Savienības pilsonim, kā arī jebkurai fiziskai personai, kas dzīvo kādā dalībvalstī, vai juridiskai personai, kam ir juridiskā adrese kādā Savienības dalībvalstī, ir tiesības piekļūt šiem dokumentiem, ievērojot minētajā lēmumā paredzēto kārtību.

Šis lēmums neattiecas uz dokumentiem saistībā ar tiesvedību. Ar publiskiem datiem un dokumentiem saistībā ar lietām var iepazīties judikatūras datubāzē. Procesu regulējošie dokumenti atrodas katras tiesas sadaļā “Process” (Tiesa un Vispārējā tiesa).

Lai iesniegtu pieteikumu par piekļuvi Tiesas rīcībā esošam dokumentam saistībā ar tās administratīvo pienākumu izpildi, lūdzam Jūs aizpildīt lappuses apakšējā daļā pieejamo veidlapu (tiešsaitē vai PDF versijā). Jūsu pieteikumam ir jābūt sagatavotam kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām un to var nosūtīt uz Tiesu ar vēstuli, pa telefaksu vai elektroniski. Pieteikumam ir jābūt pietiekami precīzi formulētam un tajā it īpaši ir jānorāda ziņas, kas ļauj identificēt pieprasīto dokumentu vai dokumentus. Veidlapā Jūs varat arī norādīt dokumenta vēlamo valodas redakciju, kā arī kādu alternatīvo valodu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dokumenti var tikt izsniegti vienīgi tādā valodas redakcijā un veidā, kādā tie ir. Tiesai nav pienākuma izveidot jaunu dokumentu, tulkot dokumentu vai apkopot informāciju pēc Jūsu lūguma.

Uzreiz pēc Jūsu pieteikuma reģistrēšanas Jūs saņemsit paziņojumu par saņemšanu. Tiesa izskatīs Jūsu pieteikumu ne ilgāk kā viena mēneša laikā, izņemot pagarinājumu atbilstoši lēmumā paredzētajiem nosacījumiem.

Tiesa var atteikt piekļuvi dokumentam tostarp gadījumā, ja tā izpaušana var kaitēt sabiedrības interešu, personu privātās dzīves un neaizskaramības, komerciālo interešu un tiesvedību, kā arī juridisko konsultāciju aizsardzībai vai ja tā izpaušana var būtiski kaitēt Tiesas lēmumu pieņemšanas procesam.

Saņemot nelabvēlīgu atbildi uz Jūsu pieteikumu vai nesaņemot atbildi paredzētajā termiņā, Jūs viena mēneša laikā varat iesniegt Tiesai atkārtotu pieteikumu, izmantojot šo pašu veidlapu un norādot, ka tas ir atkārtots pieteikums, kā arī norādot reģistrācijas numuru, kas Jums būs ticis paziņots kopā ar paziņojumu par Jūsu sākotnējā pieteikuma saņemšanu.

Datu aizsardzība

Pieteikumā ietverto personas datu apstrādei tiek piemēroti aizsardzības noteikumi, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Skat.: informācija par personas datu apstrādi

Veidlapas

veidlapa tiešsaistē

veidlapa PDF formātā, kas ir jāizdrukā un jānosūta pa telefaksu, pastu vai ar elektronisko vēstuli.