Přístup ke správním dokumentům

Na základě čl. 15 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie stanovil Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozhodnutí ze dne 26. listopadu 2019 pravidla přístupu veřejnosti k dokumentům, které má v držení v souvislosti s výkonem svých správních funkcí.

Každý občan Evropské unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se statutárním sídlem v Unii má za podmínek stanovených v uvedeném rozhodnutí právo na přístup k těmto dokumentům.

Toto rozhodnutí se nevztahuje na dokumenty soudní povahy. S veřejnými údaji a dokumenty, jež se týkají předložených věcí, se lze seznámit v databázi judikatury. Texty upravující řízení se nachází v rubrice „řízení“ každého soudu (Soudní dvůrTribunál).

K podání žádosti o přístup k dokumentu v držení Soudního dvora v souvislosti s výkonem jeho správních funkcí vyplňte formulář, který je k dispozici na konci stránky (online nebo ve formátu PDF). Vaše žádost musí být sepsána v jednom z úředních jazyků Unie a může být Soudnímu dvoru zaslána poštou, faxem nebo elektronicky. Žádost musí být formulována způsobem dostatečně přesným a obsahovat zejména informace, na jejichž základě může Soudní dvůr identifikovat požadovaný dokument či dokumenty. Ve formuláři můžete rovněž uvést požadovanou jazykovou verzi dokumentu, jakož i alternativní jazykovou verzi. Vezměte laskavě na vědomí, že dokumenty lze poskytnout pouze v existující jazykové verzi a v existující formě. Soudní dvůr není za účelem odpovědi na vaši žádost povinen vytvořit nový dokument, přeložit dokument nebo shromažďovat informace.

Ihned po zaevidování vaší žádosti obdržíte potvrzení o přijetí. Soudní dvůr vyřídí vaši žádost ve lhůtě nejvýše jednoho měsíce, není-li lhůta prodloužena za podmínek stanovených v rozhodnutí.

Soudní dvůr může odepřít přístup k dokumentu zejména tehdy, pokud by jeho zpřístupnění vedlo k porušení ochrany veřejného zájmu, soukromí a osobnosti jednotlivce, obchodních zájmů a soudního řízení a právního poradenství, nebo tehdy, pokud by jeho zpřístupnění vážně ohrozilo rozhodovací proces Soudního dvora.

V případě zamítnutí vaší žádosti nebo v případě, že Soudní dvůr neodpoví ve stanovené lhůtě, můžete do jednoho měsíce podat potvrzující žádost prostřednictvím téhož formuláře, přičemž je třeba uvést, že se jedná o potvrzující žádost, a také je třeba uvést evidenční číslo, jež vám bude zasláno společně s potvrzením o přijetí vaší původní žádosti.

Ochrana údajů

Zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři žádosti podléhá pravidlům ochrany stanoveným v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Text s významem pro EHP.).

viz: informace o zpracování osobních údajů

Formuláře

formulář online

formulář ve formátu PDF, který je třeba vytisknout a zaslat faxem, poštou nebo elektronicky