Достъп до документи

С решение от от 26 ноември 2019 г. на основание член 15, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз Съдът на Европейския съюз прие правила за публичния достъп до документите, които съхранява при упражняване на административните си функции.

Всеки гражданин на Европейския съюз и всяко физическо или юридическо лице с местопребиваване или седалище в Съюза има право на достъп до тези документи при условията, предвидени с посоченото решение.

Решението не се прилага по отношение на документите от съдебно естество. Публичните данни и документи по делата могат да се намерят в базата данни за съдебната практика. Актовете, които уреждат процесуалните въпроси, се намират в раздел „Производство“ на страницата на всяка юрисдикция (Съд и Общ съд).

За да подадете заявление за достъп до документи, съхранявани от Съда при упражняване на административните му функции, следва да попълните формуляра, който ще откриете в края на тази страница (онлайн или в PDF формат). Заявлението трябва да бъде на един от официалните езици на Съюза и може да бъде изпратено на Съда по пощата, по факс или по електронна поща. Заявлението трябва да е достатъчно точно и да съдържа в частност данните, въз основа на които Съдът да може да идентифицира поискания документ или поисканите документи. Във формуляра можете да укажете на какъв език предпочитате да получите документа, както и да посочите алтернативен език. Моля имайте предвид, че документите могат да Ви бъдат предоставени само на езика, на който са налични, и във формата, в която са налични. Съдът няма задължение да създава нови документи, да превежда документи или да събира информация, за да изпълни заявлението Ви.

Веднага след като заявлението Ви бъде регистрирано, ще получите потвърждение за получаването му. Съдът ще обработи заявлението Ви в срок, не по-дълъг от един месец, освен ако не се наложи продължаването му при предвидените в решението условия.

Съдът може да откаже достъп до документи в частност когато оповестяването им би застрашило защитата на обществения интерес, личния живот и личната неприкосновеност, търговските интереси, съдебните производства и правните становища или когато оповестяването им сериозно би засегнало процеса на вземане на решение от Съда.

В случай на отказ по заявлението Ви или липса на отговор в предвидения срок можете в едномесечен срок да подадете потвърдително заявление до Съда чрез същия формуляр, като посочите, че това е потвърдително заявление, и укажете входящия номер, който Ви е бил съобщен с потвърждението за получаване на първоначалното Ви заявление.

Защита на данните

При обработването на посочените във формуляра на заявлението лични данни се прилагат правилата за защита, установени с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (Текст от значение за ЕИП.).

Вж. информацията относно обработването на лични данни.

Формуляри

онлайн формуляр

формуляр в PDF формат за разпечатване и изпращане по факс, по пощата или по електронната поща.