Разни документи

В тази рубрика се публикуват документи, които са от интерес за съдебната институция, както и за развитието на правораздавателната система на Европейския съюз.


Реформата на съдебната система на ЕС

Искане за изменение на Протокол № 3 относно Статута на Съда на Европейския съюз, представено от Съда на основание член 281, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз

 16/12/2015 Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2422 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз

 13/10/2014 Отговор на поканата на италианското председателство на Съвета да се представят нови предложения, насочени към улесняване на задачата да се постигне съгласие в рамките на Съвета относно начина за увеличаване на броя на съдиите в Общия съд на Съюза

 13/10/2014 Изложение на аргументите

 13/10/2014 Прогнозни разходи за укрепване на Общия съд


Комитет, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз

 18/07/2022 Седми доклад за дейността на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
Текстът е публикуван на:lang fr  pdf icon

fleche D 15/12/2021 Решение (ЕС) 2021/2232 на Съвета oт 14 декември 2021 година за назначаване на членовете на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз

 16/01/2020 Шести доклад за дейността на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
Текстът е публикуван на: lang fr  pdf icon

28/02/2018 Пети доклад за дейността на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Текстът е публикуван на: lang fr pdf icon

08/12/2017 РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА oт 4 декември 2017 година за назначаване на членовете на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз

10/02/2017 Четвърти доклад за дейността на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Текстът е публикуван на: lang fr pdf icon

12/02/2014 РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 11 февруари 2014 година за назначаване на членовете на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз

13/12/2013 Трети доклад за дейността на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Текстът е публикуван на: lang fr pdf icon

22/01/2013 Втори доклад за дейността на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Текстът е публикуван на: lang fr pdf icon

17/02/2011 Доклад за дейността на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Текстът е публикуван на: lang fr pdf icon

26/01/2010 Препоръка относно състава на комитета, предвиден в член 255 ДФЕС pdf icon


Присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

24/01/2011 Съвместно съобщение на председателя на Европейския съд по правата на човека и на председателя на Съда на Европейския съюз след срещата между двете юрисдикции през м. януари 2011 г.
Текстът е публикуван на: Déclaration commune en français Joint declaration in English pdf icon

05/05/2010 Документ за размисъл на Съда на Европейския съюз относно определени аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи pdf icon