Защита на личните данни на сайта „Curia“

Европейският съюз е ангажиран със зачитането на личния живот и защитата на личните данни.

Политиката на Съда на Европейския съюз в областта на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза се основава на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г.

На тази страница ще намерите разяснения във връзка с обработването на лични данни, извършвано при посещаване на уебсайта на Съда на Европейския съюз.

По-подробна информация за обработването на лични данни от институцията в рамките на различните ѝ функции е на разположение в раздел „Защита на личните данни“ от меню „Институцията“. Също така може да преглеждане централния регистър на дейностите по обработване.

 

Посещаване и използване на уебсайта на Съда на Европейския съюз

За посещаване и използване на уебсайта на Съда на Европейския съюз понякога е необходимо обработването на някои лични данни.

Формуляри

На сайта има формуляри, които дават възможност за връзка с някои служби на Съда на Европейския съюз или за отправяне на искания до тях. Тези формуляри предвиждат, че трябва да се предоставят някои лични данни, за да може да се отговори ефективно на искането.

Службите, които се нуждаят от тази информация, я обработват в съответствие с посочения регламент, а съответните формуляри съдържат специални съобщения с информация относно защитата на личните данни, описващи начина на използване на предоставените данни от институцията и целта на извършваното обработване.

Съответните съобщения с информация посочват администратора на всяко такова обработване. Съобщенията съдържат и сведения за вашите права в областта на защитата на личните данни и за лицата за връзка, ако имате въпроси относно обработването на тези данни.

„Бисквитки“

Този сайт използва „бисквитки“ за обезпечаване на доброто му функциониране и улесняване на навигацията.

В определени случаи на компютъра на потребителя могат да бъдат инсталирани „бисквитки“ от трети лица. По-специално това се прави, когато се визуализират видеоматериали, разпространявани чрез YouTube, или когато потребителят приеме проследяване на осъществяваната от него навигация за нужди, свързани с анализа и подобряването на сайта.

По-подробна информация за използването на „бисквитки“ и начините за тяхното изтриване или недопускане на получаването им е на разположение на страницата от сайта, посветена на „бисквитките“.

Социални медии

Съдът на Европейския съюз използва някои социални медии в рамките на политиката си за външни комуникации. По-специално това са каналът в YouTube на Съда на Европейския съюз, както и профилът на дирекция „Комуникация“ в Twitter.

Сайтът дава възможност и за споделяне на информация във Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest или Reddit.

Можете да получите достъп до тези социални медии чрез съответните икони, ако присъстват на сайта на Съда на Европейския съюз. Всяка от тези медии има собствена политика за защита на личния живот. Когато осъществите достъп до тези сайтове, напускате сайта на Съда на Европейския съюз и данните ви се обработват от тези социални медии в съответствие със собствената им политика за зачитане на личния живот.

Видеоматериали от YouTube могат да се гледат и директно на сайта на Съда. В този случай YouTube може пряко да използва „бисквитки“ или други средства за проследяване. За да се избегне такова проследяване, молим да се запознаете със съветите, предлагани на нашата страница във връзка с „бисквитките“.

Whoiswho

Сайтът съдържа и връзка към официалния указател на Европейския съюз, поддържан от Службата за публикации на Европейския съюз. Когато осъществите достъп до страницата, съдържаща този указател, вие напускате сайта на Съда на Европейския съюз и приложима става политиката за зачитане на личния живот на Службата за публикации.

Контакт

Длъжностно лице по защита на данните

Длъжностното лице по защита на данните следи за прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни, когато Съдът на Европейския съюз упражнява несъдебните си функции, и съветва администраторите на обработването в рамките на институцията относно спазването на техните задължения във връзка със защитата на личните данни.

С длъжностното лице по защита на данните можете да се свържете по всякакви въпроси относно обработването на лични данни при посещаване на уебсайта на Съда на Европейския съюз, като използвате предвидения на сайта формуляр за контакт и уточните, че въпросът е свързан с „обработването на личните ми данни от Съда на ЕС“.

Европейски надзорен орган по защита на данните

Европейският надзорен орган за защита на данните е независим надзорен орган за всички институции на Европейския съюз с изключение на Съда на Европейския съюз при упражняване на съдебните му функции. Ако считате, че обработването на ваши лични данни не е съобразено с Регламент (ЕС) 2018/1725, имате възможност да подадете жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните.