Защита на личните данни

Европейският съюз е ангажиран със защитата на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни.

Политиката в областта на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза се основава на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г.

Въпреки че можете да посещавате този уебсайт, без да давате никаква информация за себе си, в някои случаи се изисква лична информация, за да Ви бъдат предоставени поисканите от вас електронни услуги.

Страниците и услугите, които изискват такава информация, я обработват в съответствие със споменатия по-горе регламент и съдържат специално информационно съобщение за защитата на личните данни, в което се описва как се използват Вашите данни.

В това отношение:

  • за всяка електронна услуга има администратор, който определя целите и начините на обработване на личните данни и следи за спазването на Регламент 2018/1725,
  • длъжностното лице за защита на данните следи за прилагането на разпоредбите на Регламента и съветва администраторите относно изпълнението на техните задължения,
  • Съдът на Европейския съюз води регистър на дейностите по обработване на лични данни, с който можете да правите справки чрез длъжностното лице за защита на данните (за повече информация вижте страницата на длъжностното лице за защита на данните),
  • за всички институции на ЕС, освен за Съда на Европейския съюз при изпълнението на правораздавателните му функции, независим надзорен орган е Европейският надзорен орган по защита на данните.

Този сайт понякога съдържа връзки към външни уебсайтове. Тъй като ние нямаме контрол над тях, Ви съветваме да разгледате политиките им за защита на личния живот.

Какво е електронна услуга?

Електронните услуги са услуги или ресурси, достъпни в интернет с цел подобряване на комуникацията между гражданите и предприятията, от една страна, и европейските институции, от друга.

На този сайт се предлагат три вида електронни услуги:

  • информационни услуги, с които на гражданите, медиите, предприятията, администрациите и другите заинтересовани лица се предоставя лесен и ефективен достъп до информация, като по този начин се подобрява прозрачността на политиките и дейностите на ЕС и разбирането за тях,
  • услуги за интерактивна комуникация, които дават възможност за по-добро общуване с гражданите, предприятията, гражданското общество и публичните организации,
  • трансакционни услуги, които осигуряват достъп до всички основни форми на взаимодействие с ЕС, например обществени поръчки, финансови операции, назначаване на работа, участие в събития, придобиване или покупка на документи и т.н.

Как обработваме електронните Ви писма и изпращаните съобщения?

Множество страници от този уебсайт дават възможност за връзка с различните служби чрез изпращане на електронно писмо или чрез формуляр за контакт.

Когато изпратите съобщение, личните Ви данни се записват само в степента, в която това е необходимо, за да получите отговор. Ако не може да Ви отговори, съответният екип може да препрати съобщението Ви на друга служба.

Ако имате въпроси за обработването на съобщенията или на личните Ви данни, можете да включите тези въпроси в съобщението си.