Защита на личните данни

Европейският съюз е ангажиран със защитата на неприкосновеността на личния живот.

Политиката относно „защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността“ понастоящем се основава на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. (а не на Общия регламент за защита на данните — Регламент (ЕС) 2016/679, който отменя Директива 95/46/EO). Новата редакция на Регламент (ЕО) № 45/2001 е в процес на приемане. Правната информация на този уебсайт ще бъде актуализирана в съответствие с новата редакция.

Въпреки че можете да посещавате този уебсайт, без да давате никаква информация за себе си, в някои случаи се изисква лична информация, за да ви бъдат предоставени поисканите от вас електронни услуги.

Страниците и услугите, които изискват такава информация, я обработват съгласно политиката, описана в споменатия по-горе регламент, и съдържат специална декларация за поверителност, в която се описва как се използват вашите данни.

В това отношение:

  • за всяка електронна услуга има контролиращ орган, който определя целите и начините на обработване на личните данни и следи за спазването на политиката за защита на личния живот,
  • длъжностното лице за защита на данните следи за прилагането на разпоредбите на Регламента и съветва контролиращите органи относно изпълнението на техните задължения (член 24 от Регламента),
  • за всички институции на ЕС, освен за Съда на Европейския съюз при изпълнението на правораздавателните му функции, независим надзорен орган е Европейският надзорен орган по защита на данните.

Този сайт понякога съдържа връзки към външни уебсайтове. Тъй като ние нямаме контрол над тях, ви съветваме да разгледате политиките им за защита на личния живот.

Какво е електронна услуга?

Електронната услуга е услуга или ресурс, достъпни в интернет с цел подобряване на комуникацията между гражданите и предприятията, от една страна, и европейските институции, от друга.

На този сайт се предлагат три вида електронни услуги:

  • информационни услуги, с които на гражданите, медиите, предприятията, администрациите и другите заинтересовани лица се предоставя лесен и ефективен достъп до информация, като по този начин се подобрява прозрачността на политиките и дейностите на ЕС и разбирането за тях,
  • услуги за интерактивна комуникация, които дават възможност за по-добро общуване с гражданите, предприятията, гражданското общество и публичните организации,
  • трансакционни услуги, които осигуряват достъп до всички основни форми на взаимодействие с ЕС, например обществени поръчки, финансови операции, назначаване на работа, участие в събития, придобиване или покупка на документи и т.н.