Производство

Текстове, регламентиращи производството

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз

Консолидиран текст на Договора за на Европейския съюз

Консолидиран текст на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия

Протоколи: Приложения към Договора за функционирането на Европейския съюз

Харта на основните права на Европейския съюз

Статут на Съда на Европейския съюз (1-5-2019 г.)

Решение на Съвета от 25 юни 2013 за увеличаване на броя на генералните адвокати в Съда на Европейския съюз (2013/336/ЕС)

Статут на Съда Процедурен правилник на Съда (1-1-2020 г.)

Допълнителен правилник (14-1-2014 г.)

Препоръки към националните юрисдикции относно отправянето на преюдициални запитвания (8-11-2019 г.)

Практически указания към страните относно делата пред Съда (1-3-2020 r.)

Решение на Съда от 23 октомври 2012 година относно правораздавателните функции на заместник-председателя на Съда

Решение (ЕС) 2016/2386 на Съда от 20 септември 2016 година относно правилата за сигурност, приложими към сведенията или доказателствата, представени пред Общия съд на основание член 105 от неговия процедурен правилник

Решение на Съда от 16 октомври 2018 година за подаването и връчването на процесуални документи чрез приложението e-Curia

Условия за използване на приложението e-Curia (1-12-2018 г.)

Известия за Официален вестник на Европейския съюз

Решение на Съда от 30 април 2019 година относно официалните празници и съдебната ваканция

Решение на Съда от 11 февруари 2020 година относно официалните празници и съдебната ваканция

Друга полезна информация

Предоставяне на анонимност в съдебните производства пред Съда

Съвети към страните

Доклад за прилагането на спешното преюдициално производство от Съда

Доклад, изготвен съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2422 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз

Таблица на съответствието

Решение на съда на европейския съюз

от 1 октомври 2019 година

за въвеждане на вътрешен механизъм за контрол

на обработването на лични данни

в рамките на съдебните функции на Съда