CURIA
rss
Производство

Текстове, регламентиращи производството

Извадки от Договорите

Статут на Съда на Европейския съюз (1-9-2016 г.)

Решение на Съвета от 25 юни 2013 за увеличаване на броя на генералните адвокати в Съда на Европейския съюз (2013/336/ЕС)

Статут на Съда Процедурен правилник на Съда (19-7-2016 г.)

Допълнителен правилник (14-1-2014 г.)

Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2422 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (24-12-2015)

Решение на Съда от 23 октомври 2012 година относно правораздавателните функции на заместник-председателя на Съда

Решение (ЕС) 2016/2386 на Съда от 20 септември 2016 година относно правилата за сигурност, приложими към сведенията или доказателствата, представени пред Общия съд на основание член 105 от неговия процедурен правилник

Решение на Съда от 13 септември 2011 година за подаването и връчването на процесуални документи чрез приложението e-Curia

Условия за използване на приложението e-Curia от представителите на страните (11-10-2011 г.)

Условия за използване на приложението e-Curia от сътрудниците (11-10-2011 г.)

Препоръки към националните юрисдикции относно отправянето на преюдициални запитвания 

Практически указания към страните относно делата пред Съда

Известия за Официален вестник на Европейския съюз

Решение на Съда от 9 март 2016 година относно официалните празници и съдебната ваканция

Друга полезна информация

Предоставяне на анонимност в съдебните производства пред Съда

Съвети към страните

Доклад за прилагането на спешното преюдициално производство от Съда

Проект за изменение на Cтатута на Cъда на Eвропейския cъюз и на приложение I към него

Таблица на съответствието

.