Служби

Графична органиграма

С изключение на службата за вътрешен одит, която е прикрепена пряко към председателя на Съда, всички служби на институцията са подчинени на секретаря на Съда под ръководството на председателя на Съда.

Службите са организирани главно около три полюса: службите, които осъществяват административна подкрепа, обособени в генерална дирекция „Администрация“, езиковите служби, организирани в генерална дирекция „Многоезичие“ и информационните служби, обединени в генерална дирекция „Информация“.

Дирекция „Изследвания и документация“, както и дирекция „Протокол и посещения“ са прикрепени пряко към секретаря на Съда.

Тези служби подпомагат дейността на двете юрисдикции, всяка от които освен това разполага със собствен секретариат, който следи за правилното управление на делата, както и за получаването, изпращането и съхраняването на всички процесуални документи.

Допълнителна информация: