CURIA
rss
Служби

Органиграма на службите

С изключение на службата за вътрешен одит, която е прикрепена пряко към председателя на Съда, всички служби на институцията са подчинени на секретаря на Съда под ръководството на председателя на Съда.

Тези служби подпомагат дейността на двете юрисдикции, всяка от които освен това разполага със собствен секретариат, който следи за правилното управление на делата, както и за получаването, изпращането и съхраняването на всички процесуални документи.

 

  Секретар на Съда    
Генерална дирекция „Персонал и финанси“ Генерална дирекция „Библиотека, изследвания и документация“ Генерална дирекция „Инфраструктура“ Генерална дирекция  „Писмени преводи Дирекция „Устни преводи“
Дирекция „Човешки ресурси и управление на персонала“ Дирекция „Библиотека“ Дирекция „Сгради“ Дирекция A  Езикови отдели  CS-ET-ES-FR-HU-LT-MT-NL-PL-RO-SL Дирекция  „Протокол и посещения“
Дирекция „Бюджет и счетоводство“ Дирекция „Изследвания и документация“ Дирекция Дирекция B  Езикови отдели  BG-DA-DE-EL-EN-FI-HR-IT-LV-PT-SL-SV Дирекция  „Комуникация“
    Дирекция „Информационни технологии“   Правен съветник по административните въпроси

.