Постоянни обяви за работа

За отделни категории длъжностни позиции Съдът на ЕС в някои случаи използва постоянни обяви за работа, списък на които е поместен по-долу. Процедурата за подаване на заявление за кандидатстване за работа е описана в съответната обява. 


Съдебни помощници в Общия съд на Европейския съюз PDF 

Юристи в Служба „Изследвания и документация" 

За нуждите на своята служба „Изследвания и документация" Съдът на Европейския съюз в Люксембург периодично назначава юристи, които в качеството си на срочно наети служители заемат длъжност като администратори и извършват дейности по проучване, изследване и документиране във връзка с правото на Съюза и националното право.

Тези назначения се правят на степен AD 5 и се уреждат от следните правила.

I. Изисквания и необходими документи

a) Завършено юридическо образование по националното право на държава членка, удостоверено с диплома за степен на висшето образование, както и много добро познаване на правото на Съюза;

б) до голяма степен е желателен утвърден професионален опит на длъжност, доказваща реална практика в правните изследвания както в областта на правото на Съюза, така и на националното право.

II. Езикови познания

Задълбочено познаване на езика на държавата членка, издала дипломата по точка I, буква а).

В интерес на службата се изискват добри познания по френски език, включително реални умения за съставяне на текстове на този език.

*****

Одобрените кандидати ще бъдат назначени като временно наети служители за срок от една година с възможност за продължаването му.

III. Подаване на кандидатурите

Лицата, проявяващи интерес към тези длъжности, се приканват да изпратят кандидатурите си, към които да приложат подробна автобиография, по електронна поща на следния адрес:

AD-RECH-DOC@curia.europa.eu като посочат, че те са във връзка с: AD-Rech.&doc.

Кандидатурите се съхраняват в продължение на 12 месеца от получаването им.