Процедури по възлагане на обществени поръчки

Процедури по възлагане на обществени поръчки, които са в ход

Процедури по възлагане на обществени поръчки, които са в процес на оценяване/Процедури по възлагане на обществени поръчки, които са приключени

Генерална дирекция„Многоезичие"- Cътрудници на свободна практика

Предварително оповестяване за поръчките на стойност между 15 000,01€ и праговете по Директива 2014/24/ЕС (Директивата за поръчките)

Годишен списък на поръчките [член 124, параграф 3, буква a) от правилата за прилагане на Финансовия регламент] 2007 г. / 2008 г. / 2009 г. / 2010 г. / 2011 г. / 2012 г. / 2013  г. / 2014 г. / 2015 г. / 2016 г. / 2017 г.

Годишен списък на поръчките [член 124, параграф 3, буква д) от правилата за прилагане на Финансовия регламент]  2007 г. / 2008  г. / 2009 г. / 2010 г. / 2011 г. / 2012 г. / 2013 г. / 2014 г. / 2015 г. / 2016 г. / 2017 г.

Годишен списък на измененията на поръчки [член 114а, параграф 3, букви а) и б) от Финансовия регламент] под праговете по Директива 2014/24/ЕС (Директивата за поръчките), [член 114а, параграф 3, буква в) от Финансовия регламент] 2016 г. / 2017 г.

TED - Годишен списък на изпълнителите за 2007 г. / 2008 г. / 2010 г. Услуги / 2010 г. Доставки / 2010 г. Строителство / 2011 г. / 2012 Услуги г.  / 2013 Услуги г. / 2014 Услуги  г.

Информация за договарящите


В случаите, предвидени във Финансовия регламент, при придобиването на стоки и услуги Съдът е длъжен да прави обявления за обществени поръчки.

Обявленията за обществени поръчки се публикуват редовно в серия S на Официален вестник на Европейския съюз и могат да бъдат консултирани в базата данни TED "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) която се актуализира ежедневно в Интернет.

Публикуваната на интернет страницата на Съда информация не е официална, обикновено не е преведена на всички официални езици и не е изчерпателна.

Тя по никакъв начин не замества официалното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз - серия S.

 

Процедури по възлагане на обществени поръчки, които са в ход :

 


Процедури по възлагане на обществени поръчки, които са в процес на оценяване / Процедури по възлагане на обществени поръчки, които са приключени през 2008 г. :

 

Обявление за поръчка

Концепция, реализация и опериране на информационни решения на Съда на Европейския съюз

Процедура : Открита процедура

Краен срок: 17/04/2019

Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката


Обявление за поръчка

Преустройство на съвещателната зала на сградата Пристройка C на Съда на Европейския съюз - 4ти етаж

Процедура : Открита процедура

Краен срок: 14/02/2019

Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката


Обявление за поръчка

Доставка на конферентни маси с мултимедийна свързаност за Съда на Европейския съюз

Процедура : Открита процедура

Краен срок: 01/02/2019

Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката


Обявление за поръчка

Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори от европейските институции в Брюксел и Люксембург

Процедура : Открита процедура

Краен срок: 21/12/2018

Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката


Обявление за възложена поръчка

Обявление за поръчка

Заглавие: Изготвяне на френски език на обобщения на решенията и определенията на юрисдикциите на Съюза, предмет на информиране при получаване на юриспруденция

Процедура : Открита процедура

Краен срок: 26/10/2018

Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката


 

Обявление за поръчка

Заглавие: Преместване на административните отдели на Съда на Европейския съюз

Процедура : Открита процедура

Краен срок: 01/11/2018

Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката


 

Обявление за възложена поръчка

Обявление за поръчка

Люксембург-Люксембург: Преместване на административните отдели на Съда на Европейския съюз     

Процедура : Открита процедура

Краен срок: 24/09/2018

Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката


Обявление за възложена поръчка

Обявление за поръчка

Заглавие: Пожарна безопасност и сигурност на контролно- пропусквателния пункт (PCI/PCS)

Процедура : Открита процедура

Краен срок: 24/09/2018

Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката


Генерална дирекция„Многоезичие"- Cътрудници на свободна практика


Обявление за поръчка

Заглавие: Поръчка за почистване на сградите и поддръжка на зелените площи на Съда на Европейския съюз

Процедура : Открита процедура

Краен срок: 29/08/2018

Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката


Обявление за възложена поръчка

Обявление за поръчка

Процедура : Открита процедура

Краен срок:19.01.2018 - 17:00

Документи:

pdf icon Invitation à soumissionnerCdC-An.1 Specifications techniquesCdC Maintenance techniqueCdC-An.5 Projet de contrat / Questions-réponses

word_icon CdC-An.2 Formulaire d’identification du soumissionnaireCdC-An.3 Declaration_honneur

excel-picto CdC-An.4 Bordereau des prix v0


- Обявление за поръчка

Процедура : Ограничена процедура

Краен срок: 26.10.2016 г.

Документи:

pdf icon Invitation à participer / Cahier des Charges

word_icon Formulaire de demande de participation / Déclaration sur l'honneur


Обявление за поръчка

Обявление за възлагане на поръчка

Процедура : Открита процедура

Краен срок:19/03/2018

Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката


Обявление за поръчка

Поправка

Обявление за възлагане на поръчка

Заглавие : - Осигуряване на абонаменти за специализирани периодични издания
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 28.7.2017 г. - 17:00

 

Документи:

pdf iconDraft contractInvitation to tender / Tender specifications / FAQs

word_iconAnnexes


Обявление за поръчка

Обявление за възлагане на поръчка

Заглавие: Подвързване на периодични издания и книги и дейности по коригиране на подвързването

Процедура : Открита процедура

Краен срок:17.04.2017 - 17:00

Документи:

pdf icon Frequently Asked Questions (FAQ) - Invitation à soumissionner: FRDE - Cahier des Charges: FRDE - Contrat Cadre: FRDE

word_icon Annexes: FR / DE


 Обявление за поръчка

Обявление за възлагане на поръчка

Заглавие : CJ-PROC-15/011 - Осигуряване на абонаменти за специализирани периодични издания
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 18.4.2016 г. - 17:00

Документи:

pdf icon  Invitation à soumissioner / invitation to tender / Ausschreibung / Cahier des Charges / Tender Specifications / Leistungsbeschreibung / Frequently Asked Questions

word_icon  Annexe 1FR / Annexe 1EN / Annexe 1DE / Annexe 4FR / Annexe 4EN / Annexe 4DE  / Annexe 5FR / Annexe 5EN / Annexe 5DE / Annexe 6FR / Annexe 6EN / Annexe 6DE 


 

Обявление за поръчка

Наименование: услуги за лаборатория за медицински анализи
Процедура : Открита процедура 
Краен cрок: 30.9.2015 г. - 17:00

Документ: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre


Обявление за поръчка

Незавършена процедура 

Наименование: очни прегледи
Процедура : Открита процедура 
Краен cрок: 30.9.2015  г. - 17:00

Документ: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre - Corrigendum 


 

Обявление за поръчка

Обявление за възложена поръчка

Заглавие: Изграждане на 2 остъклени зони в сутерените на сгради Erasmus и Thomas More

Процедура : Открита процедура

Краен срок:31/5/2017

 

Документи:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Обявление за възложена поръчка

Обявление за поръчка

Заглавие: Подобряване на достъпността на служебния паркинг в Съда

Процедура : Открита процедура

Краен срок: 31/5/2017

 

Документи:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Обявление за поръчка

Обявление за възложена поръчка

Заглавие: Поддръжка и доставка на декоративни растения

Процедура : Открита процедура

Краен срок: 31/05/2017 - 17:00

 

Документи:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Обявление за поръчка 

Незавършена процедура

Заглавие : Охранителна кабина

Процедура : Ограничена процедура

Краен срок: 08/05/2017 -  17:00

 

Документи:

pdf iconNotice / Lettre invitation

word_icon : Déclaration sur l'honneur


Обявление

Поправка

Обявление за възложена поръчка

Заглавие: Координиране в областта на здравето и безопасността за Съда на Европейския съюз

Процедура : Открита процедура

Краен срок:13.01.2017 - 17:00

Документи:

pdf icon Cahier des charges Addendum  / Lettre invitationQuestions posées


Обявление за възложена поръчка

Наименование: Изменение на въртящите се врати за сигурност в комплекса на Съда

Вид на процедурата: Възлагане на поръчка без предварително обявление


Обявление

Заглавие : Дългосрочно наемане на служебни автомобили

Процедура : Ограничена процедура

Краен срок:14/12/2016 г. - 17:00

Документи:

word-icon IndexInvitation à présenterDéclaration sur l'honneur

word-icon Cahier des charges 1Cahier des charges 2Cahier des charges 3 / excel-icon Bordereau de soumission

word-icon Projet de contrat-cadre (couverture) / Projet de contrat-cadre (fournitures) / excel-icon Bon de commande


 Обявление

Обявление за възложена поръчка

за поръчка Заглавие: Подобряване и ремонт на архитектурни елементи и на довършителни работи – затворени и покрити елементи
Процедура : Открита процедура
Краен срок : 05.10.2016 - 17:00

Документи: 

 pdf icon  Invitation à soumissionerCahier des Charges / excel-picto Bordereaux de prix


Обявление за концесия

Заглавие: Управление на кетъринг услуги и предоставяне на свързани услуги за Съда на Европейския съюз
Процедура : Процедура за възлагане на концесия
Краен срок : 28/07/2016 - 11:00

Документи: 

pdf icon  Invitation / Cahier des Charges / Procès-verbal de visites des lieux


 Обявление за поръчка

Обявление за възложена поръчка

Заглавие: Доставка на бяла хартия 80 g TCF A4 за Съда на Европейския съюз
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 28.6.2016 - 17:00

Документи:

pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des Charges Procès-verbal de questions-réponses


 Обявление за поръчка

Обявление за възложена поръчка

Поправка

Заглавие : Подобряване и ремонт на архитектурни елементи и на довършителни работи - монтаж на техническо оборудване
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 4.5.2016

Документ: pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des charges  / Questions-Réponses-candidats 27.04.2016 / excel-picto Bordereaux de prix


Обявление за поръчка

Обявление за възложена поръчка

Заглавие: Доставка, монтаж и поддръжка на кабини за пушене за Съда на Европейския съюз
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 30.3.2016 - 17:00

Документ: pdf icon  Invitation à soumissioner / PV Questions-Réponses


Обявление за поръчка

Наименование: Изграждане на направени по поръчка шкафове за книги
Вид на процедурата: Ускорена ограничена
Срок: 27.11.2015 - 12:00


Обявление за поръчка

Обявление за възложена поръчка

Заглавие : Дейности по подобряване и изменение за защитени помещения
Процедура : Ограничена процедура
Краен срок: 5.12.2015 - 17:00


Обявление за възложена поръчка

Наименование: Наемане на ИТ зала (център за данни Tier IV)
Вид на процедурата: Договаряне без обявяване на конкурентно възлагане на поръчка


Обявление за поръчка

Незавършена процедура

Заглавие: Доставка на настолни и подови лампи за Съда на Европейския съюз
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 24.9.2015 - 17:00


Обявление за поръчка

Допълнителна информация 

Обявление за възлагане на поръчка

Заглавие : Цялостна поддръжка на цифрови принтери Xerox, включително периферно и свързано оборудване, и на фотокопирни машини Océ, Ricoh и Toshiba за Съда на Европейския съюз
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 18.9.2015 - 17:00


Обявление за поръчка

Обявление за възлагане на поръчка

Заглавие : Доставка на столове за съдебните зали на Съда на Европейския съюз
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 22.9.2015 - 17:00


Обявление за поръчка

Наименование: Промени по специални технически инсталации в сгради
Вид на процедурата: Ускорена ограничена
Срок: 29.6.2015 - 12:00


Обявление за поръчка

Незавършена процедура 

Наименование: Промени по специални технически инсталации в сгради
Вид на процедурата: Ускорена ограничена
Срок: 16.6.2015 - 12:00


Обявление за поръчка

Заглавие : CJ 01/2015 - Вътрешни дейности по оборудване в сграда Anneau
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 20.5.2015 - 12:00


Обявление за поръчка

Заглавие : Дейности по омасляване на паркет в сградите на Съда на Европейския съюз
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 8.4.2015 - 12:00


Обявление за поръчка

Заглавие : Дейности по монтиране на подвижни шкафове в помещенията на Съда на Европейския съюз
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 8.4.2015 - 12:00


Обявление за поръчка

Заглавие : Дейности по боядисване на стените и пода в сградите на Съда на Европейския съюз
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 8.4.2015 - 12:00


Обявление за поръчка

Заглавие : Поръчка за поддръжка и грижи за зелени площи в сградите на Съда на Европейския съюз 2015-2018
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 26.1.2015

Документи: CJ15_2014_espaces verts - FAQ_Q1&2 - FAQ Q3


Обявление за поръчка

Обявление за възлагане на поръчка

Заглавие : Поръчка в областта на HVAC - Монтиране на оборудване за вентилация, отопление и контрол в 1 от паркингите на Съда на Европейския съюз
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 12/01/2015


Обявление за възложена поръчка

Заглавие : Охранителни и противопожарни услуги за сградите на Съда на Европейския съюз, както и оценка на качеството на въпросните услуги и консултация по отношение на сигурността и безопасността
Процедура : Ограничена процедура
Краен срок: 14.12.2014 - 16:00
Документ: pdf icon QA-CJ12/2014


Обявление за поръчка

Наименование: Преместване на административните отдели на Съда
Вид на процедурата: Ускорена ограничена
Срок: 14.11.2014 - 12:00


Обявление за поръчка

Обявление за възлагане на поръчка

Обявление за поръчка Поръчка в областта на подемните машини - обновяване на облицовката в асансьорните кабини на Кули А и Б и основите
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 20.10.2014 r.


Обявление за поръчка

Обявление за възлагане на поръчка

Заглавие : Услуги по подвързване и доставка на кашони за архивиране за Съда на Европейския съюз
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 16.9.2014


Обявление за поръчка

Поправка

Обявление за възлагане на поръчка

Заглавие : Пълна застраховка на електрониката
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 18.8.2014


Обявление за поръчка

Поправка

Незавършена процедура 

Заглавие : Поръчка в областта на контрола на достъпа - обновяване на системи за контрол на достъпа и добавяне на четящи устройства за карти
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 15.9.2014

Документи: 


Обявление за поръчка

Поправка

Обявление за възлагане на поръчка

Заглавие : Управление и разработване на ИТ и телекомуникационна инфраструктура
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 14.07.2014


Обявление за поръчка

Незавършена процедура

Заглавие : Доставка на роби за Съда на Европейския съюз
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 24.6.2014 - 17:00


Обявление за поръчка

Заглавие : Люксембург-Люксембург: CJ 8/2014 - Дейности по полагане на подово покритие в паркингите Erasmus и Thomas More в Съда
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 21.5.2014 - 23:59


Обявление за поръчка

Обявление за възлагане на поръчка

Заглавие : Доставка на столове за Съда на Европейския съюз
Процедура : Открита процедура
Краен срок: 7.5.2014 - 17:00


Обявление за поръчка

Поправка

Обявление за възлагане на поръчка

Наименование: Поддръжка и разработване на ИТ системи
Вид на процедурата: Открита
Срок:. 30.4.2014 - 15:00


Обявление за поръчка

Обявление за възлагане на поръчка

Наименование: Поддръжка за потребители
Вид на процедурата: Открита
Срок:. 7.4.2014 - 15:00


Обявление за поръчка

Обявление за възлагане на поръчка

Наименование: Поръчка за поддръжка и почистване на сградите на Съда на Европейския съюз 2014-2018
Вид на процедурата: Открита
Срок: 27.1.2014 r.- 23:59

 

Информация за договарящите:

Общи условия на договорите за покупка при ниска стойност -версия 01/2019- (Обръщаме Ви внимание, че горепосоченото издание е достъпно само на френски език.)

Банково удостоверение

Декларация относно защитата на личните данни в рамките на валидирането на правните образувания и банковите сметки, както и в рамките на свързаните с тях финансови транзакции

up

·         Годишенсписък на поръчките [член 124, параграф 3, буквад) от правилата за прилагане на Финансовия регламент]

Обявление

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Обявление за поръчка

ДоставканаконферентнимасисмултимедийнасвързаностзаСъданаЕвропейскиясъюз