CURIA
rss
Работа

Списък на свободните длъжности

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO).

сътрудници на свободна практика

Устни преводи за Европа"

 

Съдът обаче може при определени обстоятелства да назначава и срочно наети служители или договорно наети служители със спомагателни функции. Срочно наетите служители се назначават преди всичко на длъжности, които след известно време ще бъдат заети от успели кандидати от конкурси. Те могат да заемат длъжности, които изискват специален профил, за да изпълняват задачи с ограничена продължителност. Договорно наетите служители със спомагателни функции заместват длъжностните лица, които са възпрепятствани да изпълняват служебните си задължения поради болест или поради отпуск по майчинство. Те също така се наемат, за да подпомогнат служба с голямо работно натоварване.

Персоналът е обособен в две категории: функционална група AD, която включва администраторите и юристите лингвисти, и функционална група AST, която включва асистентите в административната работа. За функционална група AD се изискват най-малко университетско образование, а за функционална група AST - най-малко висше образование или средно образование, даващо достъп до висше образование, и най-малко три години професионален опит.

Нуждите на институцията от назначаване на нови служители най-често засягат следните професии:

За функционална група AD:

  • администратор юрист в съдебния секретариат или в областите на библиотечната дейност, изследванията и документацията
  • устен преводач
  • юрист лингвист за писмени преводи на юридически текстове от най-малко два официални езика на Европейския съюз
  • IT сътрудник

За функционална група AST:

  • асистент в областта на секретарската дейност
  • коректор
  • IT сътрудник.

Списък на свободните длъжности


Генерална дирекция „Писмени преводи" също така редовно публикува покани за представяне на оферти от сътрудници на свободна практика.

За повече подробности във връзка с конкурсите за устни преводачи и за възможностите за устни преводачи на свободна практика вижте страницата „Устни преводи за Европа".

Освен това по всяко време заинтересованите лица могат да подадат спонтанна кандидатура, като изпратят мотивационно писмо и автобиография на следния електронен адрес:

CANDIDATURES.CJE@curia.europa.eu.

Мотивационното писмо би трябвало да съдържа данни за конкретния профил, за който кандидатства заинтересованото лице (например юрист, юрист лингвист, устен преводач, секретар, IT сътрудник, счетоводител и пр.). За автобиографията е препоръчително да се използва формулярът „Europass" (вж. http://europass.cedefop.europa.eu/). Така подадените спонтанни кандидатури се съхраняват в продължение на две години и може да бъдат взети предвид при наличие на подходяща свободна длъжност.

За повече информация: - Информация относно защитата на данните pdf   

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.