Прессъобщения

№ 162/2022 : 28 септември 2022 г.
Институционално право
Решението на Парламента да откаже достъп до два документа относно разследването срещу г-н Andrej Babiš, бивш чешки министър-председател, във връзка със злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси е валидно.

№ 161/2022 : 22 септември 2022 г.
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Отнемане на международната закрила поради опасност за националната сигурност: правото на Съюза не допуска унгарското законодателство, съгласно което заинтересованото лице или неговият представител имат само последващ достъп до досието, след като такъв им бъде разрешен, и на тези лица не се съобщават мотивите за решението

№ 160/2022 : 22 септември 2022 г.
Решение на Съда по съединени дела C-245/21, C-248/21
Bundesrepublik Deutschland (Suspension administrative de la décision de transfert)
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие

№ 159/2022 : 21 септември 2022 г.
Решение на Общия съд по дело T-475/21
Франция/Комисия
fr
Земеделие

№ 158/2022 : 20 септември 2022 г.
Принципи на общностното право
Според генералния адвокат Rantos орган за защита на конкуренцията може, при упражняване на правомощията си, да вземе предвид съвместимостта на дадена търговска практика с Общия регламент относно защитата на данните

№ 157/2022 : 20 септември 2022 г.
Свобода на установяване
Не е разрешено превантивното общо и неизбирателно запазване на данните за трафик от операторите на електронни съобщителни услуги в продължение на една година, считано от деня на записването, за целите на борбата с престъпленията, свързани с пазарната злоупотреба, сред които е злоупотребата с вътрешна информация

№ 156/2022 : 20 септември 2022 г.
Сближаване на законодателствата
Съдът потвърждава, че правото на Съюза не допуска общо и неизбирателно съхраняване на данни за трафик и на данни за местонахождение, освен в случай на сериозна заплаха за националната сигурност

№ 155/2022 : 19 септември 2022 г.
Избор на председатели на съставите на Общия съд на Европейския съюз

№ 154/2022 : 16 септември 2022 г.
Г-н Savvas Papasavvas е преизбран за заместник-председател на Общия съд на Европейския съюз

№ 153/2022 : 16 септември 2022 г.
Г-н Marc Van der Woude е преизбран за председател на Общия съд на Европейския съюз

Съобщенията са неофициални документи, предназначени за медиите, които не обвързват Съда