Исторически архиви

Представяне

Съгласно приетите през 1983 г., 2003 г. и 2015 г. регламенти относно отварянето за обществеността на историческите архиви на институциите на Европейския съюз тези институции са длъжни да създадат свои исторически архиви и да се погрижат за отварянето им за обществеността.
Във връзка с това Съдът реши да депозира своите архиви в Европейския университетски институт (ЕУИ) във Флоренция и така да осигури достъп до тях за университетските изследователи, историците и най-общо за гражданите на Съюза.
Правилата за прехвърлянето на историческите архиви в ЕУИ във Флоренция и редът и условията за публичния достъп до тях са определени с решението на Съда на Европейския съюз от 10 юни 2014 година относно депозирането на историческите архиви на Съда на Европейския съюз в историческите архиви на Европейския съюз (Европейски университетски институт).

Заинтересованите лица могат да посетят страницата на Историческите архиви на Европейския съюз.

За какви документи става дума?

Историческите архиви включват документи, които институциите са изготвили или са получили във връзка с изпълнението на своите задачи и които са подбрани за постоянно съхранение и датират от повече от тридесет години.
Съдът реши да осигури достъп не само до документите от административно естество, но и до съдебните си архиви. Всички исторически архиви на Съда, до които може да се предостави достъп, са включени в инвентарния опис на Историческите архиви на Европейския съюз (ИАЕС).
Решението дали да се предостави достъп до историческите архиви се взема след разглеждане на съответното искане.

Към кого трябва да се обърна?

Достъп до едно или няколко от досиетата в историческите архиви може да се поиска с електронно писмо до Историческите архиви на Европейския съюз.
Искането за достъп ще бъде разгледано задълбочено в частност предвид защитата на личния живот, търговските интереси и тайната на разискванията. Поради това срокът за обработване на искането може да е различен в зависимост от сложността или обема на досието.

Как да направя справка с архивите?

Ако бъде разрешен достъп, заинтересованото лице ще получи възможност да направи безплатна справка със съответните документи в Европейския университетски институт (ЕУИ) във Флоренция.
За повече подробности относно реда и условията за тези справки заинтересованите лица могат да се запознаят с упоменатото по-горе решение на Съда от 10 юни 2014 г.

Информация и контакти

За допълнителна информация можете да се обърнете по електронната поща към службата, която отговаря за управлението на историческите архиви в Съда на Европейския съюз.