Представяне на Сборника

Сборник съдебна практика се публикува на официалните езици на Европейския съюз в приложение на процедурните правилници на Съда и на Общия съд. Сборникът е официалната публикация на практиката на юрисдикциите, които съставят Съда на Европейския съюз.

 

Съдържание на Сборника

До 1 септември 2016 г., датата на преминаване на компетентността на Съда на публичната служба към Общия съд, Сборникът съдебна практика се състоеше от Общ сборник, в който се публикува практиката на Съда и на Общия съд, и от Сборник на публичната служба, в който се публикува практиката в областта на публичната служба на Общия съд и на Съда на публичната служба.

След 1 септември 2016 г. съдебната практика (включително актовете, постановени от Общия съд и от Съда в областта на публичната служба) се публикува само в Общия сборник.

 

Формат на Сборника

Общият сборник и Сборникът на публичната служба се публикуваха на хартиен носител, съответно до 2011 г. и 2009 г. Допреди това единствената официална публикация на Сборника е на хартиен носител. Тя остава на разположение в Службата за публикации. В EUR-Lex също има достъп в pdf формат до публикуваните в Сборника съдебни актове.

Считано съответно от 1 януари 2012 г. (Общ сборник) и от 1 януари 2010 г. (Сборник на публичната служба), публикуването на Сборника се осъществява само в електронен вид на сайта EUR-Lex (официална публикация, до която достъпът е безплатен). Настощият сайт предоставя достъп и до публикувания в EUR-Lex Сборник.

Електронния сборник се състои от набор съдебни актове, към които са приложени заключенията на генералния адвокат, ако има такива, всичките в pdf формат. За улесняване на достъпа до тези документи са добавени други данни, както и версии в html формат с хипертекстови препратки. Тези данни не са част от електронния Сборник и нямат официален характер.

 

Достъп до Сборника на сайта Curia

На страницата за достъп до Сборника документите са подредени по дела в хронологичен ред по датата на решението.

Иконите и в хронологичната таблица препращат съответно към официалния текст и към документната справка в EUR-Lex.

Черно-бялата иконаозначава , че официалният документ още не е на разположение на езика, на който се прави справката.

Освен това за улесняване на справките хронологичната таблица се попълва с данни относно евентуални жалби, преразглеждания или поправки и има връзки към базата данни Curia.

 

Критерии за публикуване на съдебната практика в Сборника

Критериите за публикуване в електронния Сборник на Съда и на Общия съд не са променени и остават същите като тези за Сборника, публикуван на хартиен носител.

Съд

От 1 май 2004 г. в Сборника се публикуват:

  • решенията на пленума и на големия състав,
  • решенията по дела относно преюдициални запитвания, постановени от петчленен или тричленен състав,
  • решенията по дела извън тези относно преюдициални запитвания, постановени от петчленен състав, както и от тричленен състав с представяне на заключение от генералния адвокат, и
  • становищата на основание член 218, параграф 11 ДФЕС.

 

Следователно, освен по решение на съответния съдебен състав, по принцип в Сборника вече не се публикуват:

  • решенията по дела извън тези относно преюдициални заритвания, постановени от тричленен или петчленен състав без представяне на заключение от генералния адвокат, и
  • определенията.

 

От септември 2011 г. тричленните и петчленните състави могат освен това по изключение да решат преюдициално решение да не бъде публикувано в Сборника.

Общ съд

От септември 2005 г., освен ако съдебният състав, който постановява решението, не реши друго, в Сборника се публикуват:

  • решенията на големия състав,
  • решенията на петчленните състави.

 

Решение за публикуване на съдебните решения на тричленните състави се взима поотделно във всеки конкретен случай от съдебния състав, който постановява решението.

Решенията на Общия съд, постановени от един-единствен съдия, и определенията с правораздавателен характер не се публикуват в Сборника, ако няма решение в обратен смисъл.

От някои съдебни актове могат да се публикуват само откъси.

 

Информация за непубликуваните в Сборника съдебни актове

Съдебните актове, които по силата на посочените по-горе правила не се публикуват в Сборника, все пак са достъпни в раздел „Съдебна практика“ от настоящия сайт на наличните езици, а именно на езика на производството и на езика на съвещанието.

Общият сборник също включва някои данни за тези съдебни актове.

 

Сборник на публичната служба

Общ съд

До 31 август 2016 г. актовете на Общия съд, постановени в производство по обжалване в областта на правото на публичната служба, се публикуваха в Сборника на публичната служба под формата на резюмета на всички официални езици, а пълният им текст се публикуваше на езика на производството. Те също можеха да бъдат публикувани в Общия сборник на всички официални езици.

След 1 септември 2016 г. решенията на Общия съд по дела, свързани с публичната служба, се публикуват в Общия сборник съгласно посочените по-горе критерии.

Съд на публичната служба

До 31 август 2016 г. актовете на Съда на публичната служба се публикуваха в Сборника на публичната служба под формата на резюмета на всички официални езици, а пълният им текст се публикуваше на езика на производството и на езика на съвещанието.

Пълният текст на съдебните актове, които са от общ интерес, се публикуваше и на другите официални езици.

 

Официални езици

Официалните езици на Съюза са следните:

От 1 януари1952 г.:

немски, френски, италиански и нидерландски

От 1 януари 1973 г.:

датски, английски и ирландски

От 1 януари 1981 г.:

гръцки

От 1 януари 1986 г.:

испански и португалски

От 1 януари 1995 г.:

фински и шведски

От 1 май 2004 г.:

чешки, естонски, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, полски, словашки и словенски

От 1 януари 2007 г.:

български и румънски

От 1 юли 2013 г.:

хърватски

 

Като изключение са предвидени временни мерки за малтийския (до 30 април 2007 г.) и за ирландския (до 31 декември 2021 г.), съответно с Регламенти (EО) № 930/2004 и № 1738/2006 и с Регламенти № 920/2005 и № 2015/2264 на Съвета.